Spring til indhold

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

Trafik og Mobilitet vurderer, om der er behov for ændringer på en vej eller i et kryds ift. trafiksikkerheden. Hvilke tiltag, der evt. vælges, afhænger af mange forskellige forhold omkring vejen eller krydset, bl.a. uheldsbilledet, trafikmængden og den fysiske udformning.

Bump/indsnævringer

Når vi etablerer hastighedsdæmpende tiltag, arbejder vi på lokalveje med en anbefalet hastighed på 30-40 km/t, hvor der etableres bump, indsnævringer eller en kombination af de to ting. Bumb og indsnævringer udformes og placeres efter Vejdirektoratets anbefalinger.

 

På trafikveje arbejdes der med en anbefalet hastighed på 45 km/t. Også her følges Vejdirektoratets anbefalinger for udformning og placering. Dette er primært i forbindelse med skoler eller butiksgader. 

 

Hævede flader

I kryds eller på korte vejstrækninger kan der i stedet for bump og indsnævringer etableres hævede flader. Disse er både med til at sænke hastigheden og skabe ekstra opmærksomhed.  

 

Krydsningsheller

Skal der etableres krydsningsheller, ses der både på antal fodgængere og cyklister i området og eksisterende krydsningsmuligheder i nærheden. Etableringen af krydsningsheller vil oftest ske i forbindelse med etableringen af nye vej- og byggeprojekter.  

 

Vejlukninger

I visse tilfælde kan det være en mulighed at lukke en vej for at forhindre gennemkørsel. Løsningen kan dog betyde, at trafikken flytter  til andre veje eller forringer fremkommeligheden i lokalområdet. Derfor kommer en vejlukning kun på tale i særlige tilfælde. Oftest lukkes vejen for kun for bilister - ikke for cyklister og gående. 

 

Ensretninger

Ensretninger kan etableres på strækninger, hvor vejen er for smal til trafik i begge retninger, eller på strækninger, hvor man ønsker at begrænse den gennemkørende trafik ved at føre trafikken i en bestemt retning. Ensretninger kan have den effekt, at hastigheden stiger hos bilisterne, fordi de ikke møder modkørende. 

 

Gennemkørselsforbud

Gennemkørsel forbudt kan enten gælde for al trafik eller kun for tung trafik. Et gennemkørselsforbud kan bruges til at dirigere gennemkørende trafik væk fra veje, hvor det ikke er muligt at lukke vejen. Gennemkørselsforbud etableres med skiltning og oftest kun på lokalveje, hvor det ikke gælder køretøjer, der har ærinde på vejen.

Ligesom med vejlukninger eller ensretninger skal gennemkørselsforbud også vurderes i forhold til, hvilke trafikale konsekvenser det har for området. 

 

Cykelstier

Odense Kommune arbejder løbende på at etablere et sammenhængene netværk af cykelstier, så du som cyklist kan komme sikkert rundt i hele kommunen. Den mest sikre vej er dog ikke nødvendigvis altid den mest direkte.

Læs mere om cykelstier i Odense på Cyklisternes Bys hjemmeside eller planlægge din cykelrute via Ruteplanlæggeren på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen