Spring til indhold

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

Når vi i Team Trafiksikkerhed vurderer, at der i et kryds eller på en vejstrækning er et trafiksikkerhedsmæssigt behov for ændringer, er der en række tiltag som vi har mulighed for etablere. Etableringen sker på baggrund af Team Trafiksikkerheds vurdering af vejen eller krydset på baggrund af uheldsbilledet, trafikmængden og den fysiske udformning. Nedenfor beskrives nogle af disse tiltag. .

Bump/indsnævringer

Når vi i Odense Kommune etablerer hastighedsdæmpende tiltag, arbejder vi på lokalveje med en anbefalet hastighed på 30 - 40 km/t, hvor der etableres bump, indsnævringer eller en kombination af de to tiltag.

 

Tiltagene udformes og placeres efter Vejdirektoratets anbefalinger.

 

På trafikveje arbejdes der med en anbefalet hastighed på 45 km/t, og også her følges Vejdirektoratets anbefalinger for udformning og placering af tiltag. Dette er primært i forbindelse med skoler/butiksgader. 

 

 

 

 

Hævede flader

I kryds eller på korte vejstrækninger kan der i stedet for bump og indsnævringer etableres hævede flader. Disse er både med til at sænke hastigheden og skabe ekstra opmærksomhed. 

 

 

Krydsningsheller

Skal der etableres krydsningsheller ses der både på antal fodgængere/cyklister i området og eksisterende krydsningsmuligheder i nærheden. Etableringen af krydsningsheller vil oftest ske i forbindelse med etableringen af nye vej- og byggeprojekter. 

 

 

Øvrige tiltag

Nedenfor beskrives en række tiltag, der begrænser trafikken på vejen. Ved etableringen vil Team Trafiksikkerhed altid vurdere påvirkningen på lokalområdet, da der en mulighed for, at man ændrer trafikmønstret i området og derved øger trafikbelastningen på andre lokalveje. 

 

Vejlukninger

I visse tilfælde kan det være en mulighed at lukke en vej for at forhindre gennemkørsel. Løsningen kan dog betyde, at trafikken flytter  til andre veje eller forringer fremkommeligheden i lokalområdet. Derfor er det kun ved særlige tilfælde at en vejlukning kommer på tale. I de fleste tilfælde vil man kun lukke vejen for bilister og ikke cyklister og gående. 

 

Ensretninger

Ensretninger kan etableres enten, hvor vejen er for smal til trafik i begge retninger, eller hvor man ønsker at begrænse den gennemkørende trafik ved at føre trafikken i en bestemt retning. Ensretninger kan have den effekt, at hastigheden stiger hos bilisterne, fordi de ikke møder modkørende. 

 

Gennemkørselsforbud

Gennemkørselsforbud sker ved skiltning. Dette kan både være gældende for alm. og tung trafik eller kun tung trafik. Dette værktøj kan bruges til at dirigere gennemkørende trafik væk fra veje, hvor det ikke er muligt at lukke vejen. Gennemkørselsforbud etableres oftest kun på lokalveje og gælder ikke køretøjer, der har ærinde på vejen.

Ligesom med vejlukninger eller ensretninger skal gennemkørselsforbud også vurderes i forhold til hvilke trafikale konsekvenser, det har for lokalområdet. 

 

 

Cykelstier

Odense Kommune arbejder løbende på at etablere et sammenhængene netværk af cykelstier, så du som cyklist kan komme sikkert rundt i kommunen. Den mest sikre vej er dog ikke nødvendigvis altid den mest direkte.

Du kan finde en oversigt over cykelstier i Odense Kommune på Cyklisternes Bys hjemmeside www.cyklisternesby.dk eller finde din cykelrute via appen Odense Rundt. Læs mere på www.odenserundt.dk

By- og Kulturforvaltningen