Spring til indhold

Afbrænding af halm

Det er som udgangspunkt ulovligt at brænde halm af på markerne, men der findes en række undtagelser.

Landmænd må gerne brænde halm af, hvis:

 • De flammebehandler ukrudt.
 • Der dyrkes græsfrø på en mark, og der skal være samme afgrøder næste år.
 • Halmen har været brugt til at dække roekuler og lignende.
 • Små mængder halm er spildt ved presning af baller.
 • Halmballerne er våde, og kommunen på forhånd er orienteret.
 • Halmen befinder sig på små øer, der ikke har bro eller dæmning til de større øer eller Jylland.

Hvis en landmand brænder halm af, skal han eller hun sørge for, at røgen ikke blæser ud på offentlig vej og generer trafikken. For at mindske risikoen for, at afbrændingen spreder sig til omliggende arealer, bebyggelse m.v., gælder der derfor en række afstandskrav, der skal overholdes ved afbrænding af halm m.v.

Afstandskriterier

Afbrænding skal ske i en afstand af mindst:

 • 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning).
 • 30 m fra brændbare markafgrøder.
 • 30 m fra mejetærskere og andre selvudøvende maskiner, som ikke er bruges i forbindelse med selve afbrændingen
 • 200 m fra bygninger med let antændeligt materiale (f.eks. strå).
 • 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer (stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og. lignende., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer).
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Ligeledes gælder følgende:

Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien (200-500 l) skal afstandene i ovenstående punkt nr. 1 og 2 øges mindst 100 m afstand. Ved mængder over 500 l øges afstandskravet til 200 m.

 

Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang, og skal være afsluttet samme dag, senest ved solnedgang

Vær opmærksom på, at når der afbrændes halm, skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., gerne pløjet, og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes.

Reglerne omkring afbrænding af halm m.v. fremgår af bek. nr. 1459 af 07/12/2015 om forbud mod markafbrænding af halm m.v. og bek. nr. 1339 af 10/12/2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Klima- og Miljøforvaltningen