Spring til indhold

Klassificering af veje

I Odense består den overordnede vejstruktur af trafikvejene Ring 3, Ring 2 og Cityringen foruden en række indfaldsveje. De overordnede veje skal sikre god fremkommelighed for biltrafikken, som en væsentlig værdi for storbyen. Hele vejnettet skal samlet understøtte Odense som en attraktiv by at færdes i.

Trafikveje

I Kommuneplan 2016-2028 er der udpeget et netværk af veje, hvor Odense Kommune ønsker, at den overordnede trafik skal afvikles. Disse veje hedder trafikveje og opdeles i gennemfartsveje og fordelingsveje. 

I forhold til trafiksikkerhed arbejdes der på trafikveje med at etablere krydsningsmuligheder for bløde trafikanter, hvor det vurderes, at der er behov for det. Dette kan gøres ved hjælp af krydsningsheller, tunneller eller signalregulerede kryds. 

På trafikveje arbejdes der efter behov med hastighedsdæmpende tiltag, hvor der er mange bløde trafikanter – f.eks. ved skoler eller i butiksgader.  

 

Lokalveje

Veje, som ikke er klassificeret som trafikveje, er lokalveje. På lokalveje ønskes det hovedsageligt at betjene få, lokale og langsomt kørende biler. Team Trafik får ofte henvendelser om muligheden for at etablere hastighedsdæmpende tiltag på lokalveje. Kriterierne er uheldsbilledet og/eller, at vejen er markant belastet af hurtig eller gennemkørende trafik i forhold til andre lokalområder. Der etableres ikke hastighedsdæmpende tiltag på lokalveje, der ender blindt. 

 

Private fællesveje

I Odense Kommune er en række lokalveje klassificeret som private fællesveje. Her er det de tilstødende grundejere, der betaler for driften og vedligeholdelsen af vejen. Ønsker grundejerne ændringer af vejforholdene, er det grundejerne selv, der dækker omkostningerne. Alle ændringer af vejforholdene på private fællesveje skal godkendes af Odense Kommune i samarbejde med politiet inden udførelse. Dette inkluderer bl.a. hastighedsdæmpende tiltag, skiltning, nye indkørsler eller ændringer af vejen eller fortov. 

Ønsker om trafiksanering på private fællesveje kan sendes til trafik@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen