Spring til indhold

Elevbefordring

- Kørsel til dit barn til og fra skole.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Skolebus/bybus

Folkeskoleelever har mulighed for at få bevilget befordring mellem deres bopæl og distriktsskole, hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt. 

 

Bemærk, at skolebuskørsel kun bevilges for et skoleår ad gangen, og der skal derfor søges hvert år.

 

Afstand

Afstanden mellem dit barns adresse og skole skal være:

0.-3. klassetrin: længere end 2,5 km
4.-6. klassetrin: længere end 6 km 
7.-9. klassetrin: længere end 7 km 

Elever på 10. klassetrin kan søge om bybuskort, hvis de har længere end 9 km til skole.


Bemærk at der kun bevilges buskort til hovedskolen og ikke til tilvalgsfag på andre adresser.
 

 

Farlig skolevej - hensyn til sikkerhed

Odense Kommune har sammen med Fyns Politi gennemgået kommunens veje og vurderet, hvor hensynet til børnenes sikkerhed gør det særligt påkrævet at tilbyde befordring.
 
Vurderingen indeholder en inddeling i klassetrin: 0.-1. klasse, 0.-3. klasse og 0.-6. klasse. 

 

 

Giv dit barn gode vaner i trafikken

Selvom dit barn er berettiget til befordring, er det stadig vigtigt at lære at færdes sikkert i trafikken.
Du kan hente inspiration og viden på fx hjemmesiden for Rådet for sikker trafik.

Distriktsskole/flere adresser

Bor forældrene ikke sammen, kan barnet få befordring til begge forældres adresser, hvis begge bor i skoledistriktet. Det kræver, at hver forældre sender en ansøgning.

Går dit barn på en skole uden for jeres skoledistrikt, kan I ikke få bevilget befordring.

 

Sygekørsel

Der kan søges om kortvarig befordring ved tilskadekomst, hvor eleven ikke selv kan komme i skole (f.eks. brækket ben). Sygekørsel kan kun bevilges til elever i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation ved ansøgning om sygekørsel.


Elev i specialklasse

Der kan søges om befordring til og fra skole til elever, der går i specialklasse. Her vurderes elevens funktionsniveau og sammenholdes med afstand til skolen og evt. farlig skolevej. Der kan blive krævet faglig dokumentation for elevens funktionsniveau. Mobil i Odense vurderer på baggrund heraf, hvilken form for befordring barnet vil blive tilbudt (skolebus, bybus, taxa eller el-cykel). Vurderingen foretages i samarbejde med forældre og skole.

Er forældrene ikke samboende, kan barnet få befordring til begge forældres adresse, så længe begge bor i Odense Kommune.

Der bevilges ikke befordring til elever på Højmeskolens profilspor eller til elever på idrætslinjen på Provstegårdskolen og Hjalleseskolen.

Kørselsgodtgørelse

Der kan søges om godtgørelse for at køre sit barn i bil, hvis kriterierne for taxakørsel til specialtilbud er opfyldt. Der udbetales statens høje takst pr. km. hvor barnet er med i bilen, dvs. max to ture pr. dag.
 

Elev i modtageklasse

Der kan søges om befordring til og fra skole, hvis kriteriet for afstand eller farlig skolevej er opfyldt. Dette gælder kun, hvis eleven går på en skole, som han/hun er visiteret til. Når barnet overgår fra modtagerklassestatus til almendelen, er det ikke længere berettiget til befordring.

Kørsel i skoleferieperioder

I almen folkeskole er der ikke kørsel i skolernes ferier og på fridage.

Går dit barn i specialklasse, kræves der en særskilt bevilling, hvis dit barn skal køres til feriepasning. En sådan bevilling skal søges via Børn- og Ungeforvaltningen (handicap.buf@odense.dk).
 
Vær opmærksom på, at forældre/værge selv skal meddele feriekørsel til Mobil i Odense - senest 5 uger før skolernes planlagte ferie starter.

By- og Kulturforvaltningen