Spring til indhold

Tandpleje

Du kan søge om et økonomisk tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje.

Hjælp til tandpleje

Ved ansøgning om økonomisk hjælp til tandpleje, foretages der en vurdering af, om du er berettiget til § 82a efter gældende lovgivning.

Når du søger økonomisk hjælp til tandpleje og tandbehandling, er det vigtigt, at det af ansøgningen fremgår, om du søger til hele behandlingen, eller om du kun ønsker at søge til den lovbestemte del - § 82a.

Sygebehandling deles op i to forskellige paragraffer i aktivloven/integrationsloven

 • § 82a til tandpleje, som er et økonomisk tilskud, der lovbestemt er rettet mod bestemte målgrupper i kraft af indkomst
 • §§ 82/36, som omfatter bl.a. psykolog, fysioterapi, kiropraktor, medicin, briller, samt egenbetalingen til tandbehandling. Læs mere om §§ 82/36 (sygebehandling)

Du kan søge om økonomisk tilskud, hvis din behandling og/eller regning omfatter forebyggende og/eller behandlende tandbehandling og tandpleje. En betingelse for at være berettiget til økonomisk tilskud er desuden, at der er tale om en nødvendig og tandlægefaglig velbegrundet behandling.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, er det vigtigt, at du i din ansøgning oplyser om medlemskab og hvilken gruppe, du er medlem af. Hvor mange år du har været medlem af Sygeforsikring Danmark, har betydning for størrelsen på tilskuddet fra Sygeforsikring Danmark, hvorfor denne oplysning også skal påføres ansøgningen. 

Der ydes ikke tilskud til den del af behandlingen, som dækkes af Sygeforsikring Danmark eller en anden privattegnet forsikring.

Der ydes ikke tilskud til kosmetisk tandbehandling som f.eks., blegning af tænder, tandsmykker m.m.

Hvem kan være berettiget til tilskud til tandpleje - § 82a?

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje, hvis du har fast og lovligt ophold i Danmark, og modtager en af følgende ydelser:

 • Uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

 • Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller revalideringsydelse, og din ydelse ikke overstiger kontanthjælpsniveau, vil kommunen ligeledes vurdere ud fra din civilstand og formueforhold, om du er berettiget til økonomisk hjælp efter § 82a. Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager denne ydelse, skal der altid medsendes kontoudskrifter, pensionsinfo samt eventuelle andre formueforhold. Læs mere om kontodeling og indsend dine kontoudskrifter her.

Hvem er ikke berettiget til tilskud til tandpleje - § 82a?

Du er ikke i berettiget til forebyggende og behandlende tandpleje, hvis du har en af følgende indtægtstyper:

 • Løn (via arbejdsgiver eller hvis du er selvstændig)
 • Dagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Sygedagpenge
 • SU

Du har dog forsat mulighed for at søge om udgiften til tandbehandling, hvis du ikke er berettiget til § 82a. Så skal din ansøgning behandles efter § 82 i aktivloven eller § 36 i integrationsloven her: Ansøg om hjælp til sygebehandling

Hvor meget skal du selv betale?

Når du søger om tilskud til tandpleje, har du uanset indkomst en årlig egenbetaling på 600 kr. (beregnes ud fra kalenderår). Betaling udover de 600 kr., afhænger af flere faktorer, bl.a. hvor gammel du er, og hvilken indtægt du har. 
 

 • 18 til 24 år: Du får tilskud til 100 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt.   
 • 25-29 år, der modtager uddannelseshjælp, overgangsydelse, eller selvforsørgelses-og hjemrejseydelse og ikke modtager danskbonus/aktivitetstillæg/barselstillæg: Du får tilskud til 100 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt.
 • 25-29 år, der modtager uddannelseshjælp, overgangsydelse, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og modtager danskbonus/aktivitetstillæg/barselstillæg: Du får tilskud til 65 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt. Du skal også selv betale de resterende 35 %.
 • 30 år og derover: Du får tilskud til 65 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., som du selv skal betale årligt. Du skal også selv betale de resterende 35 %.
Behandling over 10.000 kr.

En behandling over 10.000 kr. kræver en forhåndsgodkendelse fra kommunen, før du må påbegynde behandlingen, ellers kan det betyde afslag på din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du ikke går i gang med behandlingen, inden der er truffet afgørelse i din sag, idet det kan have indflydelse på, om du er berettiget til økonomisk tilskud.

Bemærk, at prisen for den samlede behandling findes ved at lægge patientandel sammen med sygesikringsandel (offentlige sygesikring). Det er således ikke kun overslaget/regningens beløb til betaling, der afgør om behandlingen overstiger 10.000 kr.

Dokumentationskrav

 • Hvis du kun søger til det lovbestemte (§ 82a), skal du blot indsende overslag/regning samt oplyse, om du er medlem af Sygeforsikring Danmark, samt hvilken gruppe og antal år, du har været medlem.
 • OBS. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller revalideringsydelse, skal kommunen vurdere på din formue og civilstand, inden det kan afgøres, om du er berettiget til § 82a. Derfor skal vi foruden overslag/regning have kontoudtog fra ansøgningsdato og tre måneder bagud for samtlige konti samt oplysninger om evt. pension fra pensionsinfo.dk. Du skal også være opmærksom på, at såfremt, du har værdier i form af f.eks. bil, motorcykel, knallert eller andet, kan du blive bedt om at dokumentere værdien gennem 2 købstilbud ved autoriserede forhandlere samt evt. restgæld. Du kan derfor ikke påbegynde behandlingen, før der er truffet afgørelse i din sag.
 • Hvis du søger til hele beløbet i henhold til § 82a (lovbestemt) samt § 82 (egenbetalingen), i aktivloven eller § 36 i integrationsloven, skal vi bruge en række oplysninger, der kan danne grundlag for en økonomisk vurdering af, om du er berettiget til økonomisk hjælp til tandpleje og/eller tandbehandling.

Hvornår kan behandlingen starte?

Hvis du kan svare ja til alle 3 nedenstående spørgsmål, kan du gå i gang med behandlingen, inden du ansøger kommunen om økonomisk hjælp:
 
 • Ønsker du udelukkende at søge til den lovbestemte tandpleje (§ 82a)?
 • Er du via din ydelse berettiget til § 82a - Se ovenstående kriterier under ”hvem kan være berettiget til § 82a”?
 • Er det samlede beløb på behandlingen inkl. sygesikringsandelen under 10.000 kr.?

Er du ikke berettiget til § 82a, eller ønsker du at søge om egenbetalingen i henhold til § 82 i aktivloven/§ 36 i integrationsloven, kan du læse om mulighederne her: Ansøg om hjælp til sygebehandling

Du skal dokumentere, at du har behov for tilskud

Læs om kravene til dokumentationLæs om de specielle dokumentationskrav til §§ 82/82a

Praktisk

Hvis du er gift, og du søger om økonomisk tilskud til behandlingen (§§ 82/36) udover det lovbestemte, vurderer kommunen på såvel din som din ægtefælles økonomi, og vi skal således også bruge formue oplysninger på din ægtefælle (i form af b.la kontoudskrifter og pensionsinfo).

Hvis du er pensionist, har du mulighed for at søge om økonomisk tilskud til tandpleje og tandbehandling hos Tilskud til Pensionister. Det samme er gældende, hvis du modtager særlig hjælp efter aktivloven § 27a sammen med din førtidspension, og disse ydelser til sammen svarer til niveauet for kontanthjælp eller tilsvarende ydelse:

Klik her, hvis du er pensionist

Sagsbehandlingstiden er i udgangspunktet op til 24 uger.

Hvis du er i tvivl om du er berettiget til økonomisk tilskud eller du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning om tandpleje og tandbehandling, er du meget velkommen til at kontakte Odense Kommune på 66 13 13 72.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen