Spring til indhold

Gundersøvej 40 – afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om etablering af ny boring

A. Højfeldt har på vegne af Troelsmose Kvægbrug søgt om tilladelse til etablering af ny boring på Gundersøvej 40, 5491 Blommenslyst, matrikel nr. 7a, Troelsemose By, Ubberud.

Landbruget ønsker at indvinde 20.000 m3 grundvand pr. år. Vandet skal anvendes til vanding af malkekvæg og vask af malkeudstyr samt drikkevand til husholdningen og de ansatte. Odense Kommune har vurderet, at landbruget har tilstrækkeligt med dyr til at have brug for denne mængde. Kommune vil derfor tillade en indvindingsmængde på 20.000 m3 vand pr. år. Det er dog en forudsætning at indvindingsmængden kan overføres fra den eksisterende boring over på den nye boring. De nye ejere af den eksisterende boring skal være indforstået med dette.

 

I denne forbindelse er der foretaget en screening af det ansøgtes indvirkning på miljøet efter bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Odense Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af projektet. Yderligere oplysninger kan læses i afgørelsen samt screeningsskemaet.

 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 2. december 2022.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Natur og Vandmiljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, tlf. nr. 65 51 25 25

 

Natur og Miljø
Natur og Vandmiljø

Klima- og Miljøforvaltningen