Spring til indhold

Vandløbsvedligeholdelse

Kun offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Resten vedligeholdes af bredejeren.

Vedligehold af forskellige vandløb

Vedligeholdelsen skal ske således, at naturværdierne fremmes mest muligt. Hvis vandløbene ikke vedligeholdes, kan dette medføre problemer f.eks. i form af oversvømmelse af de tilstødende arealer, der ligger længere oppe i vandløbssystemet. Vedligeholdelse skal kun udføres i det omfang, det er nødvendigt.
 
Odense Kommune vedligeholder de offentlige vandløb, mens bredejerne ved private vandløb selv skal foretage vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsen af vandløbene sker for at sikre vandføringsevnen, og det skal gøres så miljøvenligt som muligt. For at skabe de bedste forhold for fisk og smådyr, så deres naturlige livscyklus sikres.
 
Vedligeholdelsen af åbne vandløb omfatter i store træk, at planterne i vandet (grøden) beskæres. Grødeskæring skal ske i det omfang, det er nødvendigt eller efter eventuelle forskrifter for vandløbet. Grøden skal lægges på bredderne i en afstand, så det ikke falder ned igen i vandløbet og skal derefter bortskaffes af bredejer.

Det er sværere at finde fejl og mangler ved rørlagte vandløb og dræn. Men rørene skal efterses for forstopninger og eventuelle sammenfald af rør. De mest almindelige former for vedligeholdelse omfatter derfor spuling, skæring af rødder eller udskiftning af rør, der er gået itu.

I dag foregår meget af vedligeholdelsen manuelt, hvor de uddannede såkaldte åmænd, fjerner plantevækst og ophobet materiale, der forhindrer vandets frie løb.

 

Naturvandløbene

Naturvandløbene har ofte et godt fald og er vigtige levesteder for fisk- og øvrigt vandløbsliv. Her sikres en strømrende gennem grødeskæring, der udelukkende foretages med le. Dette er den mest skånsomme vedligeholdelsesmetode.

De geometriske vandløb

De geometriske vandløb er derimod oftest vandløb med ringe fald. Det er derfor vigtigt, at vandafstrømningen bliver sikret, da tilstødende arealer ellers kan blive mere våde og dyrkning vanskeliggøres. Grødeskæringen foregår derfor i mange tilfælde med maskine for at skære grøden i vandløbets fulde bredde.

Hvert år i juni måned sænkes vandstanden i Odense Å gennem byen for at fjerne cykler, indkøbsvogne og andet, der har fundet vej til bunden. Falder et træ i et offentligt vandløb, skal kommunen tage træet op på bredden og sikre vandets frie løb. Bredejeren har derefter pligt til at fjerne træet fra brinken ligesom bredejere skal modtage og bortskaffe afskåret grøde med videre, som lægges på vandløbsbredden. 
 

Klima- og Miljøforvaltningen