Spring til indhold

SFO - Tiden før og efter skole

Skolefritidsordning også kaldet SFO er et tilbud til børn før og efter skole.
I Odense Kommune er der Forårs SFO for kommende skolebørn - derudover er der SFO og SFO2 for børn i 0. til og med 4. klasse på alle folkeskolerne.

Forårs SFO


Forårs SFO er Odense Kommunes tilbud for kommende skolebørn mellem 1. marts og 31. juli, der er derfor ikke andre kommunale tilbud til denne målgruppe.

Formålet med at starte Forårs SFO pr. 1. marts er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre.

Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen.

 

Vigtigt at vide:

 • Indskrivning til Forårs SFO foregår i november samtidig med indskrivning til skole
 • Taksten for Forårs SFO svarer til en daginstitutionstakst. Den første opkrævning vedrørende Forårs-SFO bliver sendt til e-Boks som indbetalingskort til den af forældrene, der står som betaler
 • Indholdet er pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner for dagtilbud og SFO og fælles mål for undervisningen
 • Der er mulighed for tilkøb af feriepasning på udvalgte skoler i påsken, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og i uge 28, 29, 30
 • En eventuel udmeldelse af Forårs SFO før 31. juli skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden
 • Inden sommerferien vil I blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt I ønsker at benytte SFO pr. 1. august

Ønsker I at vide mere, skal I kontakte den enkelte skole.

 

Læs mere om Forårs SFO og skolestart

 

SFO for 0. - 3. klasse

Et tilbud hvor man møder vennerne, oplever at være en del af et fællesskab, og har mulighed for leg og forskellige planlagte aktiviteter.

 

Se mere om tilmelding og modulændring for SFO

Se mere om udmelding

 

SFO2 for børn i 4. klasse

Et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor børnene oplever nærhed til deres lokale skole, og hvor der via forskellige typer af aktiviteter sættes fokus på fællesskaber, motivation, læring og trivsel.

Der er plads til alle, der ønsker at benytte SFO og SFO2, og du kan melde dit barn til fra dag til dag.
SFO2 kan også benyttes af børn fra 4. klasse på privat- og friskoler i Odense.
Personalet fører tilsyn med de indskrevne børn i SFO og SFO. Fravær skal derfor meddeles den lokale SFO.

 

Du kan læse mere om SFO og SFO2 på skolernes egne hjemmesider.

 

Se mere om tilmelding og modulændring for SFO2

Se mere om udmelding

 

Pædagogiske læreplaner i SFO

I Odense Kommune skal alle SFO'er udarbejde en lokal pædagogisk læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling.

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, der består af elementer som børnesyn, dannelse, leg, en bred læringsforståelse, børnefællesskaber m.v., og skal kendetegne det læringsmiljø barnet møder.

Derudover skal læreplanen udarbejdes med udgangspunkt i følgende læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og i samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske praksis, set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer.

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner, der giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

 

Processen igangsættes i maj, hvorfor de lokale pædagogiske læreplaner for den enkelte skoles SFO vil være tilgængelig i løbet af skoleåret.

Børn- og Ungeforvaltningen