Spring til indhold

Offentlige og private vandløb

Læs om grøfter og vandløb. Om hvem der varetager vedligeholdelsen og om vandløbsregulativer.

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private

De private vandløb er oftest små grøfter og vandløb, hvor vedligeholdelsen skal varetages af bredejerne. De offentlige vandløb bliver vedligeholdt af kommunen efter vandløbsregulativer, der skal foreligge for hvert offentligt vandløb.

Offentlige vandløb


De offentlige vandløb i Odense Kommune har en samlet længde på ca. 250 km. Ca. 30 km af de offentlige vandløb er rørlagte. Vandløbsmyndigheden, Odense Kommune, ejer hverken jord eller vandløb, men har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb dvs. udføre og betale for arbejdet. Vedligeholdelsen skal beskrives i Vandløbsregulativerne.

Private vandløb


Vedligeholdelsen af private vandløb og dræn skal varetages af de private bredejere. Vedligeholdelsen skal sikre, at vandløbets vandføringsevne ikke ændres. Som bredejer har du således ansvaret for at reagere, hvis dit vandløb ikke afleder vandet forsvarligt.

Undtagelser fra pligten om vedligeholdelse af private vandløb


Der er nogle få undtagelser fra den vedligeholdelse, der normalt er gældende for alle vandløb:
  • Åbne vandløb, der i flere år ikke har været vedligeholdt og dermed har udviklet sig naturligt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse. De må ikke vedligeholdes.
  • I forbindelse med gennemførte vandløbsprojekter, kan der være indgået aftaler om partsfordeling af udgifterne til vedligeholdelsen. Disse aftaler er skrevet ned i forlig, kendelser eller afgørelser og er ofte tinglyst på ejendommene. 

Hvorfor indeholder loven regler for vedligeholdelse af private vandløb?


Nogle af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere om vandløbenes brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.

Vandløbsloven indeholder desuden udførlige bestemmelser om, at ændringer af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan sådanne godkendelser skal udføres.

Der er således:

  • Pligt til at udføre vedligeholdelse.
  • Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

Klima- og Miljøforvaltningen