Spring til indhold

Socialdemokraterne

 Socialdemokraternes budgettale.

Indledning.

For et par år siden - ja, det var faktisk i 1999 - var jeg til en konference om anerkendelse. En af foredragsholderne var en dygtig nordmand.

Berit Bae.

Hun fortalte om en historie om en lille dreng, der havde været ude at fiske med sin far i en week-end – det havde regnet, men de havde været sammen og spist madpakker.

Nå, det fik han ikke fortalt – for læreren spurgte; fangede I noget? Næ, sagde drengen.

Kender du forskellige typer af fisk – Næ, det gjorde han ikke.

Og så fortalte hun ellers en masse om mange gode eksempler på hvordan man møder børnene anerkendende.

En historie man kunne lære af. den handler om hverdagen om tryghed, om hvad der rører os.

Bagefter spurgte hun om det var i orden – var det det for banalt? hverdagsagtigt?

Var det godt nok?

Det var fremragende – det er de lige nøjagtig det lille klem i en barnehånd vi skal have med ind i det nye århundrede.

Hun er forsker ved Barnhøgskolan i Oslo.

Det svarer til det, der på dansk hedder University College Lillebaelt.

Det er nu ikke kun noget, der sker i Norge.

Det sker hver dag her i Odense. At man gør noget rigtigt i mødet med andre mennesker – at man gør noget forkert og gør det om.

Historien siger noget om faglig refleksion. Om tryghed. Om fællesskab. Om fornyelse.

Om viljen til at møde andre mennesker i øjenhøjde.

Vi får igen et samfund præget af uformel omgang med hinanden. stor grad afhængighed, selv om det svagt går i den gale retning i øjeblikket. Og fælles institutioner, sygehuse. ældrepleje, skoler mv.

Det skal vi holde fast i –

Det er denne hverdag, vi vil holde fast i.
I vores budgetudspil.

Det kræver, at vi ser situationen i øjnene.
Taler lige ud om hvad vi vil.

Tager ansvar.

Krise og ledighed.

Hverdagen er under pres for mange familier.

Verden ændrer sig for vores øjne.

Ikke mindre en ændring af Odense.

En af de afskedigede fra Damixa – ville gerne læse til lærer nu chancen var der.

Vi ser i disse tiden, at flere faktisk læser til lærer, pædagog, social og sundhedshjælper
eller tager faglige uddannelser. Det er godt.

Poul Nyrup sagde engang: Tryghed er ikke at være der hvor man altid har været men at kunne komme derhen hvor man gerne vil.

Krise er en mulighed for nytænkning – for udvikling.

Vi skal hjælpe mennesker til at komme derhen, hvor de gerne vil.

Hvor vi kan bruge dem.

Vi skal styrke den erhvervsfaglig grunduddannelse. EGUen.

Vi skal gå foran med at oprette elevpladser

Vi skal oprette flere voksenlærlinge pladser.

Vi må ikke svække jobcenterets arbejde med at bringe andre i arbejde.

Oven i utrygheden, kommer så at der er ubalancer på kommunens budget.

Nærved en halv milliard i ubalance.


Vi står med store økonomiske problemer i kommunen.

V står i en alvorlig situation med stigende udgifter og vigende indtægter. Så ved enhver, at der skal gøres noget.

Socialdemokraterne støtter borgmesterforvaltningens forslag vedr. genopretningen af underskudet på 450 millioner kroner.

Vi vil ikke sende Social og arbejdsmarkedsforvaltningen ud i et økonomisk morads. Det vil ramme vores arbejde med de ledige, det vil ramme de borgere, der har brug for ydelser. Det vil ramme nogle af de mest udsatte.

Vi vil også lukke hullet på anbringelsesområdet. Alt andet ville være urimeligt.

Det gøres der også i borgmesterforvaltningens udspil, men der er store problemer i det.

Men tilbage er der nogle huller, som borgmesterforvaltningens udspil ikke dækker.

Men der mangler stadig 135 millioner kroner over de næste 4 år.

Vedtages borgmesterforvaltningens forslag betyder det derfor besparelser på ældre, handikappede og sindslidende. Og der vil skulle spares på adskillige millioner kroner på bybusser, gadebelysning, vedligeholdelse af boldbaner, grønne områder, o.l. Dertil kommer endnu et hul i kassen på 15 millioner for 2010, der skyldes en mindre låneramme end forudsat. Det vil også kunne ramme de forkerte steder.

Besparelser som kommer til at ramme almindelige odenseaneres hverdag, og nogle af de mest udsatte grupper i byen.

Socialdemokraternes vil ikke være med til at spare på børn, ældre og de udsatte grupper.

Så vi bliver nødt til at finde besparelser andre steder. Alt andet ville være uansvarligt.

Vi kan ikke hæve skatten.
Vi er underlagt et skatteloft, og tilmed et loft over servicen, der betyder, at selv om vi kunne få pengene ind, kunne vi ikke bruge dem.

Derfor er der i vores nuværende situation kun en reel mulighed tilbage:

Hvis vi ikke vil ramme børnene og de ældre, må vi skære andre steder.


De nødvendige prioriteringer

En prioritering vil altid ramme nogen. Men der er ingen vej udenom.

Derfor møder Socialdemokraterne op til forligsdrøftelser med en række forslag til besparelser:

Medarbejdere og opgaver er trukket ud af fagforvaltningerne for at danne to kompetencecentre - HR og IT. Men da der er stadig brug for at en del af opgaverne løses konkret på de enkelte fagområder så har også fagforvaltningerne både HR- og kommunikationsmedarbejdere.

Det betyder, at der foregår dobbeltarbejde.

Socialdemokraterne foreslår en kraftig reduktion af kompetencecenter HR. Først med udgangen af 2010, så der er mulighed for at afvikle de eksisterende projekter på en ordentlig måde.

Fra 2011 placeres de ude i fagforvaltningerne. Her skal de sammen med de eksisterende HR medarbejdere løfte de opgaver, der er tættest på medarbejderne og borgernes hverdag.

Men der spares også medarbejdere - søgt afviklet ved naturlig afgang.

By- og Kulturforvaltningen har alle ledelsesmæssige og faglige forudsætninger for løfte de opgaver, der i dag ligger i City Design Odense. Vi foreslår dem lagt sammen for at spare penge og undgå dobbeltarbejde.

Det samme vil vi gøre med Event House.

På denne måde får alle fagforvaltninger tilført nye opgaver og nye medarbejdere. Opgaver, de løser i forvejen - men nu med større volumen. Det giver også mulighed for at effektivisere opgaveløsningen og også spare penge.

Socialdemokraterne bakker fuldt ud op om satsningen på velfærdsteknologi.

Men organiseringen kan gøres billigere.

Odense skal fortsat være udadvendt og orientere sig imod verden. Men både politikers og medarbejdernes rejseaktiviteter og deltagelse i internationale konferencer skal gennemgås og størstedelen må skæres væk. Kun aktiviteter, hvor Odense Kommune enten er forpligtiget til at deltage, eller der på forhånd kan redegøres for et meget konkret og borgernært udbytte, skal gennemføres.

Borgmesterforvaltningens budgetudspil betyder, at erhvervsstøtten skal forhøjes med 3 millioner årligt. Det ønsker Socialdemokraterne ikke.


De samlede besparelser

På denne måde kan der findes et råderum i kommunens økonomi på 107 – 175 millioner i perioden 2010 – 2013, afhængig af hvordan det kan realiseres.

Det giver mulighed for det første at sikre, at kommunens dårlige økonomi ikke betyder besparelserne på børn, ældre og mennesker, der ikke kan klare sig selv.

Det giver også mulighed for at løfte kvaliteten på en række områder.


Hvordan anvendes pengene

På den møde kan vi dække de huller, der ellers ville ramme odenseanerne i det daglige.

26 millioner til at dække underskuddet i ÆHF, så der ikke bliver tale om besparelser på ældre, handicappede og sindslidende.

Og 66 millioner kroner, så vi kan undgå besparelser på bybusser, vedligeholdelse af boldbaner.

Vi vil også lukke hullet i den store kasse på 15 millioner, så disse ikke spares på de forkerte områder.
Og så vil vi afsætte op i mod yderligere 68 millioner kroner til børn, ældre og de udsatte i perioden 2010 – 2013.

Vi ser ingen anden vej. Alternativet kan vi ikke leve med.

Børn og Unge.

Børnene i Odense Kommune skal op på Undervisningsministeriets anbefalede timeantal i folkeskolen. Vi vil have en folkeskole, der har ressourcer til at give børnene den undervisning, der er nødvendig for, at de kan klare sig i det videre liv.

En undervisning, der lever op til det vi faktisk kræver af skolen. Et lavt timeantal rammer desuden de bogligt svage børn hårdest. Det vil bidrage til målet om at alle unge skal i uddannelse.

En del skoler ligger og vipper på det, der hedder minimumstimetallet. Minimumstimetallet har været stigende i nogle år.

Fordi at folketinget har stillet bestemte faglige krav om mål som skolen skal leve op til.

Med dette timetilskud vil vi gøre noget ved det pres det udsætter elever og lærere for. Og give plads til at tage eleverne hele udvikling op, og komme rundt om alle eleverne.

Derfor forslår Socialdemokraterne, at vi på trods af den økonomiske situation tilfører skoleområdet 24 millioner kroner for perioden 2010 – 2013. Det giver mulighed for at lukke halvdelen af hullet op til den anbefalede timeantal. Socialdemokraterne vil desuden arbejde for, at få lukket resten af hullet hurtigst muligt.

Sidste år besluttede vi at få lavet en undersøgelse af rummeligheden i skolerne. Sammen med lærerforeningen, hvis styrelse var meget bekymrede over den tiltagende uro. Det går ud over lærernes arbejdsglæde.

Heri fortæller lærerne, at alt for ofte forstyrres af urolige børn, og hvad der bekymrer lærerne endnu mere: Det får ud over de andre elever – klassens velbefindende.

Vi vil gerne love, at det skal være ændret meget om nogle år.

Men vi kan ikke love det bare sådan.

For det er nemlig en kompleks problemstilling, der gør at vi skal arbejde tæt sammen, lærere, politikere, forvaltning, forældre. Lad os sætte det fælles mål at der skal være meget mere ro til undervisningen i vores skoler og bidrage til det i fællesskab.

Der kan være mange grunde til, at en elev er urolig. Derfor skal der også bruges mange midler.

Det kan være, han ikke kan følge med fagligt – eller har problemer med de andre. Måske er det noget socialt, familiemæssigt, måske keder han sig, måske kan han ikke følge med. Måske er det bare noget midlertidigt, og om lidt er han klar igen. Så skal han jo ikke fjernes sådan for evigt Så skal have måske lige have hjælp for eksempel som de gør i andre lande med undervisningsassistenter, pædagoger eller studerende, der kan træde til.

Nogle, der har til opgave at hjælpe læreren med at gennemføre undervisningen. Nogle gange er det øget faglighed i form af to lærere.

Undervisningsmetoder, hvor alle er aktive, bidrager også til roen. Nå, ja det kan gode være der er lidt uroligt, men det er god uro.

Det så jeg for ikke længe siden – på en skole i Odense – corperative learning, hvor alle elever var i gang med forskellige aktiviteter, hvor de lærte noget.

Nogle elever har bedst af at komme i et andet skoletilbud. For deres egen skyld - og for klassekammeraternes skyld.

Socialdemokraterne op om borgmesterforvaltningens forslag til genopretning af underskuddet på anbringelsesområdet. Vi vil ikke være med til, at børn, der i forvejen er blevet svigtet, nu også skal rammes af kommunens økonomiske krise.

Meget andet står på Socialdemokraternes to.do liste.

Vi burde bruge flere penge for at følge med behovene indenfor daginstitutionsområdet.

Vi bliver nødt til at sikre en ordentlig dagpasning.

Puljen til nye undervisningsmetoder ville vi gerne have tilført flere midler.

Det ville også være rimeligt, hvis vi også havde midler til at gøre mere for de nyansatte dagplejere, for driften af legestuerne. Gæsteplejen.

Vi vil også gerne have indført modersmålsundervisningen i en ny moderne form, hvor vi bruger de sproglige ressourcer børnene kommer med til fælles glæde. Modersmålsundervisningen skal foregår i skolens regi og være moderne undervisning, der støtter leverne fagligt og socialt.

Det er også Odenseanernes hverdag.

Mange idrætsanlæg og andre projekter fremmes for at sikre lokalområderne. Det er i det daglige, at der skal vær mulighed for at børn og voksne kan mødes i deres eget lokalområde.


Trafik og grønne områder.

I borgmesterens forslag skal der spares på bytrafikken og vores fysiske omgivelser.

Bytrafikken må ikke forringes.

Det vil ramme dem, der skal bruge bussen. Det vil berøre mange menneskers hverdag. Det svarer til en reduktion på ca 6%, Dem vil I reducere med bytrafikken med.

Det vil betyde, at vi ikke kan opretholde den nuværende service.

Altså den service, vi snart hver dag ser kritiseret i aviserne.

Ved at skære på afgange, eller ved at skære på ruterne.

Eller måske kunne man sætte prisen op. Men vi ligger i forvejen højest på taksterne i forhold til sammenlignelige byer, og vi ved at passagertallet falder, hvis vi gør det og så er vi jo lige vidt.

Faktisk burde vi jo en helt anden vej.

Byrådets egen målsætning i kommuneplanen og trafik og mobilitetsplanen er jo, at flere skal benytte bussen. At den skal være mere attraktiv.

Vi skulle have 33% flere passagerer i 2015.

Det er forudsætningen for de store ændringer af byen, vi har vedtaget – med lukning af Ths. B. Thrigesgade for eksempel. Her er citybussen en forudsætning for at det kan lykkes at gøre bymidten attraktiv, og at vi ikke oversvømmes af biler i bymidten.

Det kræver, at man kan stille om fra, hvor man parkerer sin bil til busser – som skal transportere os med kort mellemrum – og gratis. Det er fremtidens investering.

Byer, der har gjort dette – f.eks. svenske byer, som Hälsingborg og Göteborg har oplevet en stigning i de, der bruger busserne – passagerer kalder vi dem i daglig tale.

Vi vil også have at der tilføres midler til at passe boldbanerne. Der var et stort postyr sidste år da vi op til jul forhandlede bevillinger til bl.a. anbringelse af børn, der var ved at løbe fra os. Pengene blev taget fra den pulje der bl.a. skulle bruges til de grønne områder. De blev ikke tilgodeset af puljen. Vi påpegede allerede sidste år ved 2 behandlingen af budgettet for 2009, at den pulje ikke dækkede de formål, den var afsat til. Vi prioriterede anbringelsesområdet. Men vi vil ikke begå de fejl ikke at afsætte pengene igen.

Og det er præcis den fejl der begås i oplægget til budget i dag.

Det er ikke rimeligt. Over for hinanden som byråd.

Men det er endnu mindre ansvarligt over for de mange idrætsklubber, der bruger boldbanerne.


Et mere trygt Odense

Vi vil også afsætte en pulje mod bandekriminalitet.

Odense har igennem en længere periode oplevet både rockere og invandrerbander skyde i Odenses gader. Det er helt uacceptabelt.

Det sker allerede i dag med brug af den såkaldte Al Caponemetode.

Al Capone blev ikke fældet på sin hårdkogte kriminalitet, men på en skattesag. Det er da også sådan politi, skattemyndigheder mv arbejder nu. Hvordan kan man som HAer både være på overførselsindkomst og have en ekstravagant levestil?

Det kan man nok heller ikke. De får indtægter på anden vis.

Eller en af de nyligt anholdte har, som alle der kender ham ved, ud over en meget flot bil har en meget stort flot hus i et helt andet land. Vi får mange henvendelser fra folk, der siger.

I kender dem. Udvis dem – de skader os.

De føler utryghed hver dag.

Bange for hvad deres børn kommer ud i.
Der er nemlig en del positive historier, vi kan bygge det på.

Mange lokale borgere satte sig imellem, som de har gjort mange gange. Også i Vollsmose.

Så mange ringede til alarmcentralen, at der var overløb på. Det er egentlig helt trygt at vide, at når alarmcentralen her i byen ikke kan tage telefonen så melder den ikke bare optaget, så ryger den videre til nærmeste sted og videre derfra. Helt til Aalborg politi fik de opringninger at de skulle komme og hjælpe.

Det duer jo ikke, at han render og giver indtryk af, at det er rigtig smart at begå kriminalitet.

Fra bekymrede forældre, fra bekymrede indvandrere, der føler, at selv om de opfører sig ordentligt, så rammer det også dem.

Men de der er tilbage har let ved at rekruttere er fra familier i opløsning – forældrene har opgivet de kan ikke styre dem.

Som en af vores medarbejdere sagde ved gennemgangen af kriminalitetsstatistikken i Børn- og Unge udvalget. Der ligger en børnesag bag dem alle.

Også derfor skal vi undgå, at det forebyggende arbejde forringes. Også derfor skal vi støtte børn og unge fra fattige familier i at få et godt fritidsliv.

Vi har egentlig klaret os fint igennem mange ting i Vollsmose.

Mange års boligsocialt arbejde har sat sine spor. Det fortsætter - også i andre områder af byen. Flot arbejde. Arbejdet med de unge går også fint – og er et eksempel på at forebyggende arbejde skam nytter noget. Ungdomskriminaliteten i Odense falder stadig.

Men bandekrig og hårdkogt kriminalitet flyver ikke sådan forbi Odense.

Da der blev skudt mod en betjent for nylig, måtte vi takke alle højere magter for, at det ikke gik meget værre.

Vi skal stå helt fast og rulle de kriminelle elementer tilbage.


Ældre

Udspillet fra borgmesteren indeholder store problemer for ældre/handicap området. Hvis ikke hullet her lukkes vil det betyde forringelser i hverdagen for mange af vor ældre eller indenfor handicap og psykiatri.

Beregninger viser, at fra 2011 vil der skulle spares mellem 3 og 4% på den daglige drift på tilbuddene for vores svageste medborgere. Med store forringelser i deres hverdag. Det vil vi ikke. Vi vil fjerne disse besparelser.

Tværtimod vil vi i vores udspil give 20 mio kroner mere til ældreplejen.

Vi er særlig opmærksomme på at give mere tid til omsorg om aftenen til hjemmeboende ældre. De ensomme ældre skal have aktivitetstilbud, de skal hjælpes ud og være sammen med andre. Selvfølgelig kun hvis de ønsker det.

Men en del har svært bare ved det. De skal have den mulighed, at der er lidt mere tid en gang imellem.

30 minutter mere om ugen til de borgere som er særligt ensomme/udsatte. Det kan da ikke være for meget.

Derfor er det også et forslag til at gøre noget ved problemet småtspisende ensomme ældre.

Det handler om ca en fjerdedel af ældre der ellers fungerer og bør i eget hjem at de spiser for lidt. Til at kunne klare de mange ting i hverdagen, de ellers ville kunne klare.

Det er også forebyggelse.


Seniorhus.

Vi har nok en tilbøjelighed med at sætte lighedstegn mellem alder og plejekrævende behov. Ældre bliver fysisk forfaldne og dermed socialt isolerede.

Der er ikke sådan en automatisk sammenhæng. Måske er sammenhængen omvendt.

Tage Voss sagde det engang i en bog. Det er værd at tænke over, om det ikke er sådan, at man først bliver socialt isoleret, falder sammen og bliver fysisk svækket. Mange ældre kan selv. De vil selv. Og de vil bidrage til fællesskabet.

En del af disse ældre vil vi om nogle år se i seniorhuset. Et hus fuld af aktiviteter. Et hus med frivilligt sociale arbejde. Med fællesskab.

Ældre der holder sig selv og hinanden i gang. Det er forebyggelse.

De vil skabe historie. De vil ændre vores billede af det at blive ældre. Her i Odense. Lige for øjnene af os.

Og de vil med få midler fra den fælles kasse lave et stykke arbejde som rækker langt ud over hvad vi kan som kommune. Det ville også være en styrkelse af det frivillige arbejde uanset om det retter sig mod mennesker over eller under 60, hvis vi kunne samle det et sted


Munkehatten

Ved sidste års budget prioriterede vi ikke at renovere Munkehatten som er et døgntilbud til voksne med stærkt og varigt nedsat funktionsevne. De får her behandling, træning og pleje. De bor her i et-rums værelser med fællesbad.

Borgerne skal ofte transporteres med lidt gennem fælleslokalerne for at komme i bad.

Det er synd. En del fravælger da også tilbuddet af samme grund.

Der er bevilget penge til udbygningen og det betyder at der lige vil siden af vil være mere moderne faciliteter.

Det skal gøres færdig.

Samtidig vil vi kunne integrere botilbuddet med et dagtilbud så borgerne kan få et mere integreret dagtilbud og undgå transport.

Arbejdsmiljøet for de ansatte kan også bedres med denne forbedring.


De, der har brug for vores hjælp

På sidste uges byrådsmøde talte vi om de børn, der lever i fattige familier. de har ikke råd til at gå til fritidsinteresser, som de andre børn. Sammen med de andre børn. På en måde risikerer vi at forældrenes begrænsninger bliver så stort et problem for deres børn, at vi må imødese at de sociale problemer fortsættes i næste generation.

En pulje til at gøre noget ved dette og hjælpe foreningerne med arbejdet står også på Socialdemokraternes ønskeseddel.


Varmestue.

Vi skal først og fremmest lukke en del af hullet i SAF. Og det er vigtigt for ellers går det ud over de mest sårbare og arbejdet med at få de ledige i arbejde.

Men vi skal også sætte penge af til at få en 3 varmestue Det gør vi også i vores budgetudspil.

Jeg har tidligere nævnt bl.a. Erhvervsgrunduddannelsen, som er et væsentligt bidrag til de unge, der skal have hjælp til at gennemføre en uddannelse.


Fornyelse?

Vi står over for en fornyelse af store dele af den kommunale sektor – alene af den grund at vi om ikke så længe får problemer med at mange ansatte går på pension og skal erstattes af andre og de økonomiske udfordringer gør at vi må tænke os om og bruge ressourcerne, der hvor de skal bruges.

Fornyelsestrategi hedder det.

Vi sætter os selv hårdt op her og vi vil holde øje med at det kommer til at holde – at fornyelse via indkøbsaftaler, IT investeringer mv faktisk kommer til at få den lettelse, der giver overskud til andre opgaver.

Vi vil ikke acceptere, at det reelt bliver til besparelser. Det bliver en hovedopgave de kommende år at få det til at hænge sammen og at for eksempel IT og indkøb bliver til større overskud i hverdagen og ikke til nedskæringer.

Det er en fælles opgave og fælles interesse mellem os og medarbejderne. Og derfor skal vi kunne møde hinanden med åbne øje. Medarbejderne og borgerne skal opleve at det er forbedringer, vi taler om – reel fornyelse.

Og buen er spændt hårdt – regeringen har lovet ar komme med en del af provenuet gennem IT redskaber mv.

Hvis ikke vi kan gennemføre det kan det betyde besparelser.

F.eks. på ældreområdet betyde besparelser på 150 mio kr i næste byrådsperiode – når det ses sammen med den fornyelse/omstillingsopgave de i forvejen har ift amtsopgaverne.


Vi er klar til forhandling.

Vi møder op til forhandlinger i morgen med vores bud på hvordan vi kan undgå, at et større millionunderskud i kommunens kasse kan undgå at føre til odenseanernes hverdag.

Buddet er gennemgået her, men kan læses konkret med på vores hjemmeside. Det er åbent

for enhver.

Vi vil med disse prioriteringer sikre at vi undgår nedskæringer på nogle af de svageste medborgere. Vi undgår at bytrafikken forringes. Vi kan få gjort noget ved de grønne områder som bruges af odenseanerne hver eneste dag.

Og så kan vi gøre noget godt og nødvendigt for vores børns skolegang og omsorgen for de ældre, og de, der har brug for en ekstra hånd fra fællesskabet.

Vi synes vi skal vælge den vej.

Den anden er ikke rar at tænke til ende.


En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen