Spring til indhold

Mødereferat den 16. maj 2023

Her kan du læse referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte.

Tidspunkt og sted:

Kl. 15.00-18.00, Café Paraplyen, Nørregade 77, 5000 Odense.

 

Deltagere:

 • Lise Færch, Formand
 • Mette Guul, KFUK´s Sociale Arbejde, Reden Odense - Næstformand
 • Marianne Kragmann, KFUM’s Sociale Arbejde, Café Paraplyen
 • Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær Odense
 • Jacob Michaelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab

Afbud fra:

 • Nauja Bianco, Det Grønlandske Hus
 • Lenna Vogn Petersen, University College Lillebælt
 • Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond
 • Kim Balsløv, Psykiatrisk Afdeling OUH
 • Pia Nedergaard, SAND
 • Per Franch, Fyns Politi
 • Rodja Odis, Ungdommens Røde Kors
 • Bjarne Christensen, Sind Fyn

 

Referat:

1. Velkomst v. Lise Færch

 

2. Ulovlig stop af kontanthjælp

Ankestyrelsen har udtaget stikprøver, og i Odense Kommune drejer det sig om 8 ud af 10, der har fået stoppet kontanthjælpen ulovligt. Rådet har formodning om, at der er en meget stram tolkning af skøn og peger på sanktioneringsteamet, som en mulig del af problemet, fordi de ikke har kendskab til borgerne.

Rådet drøftede problematikken ved, at det er de allermest udsatte borgere, som rammes – også fordi disse borgere ikke har ressourcerne til at klage/stille spørgsmål ved afgørelser fra kommunen. Rådet sætter spørgsmålstegn ved retssikkerheden ift. at Odense Kommune ikke vil genoptage sagerne. Det blev aftalt, at rådet italesætter denne bekymring over for kommunen.

3. Evaluering af foretræde for BSU

Det var en meget positiv oplevelse.
Det var positivt, at der var god tid (30 min. mere end der plejer) samt at det var et godt lokale.
Det var positivt, at der var mange deltagere fra rådet.

Drøftelsespunkterne var følgende:
a. Den inkluderende og rummelige storby
b. Rummelige boliger
c. Efterværn

4. Høring: En storby med omtanke – Odense Kommunes bystrategi 2023

Baggrund: Udsatteråd Odense opfordres til at deltage i de kommende otte ugers offentlige høring. Byrådet håber, at så mange borgere, virksomheder, organisationer og foreninger som muligt vil tage sig tid til at se nærmere på de nye visioner og komme med deres input til Odenses udvikling. Læs de nye visioner for byens udvikling i Bystrategi 2023.

Der udarbejdes et udkast til høringssvar på baggrund af mødets drøftelser.

5. Studietur til København: Samarbejdet omkring udsatte grønlandske borgere v. Mette Guul

I København lukkede man en større plads, hvor mange forskellige udsatte borgere holdt til.
Man flyttede gruppen til Anker Jørgensens Plads. Der var generelt mange klager og problemer.

Sydhavnscompagniet og Københavns Kommune oprettede i samarbejde en brugerforening, der tog ansvar for ønsker til hellested. Projektet er understøttet fra kommunen med gadeplansarbejdere. Foreningens medlemskab havde krav om positivitet ift. hellestedet og udviklingen af det.
Hellestedet er skærmet af pleksiglas, er meget lyst og fint med bl.a. hundegård samt opslagstavle med nyheder om fx fællesspisning, bålaften og hellestedsmøde. Kommunen har lejet placeringen af Banedanmark. Klods op af en kæmpe vej, men god plads til at sidde forskellige steder, indrettet med plantekasser, pileflethegn og med kloakeret toilet.

Hellestedet blev etableret i november 2021. Det er en succesfuld forening med ca. 70 udsatte borgere som medlemmer.

Det er en model, som også bør overvejes i Odense.

Det blev drøftet, om man kunne lade sig inspirere af foreningsstukturen ift. gruppen af udsatte grønlændere i Odense. Udsatterådet drøftede den kommende sommer med en formodning om, at der kommer til at være mange borgere fx ved statuen.

Den grønlandske gruppe af udsatte borgere blev drøftet på mødet, herunder de kulturelle forskelle. Kulturen spiller en stor rolle i dette arbejde. Der er så store forskelle, at grønlandske borgere har brug for en introduktion – måske allerede før de rejser til Danmark.

6. Snitflade i forhold til målgruppe for hhv. Udsatterådet, Handicaprådet og Psykiatrirådet

Forslag om møde mellem de forskellige rådsformand ift. koordinering af snitflade og sparring med de andre råd (psykiatri og handicaprådet). Lise Færch (formand) kontakter de andre formænd og koordinerer.

7. Drøftelse af rådets sammensætning

Rådmanden bør orienteres om passive medlemmer.

8. Studietur for rådet

Drøftelse af studietur for udsatterådet.
Rådet aftalte, at der skal planlægges en studietur/udflugtstur med fokus på det bolig sociale område samt besøg på det alternative plejehjem på St. Dannesbo.

Der blev aftalt følgende ramme:
Det skal være en dagstur fra kl. 9-15 og 3. kvartalsmøde i rådet skal ligge samme dag i forlængelse af turen.

9. Temaer til kommende møder

Drøftelse af temaer. Tidligere forslag har været:
a. Status på bandesituationen
b. Undermedicinering under indlæggelse
c. Sårbare unge og besøg fra Head Space
d. Hjemløseaftalen
e. Udfordringer med ældre udsatte borgere.
f. Hyttebyen i Vejle

Nye temaer til listen:
i. Tilbud og indsatser til udsatte grønlandske borgere i Odense.
Ønske om oplæg fra Nauja eller medarbejder i Det Grønlandske hus.

10. Budget 2023

Der planlægges studietur og julefrokost.

Til drøftelse, når det er undersøgt, hvad rammerne for budgettet er:
• Til at skabe mere synlighed blandt borgerne
• Til at gøre noget tryghedsskabende for borgerne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen