Spring til indhold

Mødereferat den 7. juni 2022

Her kan du læse referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte.

Tidspunkt og sted:

Kl. 15-16, Kirkens Korshærs varmestue på Nørregade 48, 5000, Odense C.

 

Deltagere:

Mette Guul, KFUK´s Sociale Arbejde, Reden Odense – Næstformand, Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær Odense, Marianne Kragmann, KFUM’s Sociale Arbejde, Café Paraplyen, Jacob Michaelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab. Derudover deltog fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen rådets sekretær Martin Holm Strømkjær og chef på det sociale område Anne Lund Fuglsang.

Afbud: Lise Færch, Formand, Lenna Vogn Petersen, University College Lillebælt, Bjarne Christensen, Sind Fyn, Pia Nedergaard, SAND, Kim Balsløv, Psykiatrisk Afdeling OUH, Per Franch, Fyns Politi, Nauja Bianco, Det Grønlandske Hus, Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond, Furkan Altintas, Ungdommens Røde Kors.

Grundet sygdom blev mødet kortet ned til at behandle to høringspunkter med deadline kort efter mødet.

 

Referat

På mødet blev de to høringspunkter drøftet. Formandskabet (Lise og Mette) skriver et høringssvar, inden fristen d. 10. juni.  

1. Drøftelse af høringsmateriale om budgetbidrag 2022

Rådet hilser budgetbidragene velkommen – alle tre punkter giver god mening. Omprioritering af effektiviseringer (1.9 mio. kr.)
Rådet hilser forslaget om et fleksibelt støttekorps meget velkommen. Det er et nøgleelement i at lykkes med Housing First. Tilsvarende er Udsatterådet rigtig glade for Udsatteambassadøren og anbefaler, at funktionen fortsætter. Reservationspulje til iværksættelse af supplerende indsatser i byens almene boligområder lyder ligeledes som en rigtig god ide, så indsatserne kan målrettes ift. de konkrete udfordringer i hvert område. Derudover så mener rådet, at den forebyggende indsats ift. prostitution vigtig og også bør prioriteres.

 

2. Drøftelse af høringsmateriale om oprettelse af råd for mental sundhed og psykiatri
Opbakning til et nyt råd. Mental sundhed er et vigtigt fokusområde. Rådet anbefaler, at give det en 3-årig prøveperiode (resten af valgperioden).

Vigtigt at det forankres meget lokalt med lokalpsykiatrien mv., så rådet specifikt kan snakke ind i forholdene i Odense. Samtidigt vigtigt at have fokus på samarbejdet med regionen.

Tænk gerne i samarbejde på tværs af rådet og Udsatterådet ift. udsatte med psykiske vanskeligheder.

Det er vigtigt ikke kun at have fokus på borgere med diagnoser og svære psykiske problemer. Det er også vigtigt med fokus på forebyggelse, man er
nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det for strukturer og forhold, der gør at borgere får psykiske vanskeligheder. Den gruppe skal gerne kunne rummes i rådets fokus, så det ikke kun er borgere med psykiske diagnoser og dobbeltdiagnosticeret som bliver inkluderet. På den baggrund mener rådet, at rådet for mental sundhed er et bedre navn til rådet. Det vil give det et mere offensivt navn ift. også at have fokus på forebyggelse.

3. Derudover så bliver vi enige om et bud på mødedatoer for rådets to møder i andet halvår af 2022 (ultimo august/primo september + november)

Forvaltningen havde nogle bud med på datoer ift., hvornår rådmand Christoffer Lilleholt også kunne deltage til et punkt på rådsmødet. Af de foreslåede datoer var der enighed om, at disse to datoer var bedste bud på rådsmøder i 2. halvår af 2022 med mødetid kl. 15-18 enten d. 22. august eller 8. november.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen