Spring til indhold

Christiansgade 108

Dispensation fra åbeskyttelselinje og skovbyggelinje til enfamiliehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Byggesag den 17. april 2024, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:


Opførelse af enfamiliehus, carport, terrasse samt tilhørende terrænregulering, Christiansgade 108

matr.nr. 133a, Ejby, Odense Jorder.


Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

 

Afgørelsen kan inden 17. maj 2024 påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Det sker med betalingskort på klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen