Spring til indhold

Bjerggårdshaven dag- og døgnrehabilitering

Det specialiserede rehabiliteringstilbud henvender sig til borgere med en akut opstået hjerneskade med komplicerede funktionstab.

Det specialiserede rehabiliteringstilbud foregår på Rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven. Formålet med at tilbyde midlertidige rehabiliteringsforløb er, at borgere, der har brug for en intensiv, koordineret og tværfaglig rehabilitering, får mulighed for at øge funktionsevnen fysisk, psykisk og socialt og hvor målet ikke kan nås indenfor en overskuelig periode med anden indsats i eget hjem. 

 

Hvem kan få tilbuddet

Målgruppen er voksne mennesker med erhvervet hjerneskade. Som udgangspunkt skal skaden være sket efter det 15. år. Ved visitationen skal ansøgeren være fyldt 18 år. For dag- og døgnrehabiliteringstilbuddet skal ansøgeren være under 65 år.

Sådan får man et tilbud

Sygehus, egen læge eller sagsbehandler henviser til Hjerneskadecentrets rådgivningsteam. Der henvises digitalt  

 

Hvad består tilbuddet af

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den rehabiliterende tænkning, hvor borgerens ønsker, behov og ressourcer er omdrejningspunktet. 
Tilbuddet skal bidrage til at udvikle og støtte den enkeltes ønsker og muligheder for at deltage i nære, sociale relationer og i samfundet generelt. Målet er, at den enkelte kan opnå størst mulig selvstændighed, trivsel, velvære og handlemuligheder i forhold til sig selv, sine omgivelser og sin fremtid.

Indsatsen er tværfaglig, og personalet består af ergo- og fysioterapeuter, neuropsykolog, pædagoger samt social- og sundhedsassistenter. Ved behov kan der inddrages eksterne eksperter, f.eks. logopæd (talepædagog) og synsrådgivningen. Dette er en ekstra service for borgere, der ikke har bopæl i Odense Kommune.

I samarbejde med borgeren udarbejdes der en rehabiliteringsplan, som løbende vurderes på samarbejdsmøder, hvor også pårørende og relevante samarbejdspartnere kan deltage.
 
Træningen veksler mellem gruppe og individuel træning, og programmet sammensættes så brugeren målrettet kan arbejde med aktuelle ressourcer og vanskeligheder.

Bjerggårdshaven har fokus på brugerens ressourcer og udviklingspotentiale. Stedets aktiviteter tager derfor udgangspunkt i den enkelte brugers rehabiliteringsplan/status og veksler mellem gruppetræning og individuel træning.

Det specialiserede tilbud indeholder bl.a.:

Udredning af funktionsniveau.

Træning af almindelige, daglige behov – f.eks. kost, personlig pleje og indkøb.
Målrettede individuelle træningsindsatser af både fysisk, kognitiv og social karakter.
Kontakt til/etablering af netværk - både familie og venner.
Træning ud af huset – bytræning, brug af offentlig transport.
Pårørende betragtes som vigtige samarbejdspartnere. Der afholdes jævnligt undervisning af pårørende.

Egenbetaling

Ved ophold i døgnrehabilieringen er der udgifter til kosthusleje og el, vand og varme samt antennebidrag. Beboere der har udgifter til anden bolig i indskrivningsperioden er friholdt for husleje.

 

Antal pladser

Bjerggårdshaven har 6 dag- og døgnrehabiliteringspladser og 14 dagrehabiliteringspladser. Varighed af opholdet er individuelt og kan variere mellem tre-ni måneder.

 

Ledelse 

Rehabiliteringsleder

Peder Sobarnia Dichmann

Tlf.: 28 10 94 67

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Hanne Meldgaard Gregersen
hagre@odense.dk 

 

På Bjerggårdshaven findes også et bo- og aktivitetstilbud.

Ældre- og Handicapforvaltningen