Spring til indhold

Byudvikling

Odense skal være en tæt og levende storby, men også en grøn og bæredygtig storby. En storby der er klimaneutral i 2030 

Gadebillede fra Odenses ældre bydel

En storby, hvor mennesker og kvalitet er i centrum. En storby, der tager sit udgangspunkt i mennesker, og hvor både bygninger og byrum skaber grundlaget for det gode liv. En storby hvor såvel bymidte som lokalområder skal kunne rumme stærke og sunde fællesskaber.

 

Odense vokser

Odense er i udvikling. Den udvikling peger i retning af, at Odense vokser ud af Odense Kommune omkring 2050.
Den ret konstante byvækst vi hidtil har set, kan forsinkes af et stærkt fokus på fortætning og byomdannelse fremfor byudvikling i byens ydre afgrænsninger og omkring de selvstændige forstæder. Samtidig bidrager et øget fokus på etablering af fx solceller dog til at landbrugsarealer tages i brug og omdannes.

Vi skal fortsat være opmærksomhed på, hvordan vi udnytter arealerne og hvilken byudvikling vi herigennem understøtter.

Klimaforandringer vil gradvist påvirke byen og dens udvikling

Når vi udvikler i byens kant, skal en stor del af det vand, der falder her, passere igennem den eksisterende by på dets vej mod Odense Fjord. Derfor giver det mening at klimatilpasse den eksisterende by, for at give plads til byudviklingen.

Alternativt vil vi behøve meget store bassiner til at forsinke vandet, så midtbyen ikke lider overlast på grund af de øgede vandmængder. Vi har allerede set eksempler på dette flere steder i byen.

Samtidig vil flere grøn-blå elementer i den tætte by modvirke ”Urban Heat Island”-effekten, hvor det centrale Odense bliver varmere end det omkringliggende landskab.

Det er ikke kun regnen, som bliver voldsommere. Vandstanden i Odense Fjord stiger også, og det medfører flere oversvømmelser. Der skal altså tages stilling til, hvor vandet i højere grad kan inviteres ind i såkaldte “shared spaces” i forbindelse med byudviklingen - altså indrette os med arealer, der til tider kan tåle oversvømmelser. På den måde opnår vi også en mere tværfunktionel anvendelse af vores begrænsede arealressourcer.

Andre steder er det bedst at holde vandet ude. Det kan vi gøre ved at bygge diger og etablere bassiner, der kan tilbageholde og forsinke regnvand.

Over tid kan det blive nødvendigt, i nogle områder, at trække sig væk og lade vandet overtage. Det kan eksempelvis være for at styrke den grøn-blå struktur, nedbringe udledning af næringsstoffer til vandmiljøet og for at skabe mere natur.
Det kan også være begrundet i, at det i nogle tilfælde simpelthen vil blive for dyrt at fastholde en bestemt anvendelse.

 

Initiativerne i Byudvikling er: 

  1. Byudvikling med kvalitet 
  2. Helhedsplaner for vandhåndtering

Læs mere om initiativerne i Klimatilpasningsplan 2023


Klima- og Miljøforvaltningen