Spring til indhold

Handicap og job

Har du et handicap, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentret – nemlig ved brug af de handicapkompenserende ordninger.

Kompenserende ordninger til personer med handicap

Der findes forskellige kompenserende ordninger, som kan være relevante for dig, der har en funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at få og/eller bevare et arbejde.

 

Ordningerne bevilges af Job og Funktion i Jobcenteret.

 

Personlig assistance

Jobcentret kan bevillige dig tilskud til en personlig assistent, der bistår dig med en del af de arbejdsopgaver, som du som følge af dine begrænsninger ikke selvstændigt kan udføre.

Det kan enten være en vikar eller en kollega, der støtter dig. Det vil bero på en konkret vurdering, hvor meget støtte, der kan bevilges tilskud til.

Læs mere om personlig assistance

 

Hjælpemidler

Du kan måske have behov for forskellige hjælpemidler for at passe dit arbejde. Du kan søge om hjælpemidler i form af arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretning og undervisningsmaterialer.

Hjælpemidlerne må ikke være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen, og hjælpemidlerne skal være af afgørende betydning for, at du kan deltage i tilbud eller fastholde din ansættelse.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

 

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordning)

Isbryderordningen er et særligt løntilskud målrettet nyuddannede med et handicap. Isbryderordningen har til formål at bryde eventuelle barrierer, som du eventuelt kan have, når du er nyuddannet og har et handicap.

 

Det betyder, at din arbejdsgiver efter ansøgning vil kunne få tilskud til ansættelsen i en periode.

Læs mere om isbryderordningen

 

Fortrinsadgang

Reglerne om fortrinsadgang har til formål at styrke muligheder for beskæftigelse for personer med et handicap.

 

Har du en varig funktionsnedsættelse og opfylder du de i stillingsannoncen opstillede formelle uddannelsesmæssige krav, kan du søge med fortrinsret og have ret til at komme til samtale hos offentlige arbejdsgivere.

Læs mere om fortrinsadgang

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Andre ordninger

 

Tegnsprogstolkning

Til assistance i form af tegnsprogstolkning kan ydes et tilskud. Dette tilskud kan ikke overstige satsen fastsat af Center for døve. Jobcentret kan udbetale tilskud til tegnsprogstolkning direkte til den organisation, hvorfra bistand er rekvireret. Kontakt Job og Funktion for at høre nærmere. 

 

 

Mentor

En mentor kan bevilges, hvis du i en periode har behov for særlig støtte for at kunne fastholde et job, et beskæftigelsesrettet tilbud eller uddannelse. Mentoren kan fx yde støtte til oprette struktur i arbejdsdagen og støtte til optræning i funktioner, der ligger udover almindelig oplæring i jobbet mv. Det er jobcenteret, der vurderer, om du kan bevilges en mentor. Mentorstøtten er midlertidig. Kontakt Job og Funktion for at høre nærmere.