Spring til indhold

Bræmmer

Lovfastsat 2 meter bræmme.

Det fremgår af Vandløbsloven, at der ikke må foretages terrænændringer, anbringes hegn og opføres bygninger i den lovfastsatte 2 meter bræmme. I landzone må der endvidere ikke dyrkes eller foretages jordbehandling indenfor 2 meter bræmmen. Kommunen har oplysningspligt om, hvorvidt der er 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs kommunale og private vandløb.

Grøde
Odense Kommune kan, for at begrænse grødevæksten, foretage beplantning langs offentlige vandløb.
Det er forbudt at fjerne skyggegivende vegetation uden tilladelse fra Odense Kommune.

Der føres årligt tilsyn med vandløbene med fokus på vedligeholdelsesbehov og kvaliteten heraf.

Klima- og Miljøforvaltningen