Spring til indhold

Skolestart

Indskrivning af dit barn til Forårs SFO og skolestart i 0. klasse finder sted i oktober/november.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Indskrivning af dit barn til Forårs SFO og skolestart i 0. klasse foregår digitalt 23. oktober - 5. november. Ved indskrivning udenfor denne periode skal du kontakte distriktsskolen eller Skoleafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Forårs SFO

I Odense er der Forårs SFO mellem 1. marts og 31. juli for alle børn, der skal starte på en folkeskole i Odense Kommune.

Forårs SFO er Odense Kommunes tilbud til kommende skolebørn, og der er ikke andre kommunale dagtilbud til denne målgruppe i perioden 1. marts til 31. juli.


Du kan læse mere om Forårs SFO på:

SFO-Skolefritidsordning

 

Udsættelse af skolestart

Det er muligt at udsætte barnets skolestart. Det sker på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen vil derfor være begrundet i barnets udvikling på baggrund af en vurdering fra daginstitutionen og Familie og Forebyggelse.

 

Valg af distriktsskole

Du har krav på, at dit barn optages på skolen i det distrikt, hvor dit barn bor.

 

Valg af anden skole end distriktsskolen

Du kan frit vælge en anden folkeskole end distriktsskolen til dit barn, hvis der er plads.
Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, sker optagelsen efter nedenstående kriterier:
  1. Elever bosiddende i Odense Kommune optages før elever bosiddende uden for kommunen.
  2. Elever, der har søskende på skolen på indskrivningstidspunktet, optages før elever uden søskende på skolen.
  3. Elever med kort afstand til skolen optages før elever med længere afstand til skolen.
  4. I tilfælde af sammenfald af ovenstående kriterier foretages lodtrækning.

Det betyder, at skolerne med udgangspunkt i kriterierne for frit skolevalg skal optage elever bosiddende udenfor skoledistriktet op til et maksimum på 24 elever. Skolechefen kan dispensere for klassestørrelse ved frit skolevalg.

 

Hvordan vælges anden skole end distriktsskolen

Ønsker du, at dit barn bliver indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, skal du under indskrivningen vælge den skole, du ønsker barnet skal gå på i stedet for distriktsskolen.

 

Fravælges distriktsskolen

Ønsket kan imødekommes, hvis der er plads på den ønskede skole, uden at det medfører oprettelse af nye klasser og inden for de rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat om strukturen.
Hvis du fravælger distriktsskolen, har du ikke senere krav på at blive optaget i distriktsskolen. Ønske om overflytning til distriktsskolen vil derfor blive behandlet efter reglerne om frit skolevalg.

Støtte til befordring mellem skolen og hjemmet bortfalder ligeledes, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen.

Børn- og Ungeforvaltningen