Spring til indhold

Luftudsigt og luftkvalitetsovervågning

Oversigt over luftkvalitetsmålinger i Odense.

Aarhus Universitet varetager nationale opgaver vedrørende luftforurening. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet udarbejder bl.a. prognoser for luftudsigten i Danmark.

Du kan f.eks. se en 3 dages prognose for luftudsigten for de enkelte landsdele.

Aktuel luftkvalitet i Danmark er udarbejdet af DCE på baggrund af målinger, der løbende indsamles fra målestationerne under det landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram. Målestationerne er placeret på strategisk udvalgte steder i Danmark. Det landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram, er et overvågningsprogram, som også Odense Kommune deltager i.

Du kan finde aktuel information om luftkvaliteten forskellige steder i Danmark, heriblandt Odense, via DCE’s Aktuel luftkvaliteten i Danmark. Herunder er en vejledning til DCE’s side.

 

Vælger du ”tabeller” får du data for den seneste måneds målinger. Luftkvalitetsmålingerne ligger på følgende faneblade:

  • ”Rådhuset”: Måledataene herfra repræsenterer den seneste måneds baggrundsforureningsniveau i området
  • ”Grønlykkevej”: Måledataene herfra viser den seneste måneds data for gadeluftforureningsniveauet ved en trafikeret gadestrækning i Odense.

 

Vælger du ”grafer” kan du se en uges aktuelle baggrunds- og gadeluftmålingerne af kvælstofforureningerne (NO2 og NOx) i samme diagram.

  • Målingerne af luftkvaliteten, som foretages i luften over rådhuset tag, giver et billede af  baggrundsforureningen i området. Disse målinger omfatter måling af kvælstofdioxid (NO2), kvælstofoxider (NO + NO2) samt ozon (O3).
  • Målingerne ved Grønlykkevej giver et billede af forureningen ved en  trafikpåvirket gadestrækning i Odense. Disse målinger omfatter foruden måling af kvælstofdioxid (NO2), kvælstofoxider (NO + NO2) også måling af kulmonooxid (CO) samt af partikler mindre end ca. 10 µm (PM10).

Tabelværdierne er gennemsnitsværdier målt over en time.

 

Vejrdata fra meteorologimålestation i Odense

Meteorologimålestationen i Odense er placeret på rådhusets tag. Fra målestationen kan du for Odense få information om vejret samt den seneste måneds vejrdata fra Odense.

 

Klima- og Miljøforvaltningen