Spring til indhold

Enhedslisten

 Enhedslistens budgettale.

Odense Byråd skal benytte budgetbehandlingen for 2010 til et markant sporskifte.

Det bærende idégrundlag skal være:

Bæredygtighed

i fællesskab.

Kun gennem solidariske løsninger i fællesskab kan der sikres en bæredygtig udvikling i Odense Kommune.

 

Hvorfor vakler kommunens økonomi?

Hvis der er noget, der ikke har været bæredygtigt i de seneste år i Danmark, er det den økonomiske planlægning.

Regeringen og Dansk Folkeparti har, med støtte af næste alle øvrige partier i Folketinget, sat det offentlige Danmark i stå.

Det startede med plan 2010. Hvor den tidligere regering fastlagde en politik, der betyder, at den offentlige sektor skal udvikle sig langsommere end den private sektor. Denne politik er blevet videreført og forstærket af den borgerlige regering

Konsekvenserne kender alle i dag.

Kommunerne kan ikke få budgetterne til at hænge sammen. Kommunerne mangler indtægter. Kommunerne er i en spændetrøje i kraft af serviceloft og skattestop.

Odense Byråd SKAL ved denne budgetlægning sætte fællesskabet højere, end at gennemføre forringelser for befolkningen der ikke er bæredygtige. Forringelser, der skader udsatte grupper, forringer børns opvækstvilkår, ødelægger den gode folkeskole og forringer vore ældres hverdag.

Der skal ikke være nogen tvivl. Enhedslistens bud på budget 2010 er et ansvarligt budget, der gør op med kommuneaftalerne, og betyder, at Odense bliver endnu en kommune, der bryder skattestoppet i 2010.

Odense kommunes økonomi vakler på grund af KL og regeringens manglende finansieringsgrundlag af kommuns kerneydelser!

Kort sagt: Der mangler bloktilskud og skattestoppet skal brydes.

Mens de øvrige partier slås om hvor der skal spares, tør Enhedslisten godt at drømme. Vi drømmer om en kommune, der bliver sat fri fra regeringens snærende bånd. Vi drømmer om en kommune, der kan løfte de opgaver, borgerne har behov for.

Den drøm kan blive til virkelighed. Vel at mærke, hvis et flertal i Odense Byråd ønsker det.

Beskæftigelse

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetter er helt ude af kontrol. Det er tid til, at der placeres et entydigt politisk ansvar for at det er gået så galt.

Odense kommune har ”Mellemformstyre med delt administrativ ledelse” Det betyder, at det er rådmanden i den enkelte forvaltning der har ansvaret for ledelsen af forvaltningen.

Vi må i dag erkende, at rådmanden i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke har haft forsvarlig greb om styrepinden i forvaltningen. Ved sidste års budgetlægning stod han her i denne sal og solede sig i de mange millioner hans forvaltning leverede tilbage til kommunekassen. I dag ved vi at det var med lånte fjer.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er efter Enhedslistens opfattelse en af de vigtigste forvaltninger i kommunen.

Det er den forvaltning, der skal tage hånd om nogle af de svageste grupper. Det er de social udsatte, de arbejdsløse og de syge.

Trykket på forvaltningen er steget kraftigt det sidste år. Alle er bekendt med den stigende arbejdsløshed. Et tryk, vi ved vil stige i takt med at nogle af vort områdets udslagsgivende arbejdspladser lukker. Det stiller øgede krav til forvaltningen.

Der kommer også et øget pres på området fra 1. januar 2010, hvor refusionsreglerne ændres.

Nu skal forvaltningen til at spekulerer i refusionsprocenter. Kommunen får kun 35% refusion ved almindelig dagpenge, men 65% ved påtvungen aktivering. Disse refusionsregler gælder både syge, forsikrede og ikke forsikrede ledige.

Reglerne lugter lang væk af mistænkeliggørelse af syge og arbejdsledig, samtidig med at det åbner en ladeport for private aktører med meningsløse aktiveringsprojekter.

Bæredygtighed i fællesskab, er også respekt for den enkelte. Respekt for den syge eller ledige. Respekt for at man kan blive ramt af arbejdsløshed og skal have mulighed for at finde frem til et nyt forsørgelsesgrundlag.


Enhedslisten ønsker et stop for den meningsløse tvangsaktivering. Vi vil IKKE lade heksejagten på syge og arbejdsløse fortsætte.


Socialt udsatte.

Det har længe været kendt, at fattigdommen og uligheden stiger i Danmark, og også her i Odense. Den fattigdomsundersøgelse, som Enhedslisten fik sat i gang, viste tydeligt, at vi har store problemer med fattigdom i vores kommune. Også SFIs optælling af hjemløse viser, at der her er et område, hvor det er nødvendigt med drastiske ændringer.

Enhver, der har gået en tur ned af Vestergade ved aftentide, har jo set, hvordan hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte fylder i gadebilledet.

Også vore varmestuer og herberg fortæller, at de ikke vil have plads til alle de mennesker, der har brug for et sted at være og overnatte til vinter.

Når flere fremtrædende politikere fra dette byråd melder ud, at det handler om at flytte de socialt udsatte væk fra midtbyen, tager de fejl. Det handler ikke om at gemme problemerne væk – tværtimod skal vi have langt mere fokus på de mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

En social indsats overfor de mest udsatte skal gå på to ben.

Der skal langt mere forebyggelse til, og de bagvedliggende problemer skal løses. Der skal gribes fat i årsagerne til den stigende fattigdom og det stigende antal gadehjemløse.

Men der skal også gribes ind med akutte løsninger her og nu, for at undgå, at vi har døde mennesker liggende i vores gader til vinter. Kapaciteten på vores varmestuer og herberg skal øges her og nu.


Konkret foreslår Enhedslisten at kapaciteten på varmestuer og herberg øges.


Bæredygtig kommune.

Odense kommune skal være en miljørigtig og bæredygtig kommune. Det har byrådet vedtaget ved flere lejligheder. Ikke mindst i forbindelse med miljøpolitikken

Udviklingen går ikke i retning af mere bæredygtighed på miljøområdet. Odense er ved at blive kvalt i bilisme samtidigt med at passagererne fosser ud af den kollektive trafik.

Den udvikling skal vendes.


Kollektiv trafik.

Ved denne budgetlægning skal der tages nye initiativer til at få flere passagerer ind i den kollektive trafik.

LO Odense har formuleret en politisk aftale som er tiltrådt af S, SF og Ø hvori det er aftalt at der skal arbejdes for:


Billetprisen må ikke hæves og på sigt bør det være gratis at køre med bussen. Begyndende med pensionister.

Ud over dette gode forslag fra LO vil vi fra Enhedslisten foreslå følgende:


Der gennemføres to forsøg på hver sin buslinie. Den ene linie sættes prisen ned med 50% og på den anden gøres det gratis.

Forsøget skal køre over mindst en måned. I forsøgsperioden måles det hvor meget passagertallet er steget. Efter evaluering af forsøget foretages der en samlet samfundsmæssig beregning af hvad det vil betyde at nedsætte eller afskaffe betaling for at benytte den kollektive trafik, hvad det vil betyde i mindre udgifter til vejinvesteringer og hvor meget det kan nedsætte CO2 udslippet.

Odense Byråd skal sikre, at byen er dækket af den kollektive trafik, så alle har lige mulighed for at kommer rundt. Odense Kommune må stille klare krav til regionen om at linienettet fastholdes og udbygges og ikke afvikles. I dag er der store huller i betjeningen med det resultat at den kollektive trafik er ubrugelig for mange mennesker.

Odense kommune skal også sætte et kraftigt pres på staten for udbygningen af banenettet på Fyn. Vi skal, som Enhedslisten har påpeget i årevis, have genåbnet Langeskov og Ullerslev station. Der skal etableres det 3. spor på banelegemet over Fyn. Det er en bedre miljøinvestering end det 3. spor på motorvejen. Der skal også presses på så Svendborgbanen bliver elektrificeret.


Bæredygtigt byggeri.

Odense kommune skal gå forrest når det gælder bæredygtige bygninger.


Konkret foreslå Enhedslisten at samtlige kommunale bygninger gennemrenoveres så de lever op til energimærkningen.

I dag er der et kæmpe energispil i en lang række af kommunens bygninger. Ved at renovere disse opnås fire ting.

1. Kommunen bygninger lever op til kommunens miljøpolitik.

2. Kommunen bidrager positivt til nedbringelse af CO2

3. Der sættes arbejde i gang til byggebranchen.

4. Der spares væsentlige beløb på den fremtidige drift.

På trods af krisen skal vi i Odense ikke skrue udviklingen tilbage. Kommune skal i stedet gå forrest. Der skal i fremtiden stille klare krav om energirigtigt byggeri. Det skal gøres gennem lokalplanlægningen og de kommunale udstykninger.

Odense kommune skal fortsætte med at satse på vedvarende energi, som Højstupskolens solfangeranlæg er et godt eksempel på. Stod det til Enhedslisten var det en selvfølge ved renoveringer af skoler og daginstitutioner, at der bliver etableret vedvarende energi.


Elbiler.

Kommunen skal sikre en miljørigtig transport, hvorfor der skal holdes fast i planerne om letbane, og kommunes egne transportmidler skal være miljørigtige. Det er naturligt at starte med at udskifte alle hjemmeplejens biler til elbiler. Dette krav skal også stilles til eksterne leverandører.


Bæredygtig personalepolitik.

Når vi i Enhedslisten gennemgår personalets bemærkninger til budgetforslag, er der et forhold der er gennemgående. En stor bekymring for, om det er muligt at varetage arbejdsopgaverne på en professionel og menneskeværdig måde med de personaleressourcer, der er indeholdt i budgetforslaget.

Enhedslisten deler personalets bekymringer. Med det budgetforslag der nu behandles, hvor der i 2010 er indarbejdet besparelser – i moderne sprogbrug effektiviseringer – på 25 mio. kr. og fra 2011 50 mio. kr. årligt er der virkelig grund til bekymring.

En bekymring der også bakkes op af KOS.

Odense kommune skal udvikle en personalepolitik, hvor der er frihed til at tilrettelægge arbejdet på en menneskeværdig måde i overensstemmelse med hvad personalet finder bedst.

Odense kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der i tillid til de ansatte, hvor de ansatte har mulighed for at udvikle og uddanne sig i jobbet, hvor der er mulighed for at sikre en god borgerrettet service.


Indlicitering.

For at skabe sammenhæng mellem serviceydelser og personalepolitikken er Enhedslisten af den opfattelse, at der nu skal gøres op med de mange privatiseringer/udlicitering.

Enhedslisten har konstant påpeget det uheldig i, at der ikke er sammenhæng mellem politisk ansvar og opgavens løsning.

Vi så det gik helt galt med InfraService. I dag har Odense Kommune hverken mandskab eller materiel til løsning af vores vedligeholdelsesopgaver på veje, stier og grønne områder. Vi mener der igen skal etableres en grøn afdeling i Odense Kommune.

Vi ser hvordan IT udgifterne har slået bunden ud af SAFs økonomi, efter at KMD er blevet privatiseret. Her har Odense og de øvrige kommune en kæmpe opgave med at sikre sig ikke at blive afhængig af et monopol på IT området.

Det er nødvendigt, at der bliver kigget grundigt på de områder, hvor Odense Kommune køber ydelser fra private virksomheder.

I de tilfælde, hvor kommunen selv kan udføre opgaven, uden at det påvirker kvaliteten, SKAL opgaven hjemtages.

Vi skal se på, om der er andre områder kan oprettes kommunale virksomheder, der kan udfører opgaver til gavn for borgerne.


Ikke personalestop med konsulent stop.

Odense kommune er så heldig stillet at vi har et dygtigt og alsidigt personale, der er i stand til at løse kommunens opgaver. De udfører hver dag et vigtigt stykke arbejde til gavn for borgerne.

Men på mange områder mangler der hænder. Det gælder i ældreplejen, dagpasning af vore børn, folkeskolen og på socialrådgivere. Derfor gavner det ikke serviceniveauet at spare på medarbejdersiden.

Til gengæld er der i de seneste år gået selvsving i brugen af konsulentfirmaer. Det på trods af at kommunen i stor udstrækning har den nødvendige faglige viden. Det koster det hvide ud af øjnene.


Enhedslisten foreslår, at der indføres et ”intelligent eksternt konsulent stop”.
Det skal administreres på den måde, at der ikke indgås nye kontrakter med eksterne konsulentfirmaer uden det har været forelagt byrådet. Derved sikres at kommer styr på det område.

 

Folkeskolen er en vigtig grundpillen i morgendagens samfund.

Det er en kommunal opgave at sikres en folkeskolen der er i stand til at uddanne vore børn og unge så de bliver hele mennesker og bliver parat til at tage aktivt del i morgendagens samfund og er godt rustet til deres videre uddannelse.


Der skal ikke være nogen tvivl om, at timetallet i Odenses folkeskoler mindst skal op på lovens vejledende timetal. Det betyder konkret, at skolernes budget skal forøges med 4 mio. i 2010 stigende til 14 mio. i 2011.

Rummelighed i folkeskolen.

Odense skal fortsætte en udvikling hvor der er plads til alle i folkeskolen. Der skal være respekt for den enkelte elev det uanset etnisk eller religiøs forskellighed.

Alle børn skal have lige mulighed i folkeskolen.


Vi skal tilbyde modersmål undervisning til alle børn, som ønsker det.

Vi skal sikre, at der er specialundervisning til rådighed for de børn der har behov.

En rummelig folkeskole skaber et rummeligt samfund.

Men en rummelig folkeskole kræver også ekstra ressourcer. Derfor foreslår vi, at der afsættes midler til en pulje for særlige indsatser og udvikling af nye tiltag, der skal sikre rummeligheden. Det kan eksempelvis være to-lærerordninger, særligt undervisningsmateriel og særlige undervisningsforløb, der kræver ekstra ressourcer.

Enhedslisten ønsker ikke at pålægge skolerne og lærerne nye ændringer, men vil give den enkelte skole og den enkelte lærer mulighed for selv at vurdere, hvad der er løsningen på netop deres skole.

 

Børnepasning.

Enhedslisten vil forsat arbejde for at udbygge pasningsområdet, hvor vi mener at udbygningen skal foretages primært for de mindste, vuggestuebørnene, hvorved brugen af dagpleje reduceres.

Vi mener også, at det bør ske igennem børnehuse, der rummer barnet indtil der skal i folkeskole. Derved sikres uheldige skift mellem vuggestue/dagpleje og børnehave.

Som Enhedslisten påpegede ved sidste års budgetlægning, er der stadig et stort behov for udbygning af dagpasningen i det indre Odense. Der må findes hurtige og varige løsninger i bymidten, således at forældrene undgår unødig bilkørsel med børn til og fra institution.

 

Ældrepolitik på ældres vilkår.

Enhedslisten skal ved dette års budgetlægning ønske Ældre- og Handicapforvaltningen tillykke med, at de har taget vort forslag om en kommunal vikarordning til sig. Etableringen af vikarordningen har med al tydelighed bevist vores påstand om, at der både er kvalitet og økonomi i at have sine egne vikarer.

Men der er stadig mange ting, der kan gøres langt bedre i plejen og omsorgen for vore ældre.

Et stort problem er stadig det stigende pres vore medarbejdere oplever både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Der er simpelthen ikke tid til at være der for de ældre. Minuttyranniet hersker stadig, og der er ikke afsat minutter til samtale, omsorg og ømhed. Der store problem er aften, weekend og nat.

Hjælpen til vore svageste ældre SKAL blive bedre, og der klares kun med flere varme hænder.


Konkret foreslår Enhedslisten at der afsættes flere midler til omsorg for vore ældre.

Seniorhus.

Byrådet skal ved denne budgetlægning gå et skridt videre, end kun at bekræfte at vi står ved tilsagnet om et seniorhus, denne gang skal der konkret handling bag tilsagnet. Vi har fuld forståelse for at de ældre føler at der ikke er reel vilje til at gennemføre idéen med et seniorhus.


Enhedslisten forslår at der afsættes midler til Seniorhuset i budget 2010.

 

Kultur til alle.

Odense må effektivt satse på vækstlagene i kulturlivet. Vi kan i dag se hvor stor betydning det har haft for musikken, at Kansas City blev etableret. Disse gode erfaringer skal overføres til andre områder.

Vi mener at forslaget om Kunstbyen Odense er et spændende projekt, der bør nyde fremme. Det vil uden tvivl sætte gang i billedkunsten i Odense. Kommunen skal også støtte op om de nye utraditionelle kunstarter, som de i disse måneder udvikler sig på Odense Havn.

Ungdomskultur.

Det er vigtigt at kulturtilbuddene til de unge fastholdes og udbygges. I dag kan vi se værdien af, at kommunen har etableret Kansas City, Ungdomshuset og tilbuddene på havnen. Disse tilbud skal sikre en basisøkonomi, således at de ikke er afhængige af projektbevillinger.

Prstigeprojekter.

I erkendelse af at investorerne i Musik- og Teaterhuset ikke er i stand til at stille garantien på 25 mio.kr., er det Enhedslistens opfattelse at dette projekt skal stilles i bero og midlerne anvendes til sikring af et forsvarligt serviceniveau på de primær kommunale opgaver.


Breddeidrætten skal styrkes.

Byrådet har modtaget en række henvendelser fra byens idrætsliv om at få forbedret deres muligheder for at dyrke breddeidrætten. En satsning på breddeidrætten er helt i overensstemmelse med kommunens sundhedspolitik.

Vi har bl.a. fået henvendelser fra: Fraugde Gymnastik og Idrætsforening, OKS og Odense Atletik.

Enhedslisten har stor sympati for alle disse henvendelser.


Struktur og styreform

Det kom ikke bag på Enhedslisten, at Venstre pludselig ville debattere den poliske struktur i Odense Kommune som en del af budgetbehandlingen.

Vi er overbeviste om, at de to erfarne byrådsmedlemmer, Venstre har, udmærket ved at en strukturændring kræver grundigt forarbejde og kan ikke foretages i løbet af få uger.

Formålet er efter vores opfattelse et forsøg på at aflede opmærksomheden fra den kendsgerning, at også Odense kommunens økonomi er i ubalance. En ubalance der er skabt af den siddende regering med Venstre ved roret. En ubalance der er konsekvensen af de seneste års mange udliciteringer, regelstyring og kontrol der trækker resurser ud af kommunerne.

Det er utroligt, at Venstre fremfører deres forslag med at der kunne spares en direktør. Dét samtidigt med, at Odense Kommune har en direktør gående, der er direktør for én ansat.

Vi vil meget gerne diskutere struktur og styreform, men det skal altså foregå på et meget mere seriøst grundlag, end det Venstre kan præstere.

 

Demokrati og borgerinddragelse - Aktivt medborgerskab.

I denne byrådsperiode har der været meget snak om borgerinddragelse. Der er blevet indført ny spørgetid i byrådet og man er blevet langt bedre til at inddrage borgerne i udformningen af nye politikker og strategier.

Kommunen skal inviterer fagforeningerne ind på banen. De har en professionel viden og interesse i at udvikle deres arbejdsfelt.

Gode eksempler er handicappolitikken, udsattepolitikken og kulturpolitik, de blev udformet i samarbejde med brede gruppe af interessenter og borgere. Der blev holdt borgermøder og høringer.

Samtidig oplever vi som byrådsmedlemmer en stadig stigende strøm af henvendelser fra borgere, der ikke føler sig hørt.

Disse henvendelser skal tages alvorligt.


Borgerrådgiver.

Enhedslisten foreslår, at der oprettes en borgerrådgivning, hvor borgere kan henvende sig med spørgsmål og klager om småt og stort. Borgerrådgivningen skal først og fremmest guide borgerne videre i det kommunale system, der kan være ualmindeligt svært at overskue.

Borgerrådgivningen skal også samle op på forespørgsler og klager, så kommunen hele tiden kan tilpasse sin organisation til borgernes behov.


Enhedslistens konkrete forslag.

Enhedslisten går til forhandling om budget 2010 med følgende konkrete forslag:

· Folkeskolens timetal op på mindst lovens vejledende timetal.

· Modersmål undervisning for de børn som ønsker det.

· Sikring af specialundervisning for de børn, der har behov.

· Styrkelse af den kollektive trafik gennem forsøg med nedsatte takster.

· El-biler til hjemmeplejen.

· Pasningstilbud til børn i centrum.

· Reduktion af brugen af eksterne konsulenter.

· Rummelighedspulje i folkeskolen.

· Konkret foreslår Enhedslisten at kapaciteten på varmestuer og herberg øges.

· Oprettelse af borgerrådgivning.

· Flere hænder i ældreplejen.

· Seniorhus.


Finansiering:

Enhedslisten foreslår følgende finansiering af budget 2010.

Odense hæver skatterne i lighed med en række andre kommuner.

· Dækningsafgiften sættes op til 10 o/oo

· Personskatten hæves.

· Midlerne til Koncert- og Musikhuset overføres til drift.

· Der sker en effektiv slankning af informations- og kommunikationsafdelingen i Borgmesterforvaltningen.

· Der gennemføres en effektiv opbremsning af brugen af eksterne konsulenter.


Frem mod 2. behandling.

Enhedslisten har med glæde noteres sig, at Socialdemokratiet og SF har taget en række af Enhedslistens tidligere forslag til sig, f.eks. beskæringerne af den kraftige knopskydning i Borgmesterforvaltning.

Bl.a. på den baggrund ser Enhedslisten frem til forhandlingerne om budget 2010.En elektronisk udgave af talen findes her.

 

Borgmesterforvaltningen