Spring til indhold

Udsatterådets forretningsorden

Læs Udsatterådets forretningsorden og principper for samarbejdet.

Forretningsorden for Rådet for Socialt Udsatte i Odense

Formål og opgaver

§ 1. Rådet for Socialt Udsatte skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Odense. Odense Kommunes overordnede politik på området varetages af Socialudvalget.

Stk. 2. Rådet for Socialt Udsatte skal fagligt rumme viden inden for områderne som indbefatter hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere, unge, etniske minoriteter og fattige.

Stk. 3. Rådet for Socialt Udsatte skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og forstærke ansvaret for hjemløse samt for de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet kan endvidere have fokus på udsatte blandt unge, etniske minoriteter og andre udsatte som på grund af et eller flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

Stk. 4. Rådet for Socialt Udsatte kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet for voksne som Odense Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og lave information.

 

§ 2. Rådet for Socialt Udsatte kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

 

Rådets sammensætning og udpegning

§ 3. Rådet for Socialt Udsatte består af 10 til 12 medlemmer.

§ 4. Rådet udpeges af Rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Stk. 2. Efter indstilling fra interessegrupper- og organisationer udpeger rådmanden formanden, samt efter samråd med formanden, medlemmer til rådet.

Stk. 3. Der udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper.

Stk. 4. Medlemmerne til rådet bor i eller er lokalt forankrede i og omkring Odense.

Stk. 5. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af rådet eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

 

Rådets funktionsperiode og konstituering

§ 5. Rådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 6. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter at rådmanden har udpeget medlemmerne. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer en næstformand.

 

Rådets virksomhed

§ 7. Rådet for Socialt Udsatte holder møde fire gange om året.

Stk. 2. Rådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.

§ 8. Formanden indkalder til møde ved at sende et udkast til en dagsorden senest fem dage før mødet holdes.

Stk. 2. Hvis det kræves kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage.

Stk. 3. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordnen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder at sagen ikke kan udsættes eller der er enighed om det.

Stk. 4. Et referat er godkendt medmindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer.

Stk. 5. Referaterne fra møderne offentliggøres med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne.

 

§ 9. Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2 Rådet kan beslutte at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 10. Møderne ledes af formanden og når denne er fraværende næstformanden. Hvis begge er fraværende ledes mødet af den person som rådet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 2. Rådet behandler kun emner som 2/3 del af rådet er enige om skal behandles eller efter anmodning fra forvaltningen.

Stk. 3. Formanden formulerer de spørgsmål som rådet skal stemme om.

§ 11. Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller mødelederens stemme der er afgørende. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 12. Formanden fungerer som pressechef for rådet.

 

Tavshedspligt og inhabilitet

§ 13. Medlemmerne af Rådet for Socialt Udsatte samt personer som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2. Et medlem, som ved at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give rådet besked.

 

Sekretariatsbetjening af Rådet

§ 14. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af Rådet.

Stk. 2. Formanden planlægger med sekretæren, som indkalder til møder, lave referater, planlægger møder, offentliggør rådets udtalelser mv. Sekretæren planlægger på foranledning af og i samarbejde med formanden temadage, statistik og informationer, koordinerer med det nationale råd, regeringens indsatser mv. Sekretariatsfunktionen bistår også ved udarbejdelse af rapporter mv.

Stk. 3. Sekretariatsfunktionen betjener også og koordinerer med det kommunale samarbejdsforum på området.

 

Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed

§ 15. Udgifterne til Rådets arbejde afholdes af Beskæftigelses- og Socialudvalget på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Rådets årscyklus og beretning

§ 16. Rådets årsplan er:

  • Januar: Rådet udvælger i enighed fokusområder/en plan for det kommende års arbejde. Hertil kommer løbende sager til høring mv.
  • Marts: Der gives kommentarer til fokusområderne og koordineres med det årlige seminar. Se nedenfor.
  • November: Der afholdes et seminar/fællesmøde og udarbejdes en status på baggrund af dette. Her afrapporteres der om de svageste gruppers situation i Odense og gives forslag til forbedringer og videre arbejde. Årsrapporteringerne kan på den måde både være mundtlige og kan efterfølgende skrives ned og kan udgøre en status over aktiviteter samt om de svagestes situation i Odense.

Stk. 2. Rådet bidrager til den årlige Brugernes Basar samt arrangementer på frivillighedsområdet.

 

Se principper for samarbejdet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen