Spring til indhold

Næsby Vandværk – Etablering og afprøvning af 1-3 boringer

Odense Kommune har meddelt Næsby Vandværk foreløbig vandindvindingstilladelse til etablering og afprøvning af 1-3 boringer til undersøgelse af vandindvindingsmulighederne. Boringerne skal supplere vandværkets nuværende boringer.

Odense Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet omfattende etablering og afprøvning af nye boringer i henhold til bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Odense Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger fra annonceringen, det vil sige senest den 19. december 2022.

Se vandindvindingstilladelse og afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt inkl. klagevejledning

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Natur og Vandmiljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk

Natur og Miljø
Natur og Vandmiljø

Klima- og Miljøforvaltningen