Spring til indhold

Vandråd

Vandråd for hovedvandopland Odense Fjord 2017.

Med Aftale om fødevare- og landbrugspakke 2015 og Bekendtgørelse om vandråd er det besluttet, at kommunerne skal bidrage til - under eventuel inddragelse af lokale vandråd - en kvalificering af de statslige vandområdeplaner 2015-2021. 

Vandrådets opgaver er at:

 1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
 2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådet kan også vælge, at kommentere på vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode 2009-2015 til anden planperiode og som det ikke er økonomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre.

Medlemmer af vandrådet for hovedvandopland Odense Fjord
Vandoplandsstyregruppen (VOS) nedsatte den 29. marts 2017 Vandrådet for hovedvandoplandet Odense Fjord. VOS’en består af politiske repræsentanter fra Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Assens og Nordfyns kommune, der alle er helt eller delvist beliggende i hovedvandoplandet.

Vandrådet som blev oprettet består af 15 medlemmer repræsenteret ved relevante landsdækkende erhvervsforeninger og foreninger med det formål at beskytte natur og miljø og væsentlige rekreative interesser samt lokale foreninger og organisationer knyttet til beskyttelse og benyttelse af vand.

 

Medlemmer af vandrådet for hovedvandoplandet Odense Fjord:

Organisation/forening   Medlem
Nordfyns Vandløbslaug  Mikael Eg Andersen 
Faaborg-Midtfyns Vandløbslaug   Hans Christian Hansen
Assens vandløbslaug  Peder Stougaard
Kerteminde vandløbslaug  Torben Friis
Centrovice   Lars Iversen
Bæredygtigt Landbrug  Steen Rasmussen
Dansk Skovforening  Ditlev Berner 
Fyns Familielandbrug  Ib Walther Jensen
Landbrug og Fødevarer  Henrik Kildegård
Vandpleje Fyn  Frode Thorhauge
Dansk Ornitologiske Forening  Hans Ole Matthiesen
Nordfyns Sportsfiskerforening  Claus Andreassen
Danmarks Sportsfiskerforbund  Dennis Søndergaard Thomsen
Danmarks Naturfredningsforening  Linda Bollerup Høeg
Friluftsrådet  Per Arne SimonsenForslag til mødetidspunkter:

På nuværende tidspunkt er der i alt planlagt otte møder i vandrådet i perioden fra maj til oktober 2017. Fire før sommerferien, hvor der søges svar på spørgsmål 1 og evt. 3 og fire møder efter, hvor det gælder spørgsmål 2. Nogle møder kan evt. være ekskursioner, dette planlægges med vandrådet.
Møderne forventes afholdt på følgende tidspunkter:

 1. Vandrådsmøde: Torsdag d. 18. maj, kl. 17.00-19.00. 
  Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense 

 2. Vandrådsmøde: Tirsdag d. 30. maj, kl. 17.00-19.00. 
  Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense

 3. Vandrådsmøde: Tirsdag d. 13. juni, 17.00-19.00. 
  Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense

 4. Vandrådsmøde: Torsdag d. 29. juni, kl. 17.00-19.00. 
  Mødested: Mødelokale Det Skæve Rum, Indgang N på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense. 
  Ekstra mødereservation i tilfælde af behov for at rådet vil mødes endnu en gang før sommerferien.

 5. Vandrådsmøde: Torsdag d. 24. august, kl. 17.00-19.00. 
  Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense

 6. Vandrådsmøde: Tirsdag d. 5. september, kl. 17.00-19.90 
  Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense

 7. Vandrådsmøde: Tirsdag d. 19. september, kl. 17.00-19.00 
  Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense

 8. Vandrådsmøde: Tirsdag d. 3. oktober, kl. 17.00-19.00. 

Mødested: Mødelokale Rosen, Indgang C på Slottet, Nørregade 36, 5000 Odense

 

Vandrådets sekretariat

Kommunerne i hovedoplandet har besluttet, at Odense Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. 

 

Kontakt til vandrådet kan ske til Odense Kommune, Natur og Klima ved Randi Nielsen, mail: ravni@odense.dk

Klima- og Miljøforvaltningen