Spring til indhold

Mødereferat den 23. november 2021

Her kan du læse referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte.

Tidspunkt og sted:

Kl. 15-18, Tolderlundsvej 2, 10. sal, 5000 Odense C.

 

1. Besøg af rådmand Brian Dybro

Brian takkede for samarbejdet og takkede for gode initiativer til nye tiltag.

Drøftelsen berørte:

 • Den eventuelle Sundhedsforvaltning
 • Regeringens hjemløsereform
 • NGO'ernes samarbejde og kontakt med Ældre- og Handicapforvaltningen i arbejdet med udsatte.
 • Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med udsatte.
 • Udsatterådets sammensætning og sammenhæng til andre forvaltninger, herunder Ældre- og Handicapforvaltning og måske også en eventuel Sundhedsforvaltning.
 • Snak om udsatte borgere i udsatteråd og fordele og ulemper. Og snak om måder de kan involveres.
 • Antal ordentlige billige tilgængelige boliger. Herunder almene familieboliger.

2. Nyt siden sidst ved formanden/næstformanden

Nyt fra det regionale udsatteråd:

 • Ikke noget nyt siden sidst. Der er nyt møde på torsdag.
 • Det med et regionalt råd er fortsat meget nyt, så der kan godt ske ændringer med, om der er et regionalt råd og sammensætningen i forbindelse med ny valgperiode.

3. Høring: Veteranstrategi

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal vedtage en ny Veteranstrategi på udvalgsmødet d. 7. december. På mødet drøftes rådets høringssvar.

 

4. Opfølgning på Socialtandplejen

Herunder besøg af Henriette Andersen, som pr. 1. november er startet i socialtandplejen og skal arbejde fremskudt og opsøgende på målgruppen
for at hjælpe og støtte udsatte med deres tandsundhed, med at benytte socialtandplejen og med at vedligeholde det efterfølgende.

 

Henriette hilste på, og der var en god snak om hendes rolle og status på socialtandplejen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at samarbejdet omkring socialtandplejen i Odense fungerer godt for målgruppen. Alle samarbejdspartnere er åbne og villige til at udvikle og skabe gode rammer sammen for de udsatte i målgruppen. På tværs af de involverede aktører er der vægtet en let og ubureaukratisk vej for de udsatte til socialtandplejen. Det er blandt andet sket ved, at henvisningen til socialtandplejen sker fremskudt ved steder, hvor udsatte opholder sig.

 

Der foregår løbende opfølgning og udvikling mellem henvisningsstederne, visitationen og tandlægerne som behandler borgerne. I opstartsfasen har enkelte borgere oplevet, at måtte vente unødigt lang tid på behandling, og enkelte er blevet mødt med betalingskrav til trods for, at ordningen er gratis for borgerne. Sådanne opstartsvanskeligheder er snakket igennem, og der er fundet de rette løsninger, så det ikke bør ske fremover.

Henriette mailadresse er: hmand@odense.dk

 

5. Drøftelse af covid-vaccine til udsatte – 3. stik

Der var et rigtig godt samarbejde i Odense vedrørende vaccinationer af udsatte i foråret. I øjeblikket er udsatte ved at få 3. stik. Rådet drøftede status
med dette.

 

6. Drøftelse af regeringens hjemløseudspil

Læs mere om udspillet samt status i Odense i referatet fra Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet d. 23. november 2021.

Rådet anbefaler, at der i udmøntningen skal være et stærkt fokus på at invitere NGO'erne med ind i arbejdet med implementeringen og udførelsen.
Herunder kunne det være godt, hvis borgeren selv kan vælge, hvem der skal støtte dem.

 

7. Nyt fra forvaltningen

 • Udviklingsplan for Voksne & Rusmidler (stofbehandlingen på Grønlandsgade):

Borgerindsigtskatalog offentliggøres i marts med dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet d. 22. marts 2022

Kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes vurdering af behandling (til intern brug)

Indsigterne skal bruges til at kigge på kvaliteten af behandlingen, og hvordan den kan udvikles.

 

 • To gadesygeplejersker og en psykiatrisygeplejerske er ansat pr. 1. januar 2022. De er organiseret under Anette Nancke i Heroinklinikken pga. fagligt sundhedsfællesskab. Men de hører lige så meget til ved gadeplansmedarbejderne, for de er ikke en Behandlingscenter-ressource og de indgår ikke i medarbejderdækningen på Behandlingscentret.
 • Opfølgning på workshop om Housing First. Der kommer snart en opfølgning ud (den blev sendt ud d. 20. december 2021)

 

8. Evt.

 • Når der nedsættes et nyt råd for den kommende valgperiode, så dagsordenssættes en drøftelse på første møde af rådets ønsker til synlighed. F.eks. om rådets ønsker til at lave synspunkter i Fyens Stiftstidende eller lignende i andre medier.
 • I denne uge bliver der sat bordbænke sæt op ved busterminalen ved banegården for at se, om den gruppe af udsatte, som hænger ud ved pladsen ved Stiftstidende kan bruge dem. Udsatteambassadøren snakker med borgerne om dette. Forhåbentligt bliver det godt både for borgerne og området.
 • Byrådet skal i morgen (d. 24. november 2021) drøfter en ekstra bevilling for at kunne bygge den nye varmestue i Bolbro. Der har været diverse problematikker i processen, herunder at budgettet er steget med 30 % for varmestuen.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen