Spring til indhold

Venstre

 Venstres budgettale.

Odense version 2.0

Finanskrisen raser i verden, det rammer også Odense. Derfor er der også brug for, at vi i Odense ruster os.

Tider, hvor politik handlede om at fordele nye penge, er forbi.

Efter Odense måtte igennem en voldsom sparerunde i 2002 og 2003 pga. tidligere tiders overforbrug, kom en tid, hvor vi målrettet har udbygget vores service. Udbygningen er sket i et tempo, så indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Det princip gør, at vi nu – selv i krisetider – ikke skal gennemføre voldsomme sparerunder og fremsætte ønsker om skattestigninger, som vi ser - ikke mindst i vores nabokommuner.

I Venstre deltager vi heller ikke i at sætte skatten op, samfundet er også i krise, så vi skal ikke ud og gøre udfordringerne større for virksomheder og borgere ved at tænke i de baner.

Men der er ikke råderum til en lang ønskeliste. Det er om noget tid til nye løsninger, økonomisk omtanke og fokus på kerneydelserne.

Det er vi klar over i Venstre. Derfor vil vi også sikre fokus på at optimere kommunens drift og øge Odenses indtægtsgrundlag.


Kerneydelsen vigtigst

Internt i kommunen skal nytænkning og omprioritering højest på dagsordenen.

Venstre vil sætte fokus på at omfordele til fordel for kerneydelserne. Derfor har vi også foreslået en ny struktur for kommunen, hvor sammenhæng i forhold til at borgerne er højest på dagsordenen og hvor fokus på at øge indtægtsgrundlaget og det at optimere kommunens drift er i højsædet.

Vi vil gerne opfordre til, at vi i byrådet fordomsfrit kigger på vores struktur. Den seneste debat om genoptræning og sygedagpenge viser, at der er behov for at sammentænke flere af de ting, vi gør. Det går ikke, at der spares på genoptræning for så at skabe en udgift på sygedagpenge, hverken menneskeligt eller økonomisk er det i orden. Derfor så vi gerne, at eksempelvis de to ting var i samme forvaltning, at de borgernære ting, der omhandler voksne borgere var samlet.


Vejledende timetal

Der er sket store besparelser på timetallet fra 2002 til og med 2006. Fra den store sparerunde i 2002/2003 er besparelserne steget år for år frem til 2007. Den udvikling blev stoppet i 2007, hvor der igen er blevet afsat flere penge til timer - både pga. lovændring om flere timer i 2007, hvor regeringen kom os til hjælp og pga. flere timer afsat fra byrådets side i 2008 og frem.

Samtidig er minimumstimetallet i de mindste klasser blevet hævet ganske meget fra 2002 til 2009. Eksempelvis var minimumstimetallet for 2. klasse i 2002 på 20 timer og det vejledende på 21 timer, mens det for dette skoleår er 23 timer som minimum og 24 timer som det vejledende timetal. Der er altså sket en udvikling i, hvad minimum og vejledende timetal er igennem årene.

For Venstre er det afgørende, at vi sikrer det vejledende timetal, som i dag er gældende. Derfor har vi også fremlagt forslag til, hvordan det kan finansieres. Vi foreslår, at vi finder de nødvendige penge ved at kigge på centraladministrationen i Børn- og Ungeforvaltningen, ved omlægning af strukturen og ved at mindske kommunikationsafdelingens budget – vi er åbne overfor andre forslag, men for Venstre er det ufravigeligt, at der skal findes penge til undervisningstimer.


Latinerkvarteret

Hen over sommeren er det for alvor blevet klart for alle, at vi har problemer i Latinerkvarteret med narkohandel og at der er alt for mange hjemløse i området. Det skal vi have gjort noget ved.

Vi kan ikke være bekendt, at der ikke er plads til de hjemløse, at de forretningsdrivende og borgerne skal føle sig utrygge ved at gå i området. Derfor foreslår Venstre, at vi opretter en tredje varmestue og flytter natvarmestuen derhen.

Vi skal også have et endnu tættere samarbejde med politiet, som vi stærkt vil opfordre til at patruljere synligt i området. Vi ved, en ekstra varmestue vil koste penge, men kan ikke se alternativerne – vi er nødt til at handle som et ansvarligt byråd. Derfor må vi også i fællesskab finde de nødvendige penge og lave en omprioritering.

Venstre vil pege på, at såvel Borgmesterforvaltningen som By- og Kulturforvaltningen skal bidrage til at finde de nødvendige penge til dette. Venstre foreslår konkret, at også de to forvaltninger i lighed med Arbejdsmarkeds- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen bidrager til kerneydelserne ved at reducere i deres administration.

Latinerkvarteret er et dejligt område, men det kræver handling nu, hvis ikke det skal gå galt. Første skridt er at få oprettet en ekstra varmestue.

Derudover vil vi opfordre til at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen arbejder videre med det udkast til mulige handlinger, der er udarbejdet.


Børnehaver og vuggestuer

Vi er utrolig glade for de over 700 nye vuggestue- og børnehavepladser, der er etableret i perioden 2006-2010. Det sikrer, at vi kan tilbyde vores børn i 0-6 års alderen nogle gode og udviklende rammer.

Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Udbygningsplanen skal holdes, så der også i de kommende år er pladser nok til vores mindste borgere. Det betyder, at vi skal rykke nogle af de afsatte penge til børnehavebyggeri frem til 2010. Der er nemlig behov for at bygge en daginstitution i Skibhus/Risinge ud over de andre projekter, der er i gang.

Derudover skal der fremrykkes yderligere midler til 2011 for at sikre udbygningstaksten. Derfor ønsker Venstre, at vi i forliget forpligtiger hinanden på at skabe det nødvendige råderum også i 2011, så den løbende udbygning kan gennemføres i det rigtige tempo. Alt sammen for at vi fortsat kan sikre gode rammer til vores mindste borgere.


Boldbaner

Vedligehold af boldbanerne har i årets løb være til stor debat. Vi vil gerne rose By- og Kulturudvalget for at de fandt en løsning, så vi ikke skulle til at lukke boldbaner.

For at sikre, at det heller ikke sker fremadrettet, ønsker Venstre at byrådet pålægger By- og Kulturudvalget også i 2010 at finde holdbare løsninger på vedligeholdelse af boldbanerne, så de mange odenseanere, der benytter dem, også fremadrettet kan være trygge ved, at boldbanerne er der.


Idrætsfaciliteter

Og så vil vi gerne slå fast, at der er behov for, at byrådet tør træffe en afgørelse omkring motorsportens vilkår. Det er op til byrådet, om de skal have lov at køre en gang om ugen i nogle timer eller ej. I Venstre er vi ikke i tvivl: De skal have lov. Uanset hvor mange yderligere arbejdsgrupper og afklaringsarbejde, der kan findes på at blive bestilt, så handler det om 29 menneskers mod her i salen til at melde ud og træffe en beslutning. Vi synes, motorsporten har fortjent en klar melding.

Venstre vil også understrege det store behov, der er for, at vi får fremrykket opførelsen af tenniscentret. Pengene er sat af, men behovet er meget presserende og vi ønsker derfor fortsat at fremrykke byggeriet. Hallen er i gang med at blive projekteret, sporten står uden ordentlige faciliteter – det er tid til, at også tennissporten får ordentlige forhold. De er klar, pengene er sat af – der er bare for længe til.

Også planerne for Korup Kultur- og Idrætscenter er ved at tage form – her skal der også ses på mulighederne for at rykke de afsatte penge frem.

Derudover er det dejligt at opleve så mange gode initiativer, der tages rundt omkring i idrætsverdenen. Både af store og mindre projekter. Venstre vil derfor også gerne pege på, at vi fortsat har et udestående omkring cykling og atletik, hvor der ligger et budgetønske fra Børn- og Ungeudvalget, som byrådet bør forpligtige hinanden på at finde inden 2013.

Et andet godt projekt er OKS, som har et stort behov for at skabe mere plads - både fordi antallet af børn og unge er i vækst, men også set i forhold til en del privat- og friskolers behov for at have haltid til deres idrætstimer. Projektet bærer også præg af, at alle parter deltager i finansieringen. Et projekt Odense vil få meget for, hvis vi kan finde midlerne til at komme det sidste stykke af vejen.


Parkeringspladser i centrum

Vi mangler parkeringspladser i centrum. Ikke mindst fordi IKEA åbner lige om lidt og vi gerne skulle have fuldt udbytte af den tiltrækningskraft, et sådan center har. De, der kører til IKEA fra oplandet, skulle jo gerne før eller efter også slå et smut forbi centrum og opleve Odense C – men det kræver, at de kan komme af med deres bil.

Venstre har forelagt en konkret plan for at øge antallet af parkeringspladser i centrum med 1000 pladser. I første omgang peger vi på, at godsbanearealet omdannes til en midlertidig parkeringsplads, det vil hurtigt og billigt kunne indrettes og løse et meget presserende problem. Og det er nu, der er behov.


Seniorhus

Seniorhuset har været debatteret nu i mange år. I Venstre efterlyser vi et konkret omprioriteringsforslag fra Ældre- og Handicapudvalget. Vi vil gerne bakke op om et forslag, hvor der indgår et permanent sted til et seniorhus, meget gerne et sted, der også omfatter Frivillighedscentret - og hvor udvalget har peget på finansieringskilder f.eks. ved reduceret husleje andre steder, rationaliseringer i forvaltningen og lignende. Men det er afgørende, at det ikke går ud over de svageste ældre. Vi ønsker forsat lokale aktiviteter og fokus på at sikre svage ældres livsglæde.

Venstre peger på, at Ældre- og Handicapforvaltningen, i lighed med de øvrige forvaltninger, får pålagt en omorganisering af centraladministration og ser, hvilke opgaver der kan løses anderledes eller må vente. De penge, der vil blive frigjort her, skal gå til at sikre mere omsorg for de svageste ældre.

I Venstre ser vi meget gerne, at løsninger til mere omsorg går gennem de frivillige sociale organisationer, hvor det er det nærværende samvær, der sættes i centrum.

Udrulning af robotstøvsugere og dermed sparet rengøringstid på plejecentrene vil også øge tiden til omsorg – det er et rigtig godt eksempel på, hvordan teknologien kan bidrage til at sikre det, vi alle sammen ønsker, mere menneskelig omsorg for vores ældre.


De svageste børn og unge

Venstre er helt enig i det omprioriteringsforslag, der er indbygget i det tekniske budget omkring byens svageste børn og unge. Det sikrer, at børn og unge, der skal anbringes, bliver det hurtigere. Ventetiden på et anbringelsessted vil helt konkret blive reduceret – det er et forslag, der stiller vores allersvageste børn og unge bedre. Det kan vi varmt bakke op omkring.

Derudover er vi helt enige i den måde, flertallet i økonomiudvalget har valgt at råde bod på de huller, der er i budgetterne. For Venstre har det været afgørende, at de mest sårbare børn og unge hjælpes. Vi står i en situation, hvor der nok er styr på udgifterne, men hvor indtægterne i form af statsrefusion nedtrappes ifølge KL-aftalen og dermed efterlader færre penge til anbringelser.

Derfor glæder det os også, at der er afsat 25 mio. kr. af råderummet til netop at tage højde for de færre indtægter på anbringelsesområdet. Det er socialt ansvarligt og kommer de allersvageste borgere til gavn.


Bustrafik

Vi har igennem de senere år brugt flere og flere penge på busserne. Desværre opfattes servicen som at være blevet dårligere og dårligere. Faktisk fik hver eneste passagerer i 2009 13,60 kr. i tilskud fra kommunen, når de steg på bussen.

I 2006 gav vi et offentligt tilskud på ca. 81 mio. kr. – det beløb er vokset til 133 mio. kr. i 2009. Vi investerer med andre ord rigtig mange penge i busserne, derfor må vi også kunne fastholde kravet om en ordentlig service.

I Venstre vil vi gerne opfordre til, at der ses på hele konstruktionen. I dag er ansvaret delt mellem Region og kommuner – det giver ikke en optimal løsning. Tværtimod kan borgerne godt få opfattelsen af, at vi spiller sorteper. Ansvaret og pengene bør enten ligge hos kommunerne eller regionen.

Med Økonomiudvalgets tekniske budgetforslag får vi lukket de mest presserende huller i bybussernes budget. Analysen af servicebusserne, vil vi opfordre til, gøres hurtig, sådan at vi kan få ændret kursen. Busserne er til for kunderne og der er her tydeligvis ikke overensstemmelse imellem kundernes ønsker og den måde busserne kører på.

Og så skal vi i de kommende år have kigget på mulighederne for små fleksible busser, telebusser, hurtige busser og lignende. Kort sagt skal også håndteringen af busserne moderniseres.


Anlæg

Vi har i 2009 haft et utrolig højt anlægsniveau. Det er kommet og vil komme rigtig mange borgere til gode. Der er godt gang i vedligeholdelses- og moderniseringsopgaven især på børnehaver, skoler og fritidstilbud samt legepladser.

Og plads til en enkelt lille historie er der vel også på en dag som i dag. Børnehuset Lindegården har nu til flere budgetforhandlinger været brugt som eksempel på den manglende vedligeholdelse. I dag kan den bruges som eksempel på, at der er sket rigtig meget i de sidste år.

Tegningerne til Lindegården ligger nu klar og byggeriet kan snart gå i gang – til næste budgetforhandlinger er det ikke usandsynligt, at der står en færdig ny børnehave, det er i hvert fald planen.

I Venstre vil vi forsat holde fokus på at modernisere og vedligeholde. Det er vigtigt, at vi passer på det, vi har, så vores børn og unge har gode og sunde rammer at udvikle sig i.

Vi har fået og får rigtig meget for de 100 mio. kr., byrådet valgte at bruge ekstra i 2009, hovedsagelig på netop de områder. Vi har både fået rettet op på nogen af de mindre synlige, men alvorlige efterslæb, som f.eks. tag og fag. Men på de synlige ting er der også sket rigtig meget. Hvis man havde tid til at tage en tur rundt, ville man opleve renoverede idrætsforhold både udvendig og indvendig, renoverede skoletoiletter - gul, grøn og blå stue i børnehusene har rundt omkring fået malet, lagt nyt gulv, for bare at nævne nogen af de ting, der er sket.

Også i 2010 vil der blive plads til moderniseringer og renoveringer, det er allerede indarbejdet i det tekniske budget. Venstre vil dog her gerne fremhæve, at vi glæder os over, at Ejby Skolen vil blive omdannet til et børneunivers med såvel skole som børnehave.

Det giver nogle spændende nye rammer for den pædagogiske og læringsmæssige udvikling, som vi er sikre på, bliver forbillede på at sammentænke lærings- og udviklingsbegreberne for vores børn.

Vi vil også, på trods af krisen, fortsat have et højt anlægsniveau. Vi glæder os over, at vi nu kan sætte handling bag udviklingen af havnen med Byens Ø, at vi får moderniseret svømmehaller i stedet for at få vandkultur.

Det er afgørende, at vi holder fast i visionen om fortsat at udvikle vores lokalsamfund, derfor skal tanken om at skabe en investeringspulje til forstæderne føres ud i livet. For Venstre er det vigtigt, at byrådet fortsat bestræber sig på at finde 100 mio. kr. til det formål – men vi er klar over og med på, at den fulde udmøntning nødvendigvis må trækkes over flere år pga. krisen ramte. Men alene rækken af forslag, der er indkommet fra lokalområderne, vidner om, at vi har mange levende områder, som har behov for at få en håndsrækning for at kunne udnytte deres potentiale fuldt ud. Det er nu engang i lokalområderne, at vores borgere bor og lever – gode miljøer her er den bedste reklame, Odense Kommune kan få.


Fornyelse

Venstre vil gerne sætte fokus på vores evner til at finde nye veje og omprioritere.

Alle taler vi om det til festlige lejligheder, men vi er langt fra gode nok til at omsætte det til konkrete forslag. Hvis vi kigger på udvalgenes budgetbidrag og ser på evnen til at pege på interne omprioriteringer, ser det desværre lidt tyndt ud de fleste steder.

Derfor vil Venstre også gerne rejse en debat om, hvordan vi gør det bedre.

Vores forslag er, at vi opretter et udvalg af politikere i næste periode, der ikke har driftsansvar. Det skal være et udvalg med ansvar for at tænke i fornyelse og nye partnerskaber, ex. i hvordan vi udbygger offentlige-private samarbejder både til eksportformål, men også til at optimere kommunens egen drift.

Vi har også i denne budgettale helt konkret forslået, at alle forvaltninger i lighed med den proces, der er igangsat i Børn- og Ungeforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, sætter et mål for, hvad centraladministrationerne skal mindskes med, at arbejdsopgaverne gennemgås for at se, om der ikke er måder at løse opgaverne anderledes på eller, om der er opgaver, som ligger udenfor kerneopgaven og dermed bør til diskussion om, hvorvidt de kan udskydes.

I Venstre mener vi det alvorligt, når vi sætter fokus på at sikre kerneydelserne – et af redskaberne er fornyelse, men også selvom det skulle kræve, at der skæres ned på andre områder, er vi parate til det.

Der er udfordringer i alle forvaltninger – det er ikke en ny ting. Spørgsmålet er om vi ved samarbejde og nytænkning forstår at løse opgaverne på nye måder. Regeringen har lovet at komme med afbureaukratiseringsforslag, der helt konkret skal kunne omsættes i besparelser. Det skal hjælpe os til at nå målene om at finde penge i budgetterne.

Vi er i Odense heldige, meget heldige, at vi som udgangspunkt har en god og sund økonomi. Det gør, at vi langt hen ad vejen kan dække de huller, der er opstået og afbøde de forventede konsekvenser af finanskrisen uden at være tvunget ud i store besparelser.

I Venstre bakker vi op om de beslutninger, vi har deltaget i at træffe i de seneste måneder og at vi i fællesskab har prioriteret at bruge det råderum, vi har skabt til at afhjælpe mange af de huller, der er, om det så er IT-systemer, anbringelser eller busser. Det gør nemlig, at Odense er rustet til at løfte de opgaver, der venter forude og dem vi endnu ikke kender – men det står os også lysende klart, at vi ikke kan hvile på lauerbærerne, men at vi alle skal i arbejdstøjet.

For vi kan gøre det endnu bedre. Der er behov for turbo på den gode udvikling vores folkeskolen er inde i, uanset om det så er digitalisering, rummelighed eller differentierede indsatser ex. i forhold til de særligt begavede og alternative undervisningsformer.

Vi skal leve af vores unges viden i fremtiden. Derfor er det afgørende, at de alle får en ungdomsuddannelse. Vi er godt på vej i Odense, hvor 90 % af de 19-årige er i gang eller færdige, men vi er bestemt ikke i mål og hvis vi skal nå målet, kræver det også fortsat, at vi tænker langsigtet. Grundlaget for at kunne tage en ungdomsuddannelse lægges længe før, et barn kommer i skole.

På ældreområdet skal der udvikles redskaber til at lette arbejdsgange ex. via robotter, så tiden kan gå til mere nærvær og omsorg. Vi skal huske de frivillige, sociale organisationer, som yder et uundværligt bidrag til at mindske ensomheden blandt ældre og hæve livskvaliteten. De er en vigtig del også af fremtidens løsninger.

Vi skal også have et skarpt blik for at udvikle videre- og efteruddannelsesområdet og sikre udvikling af nye vækstområder i kommunen for at skabe arbejdspladser. Samtidig skal vi hele tiden øge indsatsen for at nedbringe sygefravær og ikke mindst længden af fraværet. Det handler både om kommunens eget arbejdsklima, men også om hjælpen til borgere, der skal i gang igen.

Kort sagt, udviklingen stopper ikke og vi skal formå at forny kommunen, tænke anderledes og tage bestik af den fremtid, vi står overfor. Stilstand er som bekendt lig med tilbagegang og derfor skal vi også sikre, at Odense Kommune arbejder hen imod en modernisering og opdatering - fra version 1.0 til version 2.0.

Med de ord ser Venstre frem til en konstruktiv debat og forhandling.

 

En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen