Spring til indhold

Træ- og bevoksningspleje

Træer og bevoksninger skal plejes og passes på, så de kan bevares i mange generationer. Lys og plads er afgørende for vækst og trivsel.

I Odense Kommune værner vi om vores bevoksninger, så vi kan bevare dem i mange generationer. Med alderen knyttes der også et stigende antal fugle, pattedyr, insekter, svampe, mosser og andre organismer til bevoksningerne.

Træernes trivsel og udvikling kræver imidlertid gunstige livs- og vækstforhold, herunder den nødvendige plads til at vokse og foretage fotosyntese på.

De træer, som fældes, er oftest dem med mindst potentiale, og som vil hindre udviklingen af fremtidens træer ved at konkurrere om lys, vand og næringsstoffer. Resultatet ville være underudviklede og pressede træer, som var mindre vitale og modstandsdygtige over for udfordringer som storm, tørke, insekt- og svampeangreb. Udfordringer, som vi på grund af klimaforandringerne forventer, bliver langt hyppigere i fremtiden. Derudover ville de skyggedannende/tålende træarter udkonkurrere de lyskrævende arter som f.eks. ege-, aske- og elletræer, foruden skovbundens buske og urter, hvilket vil være et stort tab for den biologiske diversitet.

Vi sørger også for, at enkelte arter ikke bliver altdominerende, så vi opnår en større diversitet, og så bevoksningen bliver mere robust i forhold til skadedyr og sygdomme.

Efter arbejdet efterlader vi stammer og grene i skovbunden, så de kan rådne og udgøre et optimalt levested og fødegrundlag for mange svampe, insekter og smådyr. Insekter og smådyr er god føde for mange af skovens fugle og pattedyr, og svampene hjælper med at nedbryde træet, så det igen kan indgå i naturens kredsløb.


By- og Kulturforvaltningen