Spring til indhold

Referat 13. maj 2024

Her kan du læse referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte den 13. maj 2024

Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte den 13. maj 2024

Deltagere:

 • Susanne Kvolsgaard - Ny Formand
 • Anne Lund Fuglsang – BSF
 • Annette Bogø Lyberth – Det grønlandske Hus
 • Marianne Kragmann – Leder af Café Paraplyen
 • Jannick Marcussen - Næstforperson, Ungdommens Røde Kors (vikar for Maise)
 • Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær
 • Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond
 • Nicolaj Mejrsk Jensen - BSF
 • Lenna Vogn Petersen - UCL
 • Mette Guul - Reden
 • Lars Balle Jensen - BSF
 • Jacob Michaelsen - FAB
 • Casper Nicolai Khalik Pagh Vett – BKF
 • Jacob Blaase Ludvigsen – BSF
 • Tom Pedersen Rønning - BSF

Afbud:

 • Maise Sprotte – Ungdommens Røde Kors
 • Martin Holm Strømkjær - BSF

 

1. Drøftelse om minde- og gravsted for socialt udsatte

Casper Nicolai Khalik Pagh Vett, Landskabsarkitekt fra By- og Kulturforvaltningen deltog under punktet.

Casper Vett orienterede om det udkast til gravsted, der har været drøftet i Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.

De to udvalg har godkendt etableringen af et gravsted for socialt udsatte borgere og har besluttet at:

1. Udgiften til anlæggelse af et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budgetramme. Udgiften beløber sig til 16.700 kr. og er en engangsudgift.
2. Udgiften på 32.500 kr. til en mindesten på minde- og gravstedet for socialt udsatte borgere afholdes af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, dog således at forvaltningen finansierer halvdelen af økonomien hertil. Den anden halvdel finansieres efter aftale af en række aktører på det sociale område i Odense.
3. Minde- og gravstedet for socialt udsatte borgere etableres på Assistenskirkegården.
4. Udgiften til erhvervelse af et gravsted på Assistenskirkegården, til etablering af et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere, samt driften af gravstedet afholdes af By- og Kulturforvaltningen. Udgiften består af en engangsudgift på 6.300 kr. til køb af gravstedet samt en driftsudgift på 14.000 kr. for en 10-årig periode. Udgiften finansieres over kirkegårdsdriften.

Det blev på mødet aftalt, at Udsatterådet arbejder videre med gravstedets konkrete udformning og løbende koordinerer med By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

På mødet blev følgende aftalt:

 • Udsatterådet ønsker at optimere antallet af pladser (gerne op til 50 pladser) inden for de aftalte rammer. Casper Vett, By- og Kulturforvaltningen bekræftede på mødet, at dette er en mulighed inden for de politisk besluttede rammer.
 • Udsatterådet arbejder videre med at beskrive hvordan ”visitationen” til gravstedet skal foregå. Det er vigtigt, at udsatte borgere ikke skal via Borgerservice for at give udtryk for, at de ønsker, at deres urne bliver nedsat på gravstedet. Ideelt set skal det være muligt at give udtryk for det via udvalgte civilsamfundstilbud /fx varmestuerne, Paraplyen eller lignende.
 • Udsatterådet ønsker god tid til at inddrage de socialt udsatte borgere i udformningen af gravstedet. Varmestuerne indsamler frem mod næste møde i Udsatterådet den 4. september inputs fra relevante socialt udsatte borgere.
 • Der skal være mulighed for at de udsatte kan lægge blomster eller lignende på gravpladsen.
 • Det skal undersøges, om der kan laves en løsning, hvor de udsattes initialer eller kaldenavne diskret kan markeres på gravpladsen.
 • Marianne Kragmann, Paraplyen, kontakter billedhugger Jens Galschiøt og hører om han er interesseret i projektet. Hvis han ikke er interesseret, arbejder Rådet videre med andre muligheder.
 • Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond, undersøger hvorvidt Albani fonden, Frimurerlogen og Energi Fyns Almene Fond vil have interesse i at bidrage økonomisk til gravstedet.

2. Oplæg om Den Sociale Udviklingsfond

To medarbejdere samt to unge fra Den Sociale Udviklingsfond-opgang fortalte om arbejdet i Den Sociale Udviklingsfond.
Udsatterådet havde mulighed for at spørge ind til den normale arbejdsgang i Den Sociale Udviklingsfond og høre personlige erfaringer fra de to unge, angående deres tid i Den Sociale Udviklingsfond.

3. Drøftelse af gadeplansindsats til sommer samt om hellested

Jacob Ludvigsen, Afdelingsleder – Boligsocial 2 og Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent begge fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, deltog i under punktet

Jacob Ludvigsen orienterede om plan for sommeren, Fyens Stiftstidende og Kongens Have.
Forvaltningen tager udgangspunkt i, at forvaltningens udgående medarbejdere skal have kontakt med de pågældende borgere, og herunder tale med borgerne om hvordan man opfører sig i det offentlige rum. Jacob Ludvigsen opfordrede til at anmelde utryghedsskabende adfærd til politiet, da det er forvaltningens erfaring, at de mest udsatte borgere profiterer af at komme i behandling, hvilket kan være lettere at igangsætte, hvis borgeren er blevet anmeldt flere gange.

Tom Rønning orienterede om, at der på Hellestedet ved banegården vil blive sat bænke op i juni. Overdækning og toilet vil først stå klar i september. Der har været udfordringer med placeringen af overdækningen, der i den oprindelige plan var placeret for tæt på banelegemet. Overdækningen er derfor blevet rykket længere væk fra jernbanen.

Marianne Kragmann / Café Paraplyen har ansvaret for inddragelse og orientering af brugerne, men igangsætter først, når der er sikre datoer for åbning.

 

4. Velkommen til ny formand

Udsatterådet bød velkommen til Susanne Kvolsgaard, der den 1. juni 2024 tiltræder som ny formand i Udsatterådet.


5. Velkommen til ny repræsentant fra Ungdommens Røde Kors i Rådet

Maise Sprotte er nyt medlem i Udsatterådet fra Ungdommens Røde Kors. Maise Sprotte havde ikke mulighed for at deltage, og i hendes sted deltog Jannik Marcussen, næstforperson i Ungdommens Røde Kors.

 

6. Kort nyt fra kommunen

Anne Fuglsang, områdechef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen orienterede om følgende fra Odense Kommune:

 • Behandlingscenterets gårdmiljø

A.P. Møllers Støttefond har doneret 5,2 mio. kr. til etablering af et nyt gårdmiljø på behandlingscenteret, hvor der er officiel åbning d. 24. maj 2024. Udsatterådet er inviteret til åbningsarrangement.

 • Kommende temadage

Odense Kommune har fået tildelt et Råd- og vejledningsforløb fra Social- og Boligstyrelsen ift. udsatte grønlændere. Der er etableret et tæt samarbejde med relevante NGO’er og Kommunen har sammen med Det Grønlandske Hus, Reden og Social- og Boligstyrelsen planlagt to temadage. De vil finde sted den 27. maj og 3. juni og vil omhandle en dag omkring kulturforståelse og en dag omkring traumevidst tilgang.

 • Omlægning af praksis på Store Dannesbo

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har gennemført en omlægning af praksis på St. Dannesbo. Omlægningen har haft fokus på hastighed og fagligt fundament. Opstartsdato for den nye praksis var d. 8. april og har fulgt den plan og organisering som Udsatterådet blev præsenteret for ved besøg på St. Dannesbo i sommeren 2023.

 • Omlægningen af indsatsen i Behandlingscentret

Anne Fuglsang orienterede om, at forvaltningen er i gang med at omlægge indsatsen i Behandlingscenteret. Kaj Skjølstrup forslog at besøge Behandlingscentret til mødet d. 26. november, hvilket der var opbakning til i Rådet


7. Næste møder

Udsatterådet besluttede, at de kommende to møder skal foregå således:

Onsdag den 4. september på Varmestuen i Bolbro
Tirsdag den 26. november på Behandlingscenteret og derefter julefrokost i byen.

Rådet ønsker også fremadrettet deltagelse af rådmanden på alle møderne, dvs. både på mødet i september og mødet i november. Forud for møderne skal udsatterådet forberede emner/spørgsmål til rådmanden. Formanden har ansvaret for at koordinere forberedelsen af spørgsmål.

 

8. Evt.

Til fremtidige lokale studieture kom rådet med idéer til, hvor turene kunne gå hen. Her blev blandt andet Gadens stemmer, Frie rådgivning i Vollsmose og Netværkshuset (Røde Kors) på den gamle banegård foreslået. Mette Guul og Susanne Kvolsgaard udarbejder forslag til næste Udsatterådsmøde.

Jannick Marcussen har anmodet om at komme med på mail-liste, så han er orienteret om fremtidige møder.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen