Spring til indhold

Højbyvej og Nr. Lyndelse Vej

Odense Kommune skal til at renovere fortovet på en del af Højbyvej og Nr. Lyndelse Vej i perioden 10. juni 2024 til 30. september 2024. Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

Vi renoverer fortove

Odense Kommune renoverer løbende fortove på de offentlige veje. Herunder finder du informationer om arbejdet.

I perioden fra den 10. juni 2024 til 30. september 2024 skal Odense Kommune til at renovere fortovet på en del af Højbyvej og Nr. Lyndelse Vej. Arbejdet består primært af renovering af fortov – hvilket omfatter lægning af nye fortovsfliser samt sætning af kantsten.

 

Grundejers opgaver

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

• hække og hegn skal klippes ind til skel
• kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel

Bemærk at skel ikke er lig med fortovets bagkant, men ofte 20-50 centimeter bag denne. Er du i tvivl, så brug de små teknikskabe eller lysmasterne langs fortovet som rettesnor, da disse er placeret på kommunens areal.

 

Adgang og parkering

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området.

 

Arbejdstid

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

 

Det nye fortov

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Det kan derfor være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør. Husk endvidere, at fortovet ved siden af overkørslerne til grundene ikke er beregnet til bilkørsel, da det er kun ved overkørslerne, at fliserne/klinkerne er tykke nok til at klare belastningen. Ved fliser skal der være kørefliser med en tykkelse på 10 cm, og ved klinker vil der være klinker på kant.

 

I måneden efter

Det er vigtigt, at gruset på fortovet bliver liggende så lang tid som muligt, og helst op til en måned, Det er derfor vigtigt, at fortovet ikke fejes rent for tidligt. Gruset skal bruge noget tid til at pakke sig i fugerne, og gående trafik samt regnvejr er med til at fremme denne proces.

 

Adgang/overkørsel til ejendom

Der vil i forbindelse med fortovsrenoveringen blive udført overkørsler i standardbredde, medmindre der er givet tilladelse til anden bredde.

Iflg. vejlovens bestemmelser (§49) må der ikke etableres nye adgange eller udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje og stier uden vejmyndighedens tilladelse.

Der er i forvaltningens arbejde med projektet undersøgt, om der foreligger tilladelser til overkørsel til anden bredde end standardbredden, og de steder bliver overkørslen udført, som tilladelsen foreskriver.

Hvis du ønsker at udvide den eksisterende overkørsel til din ejendom, kan der ansøges herom på Odense Kommunes hjemmeside via dette link: Ansøgning om ændring af adgang til matrikel. Ansøgningen vil blive behandlet af Odense Kommunes Vejmyndighed, hvor der er en forventet sagsbehandlingstid på mellem 4 og 6 uger.

Det skal bemærkes, at alle udgifter, der er forbundet med etablering af overkørslen, skal afholdes af dig som grundejer, herunder:
• Ombygningen af fortovet til overkørsel
• Etablering af adgangen med asfaltrampe til den i tilladelsen anførte bredde
• Eventuelle ændringer i vejarealet - f.eks. flytning af lysmast og udskiftning af riste til brønde.

Arbejdet i vejarealet uden for din ejendom skal udføres af en entreprenør med brolæggererfaring, og inden arbejdet påbegyndes, skal der søges om Gravetilladelse. Dette kan entreprenøren hjælpe med eller foretage for jer, hvis I aftaler det.

Du kan læse nærmere om vilkårene for etablering af overkørsel til din ejendom via nedenstående links:
• Personbil/lettere varevogne: Etablering af overkørsel - personbil- og lettere varevognskørsel.
• Erhvervskørsel: Etablering af overkørsel - erhverv.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Margrethe Madsen på mdoma@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen