Spring til indhold

Referat 2. oktober 2023

Her kan du læse referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte.

Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 2. oktober 2023

Tidspunkt og sted: kl. 15-18, Skulkenborg, mødelokale 2.06, 5000, Odense C.

Deltagere: 

 • Lise Færch, Formand
 • Mette Guul, KFUK´s Sociale Arbejde, Reden Odense
 • Næstformand, Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær Odense
 • Marianne Kragmann, KFUM’s Sociale Arbejde, Café Paraplyen
 • Annette Bogø Lyberth, Det Grønlandske Hus
 • Derudover deltog fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen rådets sekretær Martin Holm Strømkjær

Afbud:

 • Jacob Michaelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab
 • Lenna Vogn Petersen, University College Lillebælt
 • Bjarne Christensen, Sind Fyn
 • Pia Nedergaard, SAND
 • Kim Balsløv, Psykiatrisk Afdeling OUH
 • Per Franch, Fyns Politi
 • Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond
 • Rojda Odis, Ungdommens Røde Kors.

 

1) Besparelser – Status ift. udløb af projekter + færre ansatte i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Orientering samt drøftelse med koncernchef Jakob Gudbrand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udsatterådet ønsker at høre uddybende om de kommende besparelser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, herunder udløb af projekter.

 

Jakob gav status. Se medfølgende slides for beløb. Dem markeret med gult har særlig interesse ift. det sociale område.

Desuden er udmøntningssag for Budget 2023 ”Indsats imod partnervold” vedlagt, for at uddybe hvad den overskrift dækker. Se den her under punkt 5.

 

2) Status og planer for Hellested ved banegården

Jakob gav status.

 

I sidste uge var der indbudt til borgermøde ved Cafe Paraplyen om hellestedet. Der deltog cirka 15 grønlændere.

 

Umiddelbart er meldingen fra borgermødet, at de hellere ville have et sted tættere på natur, og at der er bekymring om megen trafik. Men der er en positiv indstilling til forslag til indretning, og tankerne om brugen af hellestedet. Hvor tilgangen overfor borgergruppen var ”I må gerne være i Kongens Have”. Så hellestedet kan måske blive førstevalget, men det kan også og måske mere sandsynligt være et sted, som politiet kan henvise dem til, hvis der er ballade eller for meget uro omkring dem et andet sted, fx i Kongens Have.

 

God dialog om afskærmning med hække samt at holde det nogenlunde åbent – samt god dialog om tryghedskameraer.

 

Desuden t.o. blev der oplyst om to kommende hellesteder i byen som en del af Velfærdens fundament.

 

3) Info om Råd og vejledningsforløb ift. grønlændere ved Social- og Boligstyrelsen

Orientering samt drøftelse med koncernchef og Jakob Gudbrand.

 

Jakob holdt oplæg:

Status lige nu er, at vi holdt en fælles workshop i fredags med kommune, styrelse og samarbejdspartnere/NGO’er.

 

Punkt 4 udgår i selve vejledingsforløbet, da det tages under arbejdet med hjemløseaftalen.

En opfordring fra rådet om, at BoligSocialt Hus inviteres med til forløbet fremover.

En opfordring fra rådet om, at NGO'ernes medarbejdere tænkes ind i de samme rul og deltager sammen i kurser om den traumebaseret indsats, som medarbejdere fra kommunen. Ud over viden om tilgangen, så giver det meget kendskab til hinanden og hinandens arbejde at deltage samtidigt.

 

4) Det sociale frikort - status og drøftelse af holdning til, hvad der skal ske fremadrettet i Odense

Orientering samt drøftelse med koncernchef og Jakob Gudbrand.

Jakob holdt oplæg.

Odense Kommune har et set-up til at kunne bevillige. Men vil ikke konstituere en virkelighed med kunstige jobs. Rådet er enig i den tilgang.

Udsatterådet vil være nysgerrig på, hvordan de gør i andre kommuner, hvor de har mange borgere, som benytter deres sociale frikort. Det er en svær balancegang ift det frivillige.

 

5) Gennemgang og udfyldelse af spørgeskema for ’Større digital tryghed for borgerne’, som er en del af Odense Kommunes arbejde med effektmål.

Varighed af punktet: Ca. 20 min. Deltagelse fra Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen.

 

Rådet drøftede vigtigheden af digital tryghed for borgere. Herunder hvordan man bedst kan understøtte udsatte med at kunne begå sig digitalt. Hvordan de giver god mening at det foregår fremskudt ude på de steder, hvor udsatte kommer. Men samtidigt hvordan der kommer virkelig mange henvendelser/og borgere med brug for hjælp – i et større omfang end NGOerne kan håndtere.

Derudover en drøftelse om, hvordan emnet passer ind i en socialpolitik. Er det et emne til en socialpolitik? Et synspunkt er, nej det er ikke socialpolitik, det er en administrationsopgave. Et andet synspunkt er jo, det er et vigtigt emne, for det er vigtigt, at det digitale fungerer for de socialt udsatte – ellers er der mange ting, som de ikke kan få adgang til i deres liv.

 

6) Status og drøftelse af fremtiden for udsatterådet ift. medlemmer og form

Medlemmer:
Enighed om at rådmand bør orienteres om status. Det sker på næste udsatterådsmøde, hvor rådmanden deltager. Ideer: Vagtselskab, BoligSocialt Hus.

Form:
Udsatterådet vil vælge en række nøglefokuspunkter løbende. Så det i højere grad er rådet, der dagsordenssætter deres fokuspunkter, fremfor måske i for høj grad at følge kommunens.

Fokus på at invitere brugervinklen ind fast ad hoc fremfor som et medlem. Fx inviterer tre fra SAND til et specifikt møde. Eller grønlændere. Eller brugere fra psykiatrien. Eller andre.

Vi skal være bedre til at holde møderne ude ved andre steder end rådsmedlemmer og kommunen.

 

7) Aftaler for næste møde og julefrokost

Møde og julefrokost holdes ved Redernes Krisecenter, Svendsgade 21.

 

8) Evt.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen