Spring til indhold

Neder-Holluf-Vej 73 - Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven til skilt

Opsætning af skilt, afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 21 i Lov om Naturbeskyttelse har Byggesag den 11. marts 2024, truffet afgørelse i sag omhandlende opsætning af skilte.

Neder-Holluf-Vej 73, matr.nr. 3bf, Neder Holluf By, Fraugde


Nærmere oplysning om afgørelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 10. april 2024 påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Det sker med betalingskort på klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

 

 

By- og Kulturforvaltningen