Spring til indhold

Byggeguide til byggeri- eller anlægsprojekter af fritidsfaciliteter

Byggeguiden skal ses som en hjælp til foreninger, idrætshaller eller borgergrupper, der vil ønsker at opstarte et bygge- eller anlægsprojekt.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Byggeguiden til foreninger, idrætshaller og borgergrupper

Guiden er lavet for at skabe overblik og sparre tid senere i processen. Guiden er et forsøg på at minimere udfordringerne undervejs ved at sætte bygge- og anlægsprojekter på formel.

Samtidig giver guiden jer mulighed for at involvere de rigtige kommunale afdelinger på de rette tidspunkter i processen.

Byggeguiden er projektgruppens eget redskab til projektstyring. Den kommer omkring mange (men ikke alle) elementer i et bygge- og anlægsprojekt.

Odense Kommune rådgiver ikke om hverken bygge- og anlægsprojekter, økonomi eller jura men opfordrer til, at foreningen rådfører sig hos professionelle rådgivere.

 

Vigtig viden inden I begynder på anlægsprojektet

11 hurtige informationer I skal være opmærksomme på, inden I begynder på bygge- eller anlægsprojektet.

 1. Odense Kommune tilbyder ikke rådgivning ved bygge- og anlægssager.

 2. Der skal søges byggetilladelse ved alle anlægsprojekter – også ved udskiftning af fx lysanlæg.

 3. De fleste fondsmidler har en udløbsdato – vent derfor med at ansøge fonde til I er klar med projektet, og har de nødvendige tilladelser.

 4. Vær opmærksom på at nogle fonde ønsker stor indflydelse på projektet.

 5. Sørg for at tjekke op på lokal- og kommuneplan som noget af det første i processen. Det er også vigtigt at tjekke parkeringsnormen for den type facilitet, som I ønsker at bygge. Parkeringsnormen er fx krav om udlæggelse af parkeringsareal til faciliteter. 

 6. Få nedsat en projekt-/arbejdsgruppe på 5-7 mand, så I kan dele de mange opgaver imellem jer.

 7. Park & Vej (Odense Kommune) bør inddrages meget tidligt i processen, så man ikke løber med et projekt, der ikke kan gives tilladelse til.

 8. Inden byggeriet kan gå i gang skal der foreligge en underskrevet lejekontrakt på jorden, hvis det er kommunalt areal.

 9. Ved anlægsprojekter, der støttes med kommunale midler over 500.000 kr., skal der tilknyttes en byggerådgiver.

 10. Vær opmærksom på at byggeriet skal færdigmeldes flere steder i kommunen.

 11. Byggeguiden er struktureret som en typisk anlægsproces ser ud. Vær derfor opmærksom på, at der kan være en anden, mere optimal rækkefølge i jeres tilfælde.

Byggeguiden giver overblik over bygge- og anlægsprojekter

Byggeguiden har til formål at hjælpe og skabe overblik i bygge- og anlægsprojekter, hvor det er foreningen selv, der er bygherre. Guiden er en beskrivelse af, hvordan processen typisk forløber. Guiden fører jer igennem fem faser:

Dekorativt billede

Ideudvikling

Aftaler og lokalgodkendelse

Forhåndsdialog med Odense Kommune

Fundraising

Projektering og udførelse

  

Hvem kan bruge Byggeguiden?

Denne udgave af byggeguiden er egnet for selvejende haller, foreninger, forsamlingshuse og borgergrupper, der er initiativtagere og selv skal stå anført som bygherre og ejer af faciliteten.

Skema til udfyldelse om forening og facilitet

Dette skema skal udfyldes såfremt faciliteten ønskes opført på kommunal grund eller I (hvis foreningen er tilskudsberettiget) forventer at søge om kommunalt tilskud til efterfølgende drift af faciliteten.

Find skemaet her 

 

Organisering

For at komme i mål med et bygge- og anlægsprojekt er det vigtigt, at foreningen etablerer en styregruppe. Et godt antal til styregruppen vil typisk være 5-7 personer, men størrelsen kan variere afhængig af størrelsen på projektet.

Styregruppen skal være med til at sikre at:

 • der er tilstrækkeligt med menneskelige ressourcer til at gennemføre opgaven.
 • der er den rette viden til stede
 • der sker de korrekte fremskridt på de rigtige tidspunkter i processen
 • holde kontakten til relevante interessenter i projektet. En god idé kan være at vælge forskellige personer til at varetage forskellige opgaver ifm. kontakt.
 • Styregruppen kan med fordel gøre brug af et styringsredskab, hvor opgaveporteføljen, der tilhører projektet, løbende opdateres og korrigeres.

Ønsker I sparring til Byggeguiden?

I kan få sparring til Byggeguiden ved Odense Kommune - se grøn boks på denne side. 

 

Ønsker I yderligere inspiration eller hjælp til processen?

Yderligere hjælp kan I måske finde i "Håndbog i projektudvikling" udgivet af RealDania.

I kan også finde hjælp på Odense Kommunes hjemmeside på siden "Byggeansøgning, byggetilladelse og godkendelse af byggeri"

 

Værktøjskassen

Her finder du skemaer til tidsplan, budgetskabelon til projektet, budget til drift og vedligehold, skema til kommunal lejekontrakt, fuldmagt ved byggeri på privat grund og tjekliste til anlægsprojektet. 

Find den her

 

Tjekliste til anlægsprojektet

Arbejdsarket er en tjekliste til anlægsprojektet.

Det kan printes og opbevares til brug ved møder i projektgruppen eller individuelt brug ved behov.

Det er ikke et krav at foreningen benytter det. Vi anbefaler dog at I benytter jer af et projektledelsesredskab som eks. Padlet (gratis) eller andre online værktøjer.

Du finder arbejdet på dette link

 

Vejledende tidsforbrug

Nedenstående tidsforbrug afhænger af projektets størrelse og kompleksitet. 

Fase Tid (vejledende)
Idéudvikling og lokal involvering 3-12 mdr. 
Stjernehøring (screening) i By- og Kulturforvaltningen 1-2 mdr.
Fundraising 12-24 mdr.
Eventuel ny lokalplan inkl. politisk behandling og høringsperiode 12 mdr.
Rådgivning, projektering (dvs. udarbejdelse af forprojekt til byggeansøgning samt hovedprojekt med endelige tegninger) og evt. udbud inkl. møder med foreninger 3-6 mdr.
Byggeperiode 6-12 mdr.

 

Særligt vedr. kunstgræsbaner

Vedhæftede tjekliste er beregnet til anlægsprojekter, hvor der skal anlægges eller renoveres kunstgræs.

Tjeklisten er baseret på indholdet af udarbejdede tilstandsrapporter (fra foråret 2021) og vejledning fra rådgivende ingeniører Dines Jørgensen og CO A/S.

Find tjeklisten på dette link

By- og Kulturforvaltningen