Spring til indhold

Ansøgning om miljøgodkendelse til opgradering på Fangel Bioenergi ApS

Fangel Bioenergi ApS har søgt om miljøgodkendelse til ændring af deres anlæg efter miljøbeskyttelsesloven på virksomhedens adresse, Østermarksvej 70, 5260 Odense S.

Der søges om miljøgodkendelse til opgradering af den producerede biogas til naturgaskvalitet, så den kan tilføres naturgasnettet.

Virksomheden fremstiller i dag biogas af gylle og organiske restprodukter. Biogassen afbrændes i gasmotoranlæg og den producerede el og varme afsættes til henholdsvis el- og fjernvarmenettet.


I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere ansøgningsmaterialet inden 4 uger fra dags dato. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk. Hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.


Nærmere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen - se kontaktboksen for nærmere oplysninger.


Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 4 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til ansøgningen og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

Klima- og Miljøforvaltningen