Spring til indhold

Skibhusvej som handelsgade

Kan Skibhusvej få et større præg af handelsgade og gøres mere tryg?

By- og Kulturudvalget har besluttet, at Odense Kommune skal undersøge, hvad det vil kræve og hvilke konsekvenser, det vil have at ændre Skibhusvej på strækningen mellem Victoriagade og Buchwaldsgade. Undersøgelsen er pt. sat i bero, da Odense Kommune arbejder på en ny grøn mobilitetsplan.

 

Den nordlige del af Skibhusvej indgår ikke i projektet, men i stedet i handlingsplan mod vanvidskørsel

 

Hvad skal der til?

Skal Skibhusvej have et større præg af handelsgade, skal der ske en ændring i de trafikale forhold. Det kan betyde, at Skibhusvej ikke længere skal fungere som trafikvej med den mængde trafik, vi kender i dag. 

Det kræver et større analysearbejde, for skal der køre færre biler på Skibhusvej, er forventningen, at der sker en ændring i bilturene. Nogle ture kan måske ændres til gå- eller cykelture, og andre flyttes over på andre veje. Det er vigtigt at vide, hvilke konsekvenser det vil få for at finde ud af, om der skal gennemføres trafikale indsatser andre steder end på selve Skibhusvej.

Her kan du læse mere om Skibhusvej som både trafikvej og handelsgade.

 

Analyser er sat i gang

For at undersøge mulighederne for en ændring af Skibhusvej er følgende analyser sat i gang: 

 • Beregninger med trafikmodel
  Synliggør, hvordan trafikken vil ændre sig, hvis man ændrer de eksisterende trafikale forhold
 • GPS-analyser
  Giver information om bilturene på Skibhusvej. Hvor mange kører igennem, hvor længe opholder de sig i gaden, hvor kommer bilerne fra osv.

 • Detailhandelsanalyse
  Giver information om, hvilke typer af butikker, der er på Skibhusvej, og hvordan man forventer, at det vil påvirke dem, hvis man ændrer på de trafikale forhold

 • Stopinterview af handlende
  Giver information om, hvordan de handlende på Skibhusvej transporterer sig, hvor mange penge de bruger, og hvor ofte de handler på Skibhusvej

 • Handelsgadeanalyse 
  Giver information om, hvordan Skibhusvej bruges af de handlende i dag, og hvordan man kan forbedre strækningen/området, så det bliver en bedre handelsgade. 

Opsummering/anbefalinger

På baggrund af de indledende analyser er der udarbejdet nogle anbefalinger til det videre arbejde. Der er ikke taget politisk stilling til, hvordan man ønsker at arbejde videre med projektet:

 

Bedre forhold for gående og cyklister:

Skal Skibhusvej have større præg af handelsgade, kræver det, at der skabes bedre forhold for kunder til fods og på cykel. Der bør derfor arbejdes med bedre forhold for udendørs vareudstilling og bedre og mere plads til fodgængere og cyklister

 

Den gennemkørende trafik skal reduceres:

En stor mængde af den trafik, der kører på Skibhusvej i dag, kører på Skibhusvej uden stop. Det vil sige, at det ikke er trafik, der gavner handelslivet. Skibhusvej bør derfor ændre funktion, så den ikke længere er en trafikvej, hvis mængden af trafik på strækningen skal reduceres. Mindre trafik vil også kunne øge trygheden for især de bløde trafikanter på strækningen. Samtidig vil det kræve, at der sker justeringer på de omkringliggende veje, da en ændring af trafikken på Skibhusvej vil påvirke andre veje

Brug af midlertidige løsninger:

Der er potentiale for vækst og udvikling af handelslivet på Skibhusvej pga. dens lokale profil og gode placering. For at blive klogere på, hvordan nye fysiske tiltag kan påvirke trafikken og handelslivet på Skibhusvej anbefales det at afprøve midlertidige forsøg. F.eks. gennem midlertidige lukninger af sideveje, midlertidig inddragelse af kantstensparkering til f.eks. udeservering, cykelparkering mv.

 

Forsøgene vil ikke helt afspejle permanente ændringer, men kan give indikationer af, hvad der fungerer godt og mindre godt. Dermed kan de permanente løsninger fra start indrettes optimalt, ligesom forsøgene kan give handelslivet bedre fornemmelse af, hvordan det vil påvirke dem og også muligheder for at omstille sig.

 

 

Det videre arbejde/tidsplan

Projektet for Skibhusvej er midlertidigt sat på pause.

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny grøn mobilitetsplan for Odense, som et vigtigt led i at Odense Kommune har en målsætning om at være klimaneutral 2030. Læs om Odense Kommunes mål om at være Klimaneutral i 2030

 

En ny grøn mobilitetsplan skal fremme aktiv og grøn transport i Odense. Det betyder, at der er sat et større analysearbejde i gang for, hvordan Odense Kommune kan nå i mål. Det betyder blandt andet, at projektet for Skibhusvej er sat i bero.

 

Det indledende og videre analysearbejde vil indgå i arbejdet med den grønne mobilitetsplan. Mobilitetsplanen forventes vedtaget medio 2023. 

 

Læs om den grønne mobilitetsplan.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet eller den grønne mobilitetsplan, er du velkommen til at kontakte trafikplanlæggerne på trafik@odense.dk.

Klima- og Miljøforvaltningen