Spring til indhold

Vandområdeplaner 2021-2027

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø.

De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne skal revideres og ajourføres hvert sjette år, og der er fastlagt tre planperioder.

Et samlet Folketing vedtog i december 2013 Lov om vandplanlægning. Loven fastlægger et nyt koncept for vandplanlægningen i Danmark. Konceptet dækker 2. planperiode og efterfølgende planperioder.

Med det nye koncept tilstræbes en mere enkel tilgang til vandplanlægningen med fokus på øget og tidlig interessentinddragelse. Dermed er der grønt lys for bl.a. oprettelse af vandråd, der skal sikre større lokal inddragelse af interessenter i vandplanlægningen.

Læs mere om vandområdeplaner på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Klima- og Miljøforvaltningen