Spring til indhold

Bo- og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven

Bjerggårdshavens hus 12 A er et bo- og aktivitetstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade.

Hvem kan få tilbuddet

Målgruppen er voksne mennesker med erhvervet hjerneskade. Som udgangspunkt skal skaden være sket efter det 15. år. Ved visitationen skal ansøgeren være fyldt 18 år. For det længerevarende bo- og aktivitetstilbud skal ansøgeren være under 60 år på visitationstidspunktet.


Sådan får man et tilbud

Egen læge eller sagsbehandler kontakter Hjerneskaderådgivningen, som forestår udredning og evt. visitation. Du kan hente henvisningsskema på Hjerneskaderådgivningens hjemmeside.

 

Lovgivning

Almenboliglov § 105

Serviceloven § 107 og § 104 

 

Bjerggårdshavens fysiske rammer

Bjerggårdshaven er indrettet med gode adgangsforhold for svært handicappede kørestolsbrugere. Bygningerne er moderne, lyse og venlige. Stedet består af to boligenheder, en dag- og døgnrehabiliteringsenhed samt et aktivitetshus. Enhederne er forbundet via et stort, glasoverdækket væksthus. Der er 16 boliger, hvoraf de seks er midlertidige.

 

Beskrivelse af de længerevarende bo- og aktivitetstilbud (Hus 12A)

Botilbuddet er et helhedsorienteret tilbud, der inddrager alle aspekter af beboerens liv. Liskvalitet, tilstedeværelse og nærvær har en høj prioritet i hverdagen. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers mål, ønsker og behov samt hjerneskadens art.

I vores botilbud hjælper vi med daglig pleje og omsorg. Vi hjælper med at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen, udvikle og vedligeholde færdigheder mm. Alle beboere på botilbuddet deltager i aktiviteterne i det nærliggende aktivitetshus, som bl.a. tilbyder varmvandsbassin, fysiske aktiviteter og socialt samvær.

 

Brugerindflydelse

Borgeren inddrages i udformningen af samarbejdsplanen og er altid med til relevante møder. Planen revurderes én gang om året. Borgerne deltager i videst muligt omfang i planlægning af hverdagen, aktiviteter og ture ud af huset. Vi betragter pårørende som vigtige samarbejdspartnere.

 

Egenbetaling

Ved ophold i bodelen er der udgifter til kost, husleje incl. el, vand og varme samt antennebidrag. Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler.

 

Antal beboere/brugere

Bjerggårdshaven har 10 bopladser og p.t. syv eksterne dagaktivitetspladser.

 

Personale

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af fysio- og ergoterapeuter, pædagoger og SOSU-assistenter. Der er nattevagt i bo-delen.

 

Rehabiliteringsleder

Peder Sobarnia Dichmann

Tlf: 28 10 94 67, pedi@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Paula Jensen (Hus 12 A og Aktivitetshuset)

Tlf: 51 16 67 45, paj@odense.dk

 

På Bjerggårdshaven findes også et midlertidigt dag- og døgnrehabiliteringstilbud, der kaldes specialiserede rehabiliteringstilbud.

Ældre- og Handicapforvaltningen