Spring til indhold

Venstre

Venstres budgettale.

Venstres budgettale

 

Fornyelse

Vi står i Danmark i en situation, hvor vi har en stor, omfattende og god offentlig sektor. Men vi må også gøre os klart, at vi ikke kan fortsætte med at løse alle udfordringer ved at øge de samlede budgetter. Omdrejningspunktet for de kommende år må i høj grad være, hvordan vi sikrer, at få mere ud af de mange mia. kroner, vi i Odense har at drive kommunen for.

 

Vi skal med andre ord blive bedre til i hele kommunen at lægge ”vi plejer” væk og se på, hvordan vi kan styrke kerneopgaverne som f.eks. undervisning, pasning og pleje - og magte at ændre støttefunktionerne på en optimal måde. Nogle af de værktøjer vi i højere grad skal tage i brug er for Venstre at se øgede valgmuligheder for den enkelte borger, udbud af opgaver, investeringer i IT og digitalisering, der fører til lettelse af arbejdsgange eller selvbetjeningsløsninger, udvikling af velfærdsteknologi - og endelig men særdeles vigtigt med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer at give yderligere plads til nytænkning og lokale løsninger.

 

I årets løb har Odense fået 5 nye private børnehaver – det er med til at øge valgmulighederne for forældrene - uden at det koster kommunen ekstra.

 

Ligesom det foreslåede udbud af rengøring og vedligeholdelse af grønne områder på skole og i daginstitutioner er med til at sikre, at vi får mest muligt for pengene.

 

At vi kan gå i partnerskaber med private virksomheder og frivillige organisationer, som har nogen af kommunens vigtige støtteopgaver, som deres kernekompetencer – er en vej til at udvikle vores samlede muligheder.

 

Initiativer som projektorienteret medarbejderinddragelse i Ældre- og Handicap og Ide Akademiet i Børn- og Ungeforvaltningen er andre eksempel på nytænkning, hvor medarbejdere, der er midt i dagligdagen komme med ideer til, hvordan vi kan løse opgaver anderledes for at sikre kerneydelserne fremover.

 

Og fornyelse skal der til - for at vi kan blive endnu bedre til at løse vores fælles opgaver.

 

Vi er kommet rigtig langt i forhold til at få flere i arbejde. Der er dog fortsat en udfordring både i forhold til sygefravær, men også i forhold til at få stoppet tilgangen af unge til kontanthjælp.

 

Ungestrategien er et fornyende og nødvendigt tiltag mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvor der sættes fokus på at hjælpe unge, der ikke selv evner at komme godt i vej til voksenlivet. Det handler om, at vi i fællesskab skal sikre, at langt flere unge får sig en ungdomsuddannelse og langt færre unge i en alder af 18 år ender på kontakthjælp.

 

Derfor er de 2 udvalg også kommet med en revolutionerende tanke, som vi i Venstre bakker varmt op omkring. Hvorfor ikke tage nogle af de unge, vi ved med stor sandsynlighed vil ende på kontakthjælp som 18 årige og sætte ind med ekstra hjælp før de fylder 18 år.

 

Finansieringen er det fornyende element – nemlig at omsætte passive penge fra kontanthjælpen til aktiv hjælp, lad en del af den sparede kontakthjælp ved initiativet gå til indsatsen. Hvis de unge kommer i arbejde eller uddannelse, hvad vi er overbeviste om kan lykkes, så har vi startet en positiv spiral.

 

I Venstre mener vi, at byrådet skal give Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- & Ungeforvaltningen mulighed for at iværksætte det initiativ. Det handler om, at flere skal være i stand til at stå på egne ben, når de træder ind i de voksnes rækker og have et grundlag for at skabe sig et godt liv.

 

Danmark har sat sig et ambitiøst mål om at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er gjort for at ruste os til fremtidens globale konkurrence.

 

Og for at vi i Danmark fortsat kan være blandt verdens rigeste, lykkeligste og mest konkurrencedygtige lande, er der behov for, at vi konstant fornyer vores måder at arbejde på.

 

Det betyder, at vi i folkeskolen skal sikre, at alle elever udfordres til det yderste af deres potentialer. Derfor vil Venstre også sætte yderligere tempo i indsatsen rettet imod de særligt intelligente elever.  

 

For det handler om at understøtte den enkelte bedst muligt.

 

Og så er det vigtigt, at vi fortsætter et af byens allerbedste integrationstiltag, nemlig heldagsskolen i Vollsmose. Forsøgspengene fra ministeriet falder bort, men det må ikke betyde, at vi stopper indsatsen. For heldagsskolen er en succes og bidrager til at næste generation får langt bedre mulighed for at få sig en uddannelse og skab sig et godt liv.

 

Kerneydelser og byrådets uindfriede løfter

Det går godt i Danmark og i Odense. Arbejdsløsheden er raslet ned og flere bidrager i dag til at skabe et godt Odense.

 

Det er bl.a. også en af grundende til, at der er en kraftigt øget efterspørgsel efter børnepasning. Samtidig har den lave arbejdsløshed også gjort det betydeligt sværere at skaffe flere dagplejere til den øgede efterspørgsel.

 

Kreativiteten har da også blomstret for at finde nye pasningstilbud. Der er siden starten af denne byrådsperiode oprettet over 200 nye vuggestuepladser.

 

Antallet af de mindste borgere vi skal passe stiger fortsat. Det er derfor for Venstre afgørende, at der både afsættes de nødvendige penge til at udbygge med yderligere vuggestuer- og børnehavepladser samt oprettelse af dagplejehuse og at de nødvendige driftsmidler til rent faktisk at passe børnene følger med. Det er en klar forudsætning for at opretholde pasningsgarantien – og den er vi overbeviste om, at alle i byrådet ønsker, Odense skal leve op til og dermed også er villig til at sætte de nødvendige penge af begyndende allerede i 2009. Gode børnepasningsmuligheder er nemlig såvel god erhvervs- som familiepolitik

 

Vi har i mange år talt om vedligeholdelse af skoler, daginstitutioner og haller. Venstre har længe påpeget, at vi har et alvorligt efterslæb – vi kan vist roligt sige at vedligeholdelse ikke har været et hit på den politiske agenda. Det skal slutte nu! Efterslæbet er i al sin alvor dokumenteret og er nogen fortsat i tvivl kan jeg blot nævne et par eksempler:

•                    Børnehuset Lindegården, hvor den ene stue er fjernet pga. sammenstyrtningsfare og resten er i en meget dårlig stand – der er et akut behov for penge til at bygge et nyt børnehus allerede i 2009

•                    Korup hallen som er i en elendig forfatning, Adamsgade hvor f.eks. badefaciliteterne indbefatter trafik af alle køn

•                    Humlehaveskolen der synker, Ejbyskolen hvor vi lige har aflyst moderniseringen, Rasmus Rask Skolen som har måttet lukke klasselokaler eller Kroggårdsskolen hvor vi reparerer på gamle barakker, som for længst burde have været væk osv.

 

På ældreområdet er det igennem de sidste mange år lykkedes at få plejecentrene renoveret. Der mangler dog et enkelt plejecenter, nemlig Skt. Klemens plejecenter. Det skal der også findes plads til at sætte i stand.   

 

Der er i det hele taget behov for at byrådet handler og gør det rigtige – vedligeholdelse skal ind på den politiske agenda og være mere end snak.

 

Der er ingen tvivl hos Venstre. Vi har en historisk mulighed for at rette op på fortidens synder og den skal vi gribe. Med salget af Odense Energi har vi over de næste 10 år fået penge til at gøre noget ekstraordinært.

 

For Venstre handler det om, at sikre rammerne for vores kerneydelser. Det handler ikke om prestigebyggerier og om at klippe røde snore over. Det handler om, at sikre de rammer vi hver dag byder såvel voksne som små borgere i Odense.

 

Vi skal have taget alvorligt hul på at rette op på efterslæbet og det har vi muligheden for med energi-pengene. Men det vil i de kommende mange år fortsat være et fokusområde, hvor vi jo bl.a. vil få hjælp af regeringens kvalitetsfond. Opgaven er stor, men vi kan med dette budget få startet solidt op.

 

Når talen falder på at rette op på fortidens synder. Så har dette byråd nogle fælles hængepartier.

 

Det første er Højbjergbanen. Sidste års forligspartier forpligtigede sig på at finde en løsning, vi skrev i budgetforliget for 2008 følgende:

 

"Forligspartierne er enige om, at der skal igangsættes en nærmere analyse af mulighederne for støjafskærmning i forbindelse med genåbning af Højbjergbanen. Der afsættes 0,2 mio. kr. til gennemførelse af støjmålinger og nødvendige analyser. Hvis det er muligt at etablere en støjafskærmning indenfor en samlet ramme på 1 mio. kr., er forligspartierne indstillet på at

afsætte dette i forbindelse med budget 2009."

 

Nu foreligger de undersøgelser, byrådet afsatte penge til sidste år – de viser, at der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger, der kan få støjniveauet ned. At der så fortsat er udfordringer i forhold til udformningen af støjvoldene og landskabet er noget, vi må arbejde videre med. Men Venstre mener helt klart, vi skal sætte de lovede penge af og bede om, at der arbejdes hen imod en løsning.

 

Motorsportsfolket har nu i over et årti været uden et reelt sted at udøve deres sport og de er i over et årti blevet holdt hen. Tiden er inde til at handle. Lad os afsætte beløbet og få de planmæssige ting bragt i orden.

 

For Venstre er budget 2009 et budget der bør være præget af fokus på kerneydelserne og oprydning i gamle uindfriede løfter.

 

Korup Kultur- og Fritidscenter er fortsat ikke afklaret her i byrådet jf. sidste års budgetforlig. Vi skal med årets budget have fundet en løsning. I Venstre håber vi, at projektet kan få et tilskud, så det bliver muligt at realisere. 

 

I rækken af gamle uindfriede løfter ligger også en løsning på de manglende eller dybt mangelfulde faciliteter for cykling, tennis og atletik.

 

Venstre vil sætte penge af til at etablere en tennishal ved Marienlystcentret, så tennissporten kan få et tilhørsforhold og et indendørsanlæg indenfor kommunegrænsen.

 

Vi mener også, der skal afsættes penge til en lukket cykel- og atletikbane ved den nuværende cykelbane. På baggrund af interessetilkendegivelser fra en række private investorer, mener vi, at et offentligt-privat samarbejde skal undersøge. For ved et offentligt/privat samarbejde får vi nogle unikke muligheder indenfor en rimelig økonomi at realisere de løfter, der for år tilbage blev kastet ud. Og samtidig åbner vi op for, at øge de sportslige muligheder i Odense i tæt samarbejde med private aktører. Men det forudsætter at de nødvendige penge til at bygge banen og drive den afsættes i overslagsårene.

 

At lege er at leve – nye partnerskaber

Partnerskaber med private skal i det hele taget i højere grad præge vores løsninger. Kommunen er rigtig god til mange ting, men private aktører har også deres kompetencer og kreativitet at komme med og dermed skabe nytækning og nye muligheder. Om få dage bliver Odense præsenteret for Legenes Dage – et af de initiativer, der følger op på vores vision om, at ”Lege er at leve”. I planlægningen og udførelsen har det været vigtigt, at det ikke alene er et kommunalt projekt – men et fælles projekt med private aktører, såvel virksomheder som frivillige foreninger. Jeg er sikker på det bliver en stor succes. I år er det drevet af ildsjæle i kommunen, men arrangementet skal på den kommunale finanslov som en del af erhvervs- og aktivitetspuljen, så vi sikrer, at vores vision konkretiseres og bliver nærværende for byens borgere.

 

Mange ildsjæle i byen gør hver dag et stort stykke arbejde for at gøre Odense til et endnu bedre sted at bo og leve. Årets fynbo er et godt eksempel på, at ildsjæle kan være med til at gøre hverdagen meget bedre for mange. Cirkus Flik Flak har i rigtig mange år gjort en stor indsats for at give børn og unge nogle uforglemmelige og sunde fritidsinteresser. Men de har brug for at få nogle bedre rammer at udvikle sig i.

 

I Venstre finder vi forslaget om en ny bygning til cirkus Flik Flak overordentlig sympatisk, fordi det kan medvirke til at bevare og udbygge det store stykke frivillige arbejde, der gøres og fordi der er tænkt andre brugere ind i projektet – både i forhold til dyrskuet og fodbold. Projektet vil bidrage til at mange i mange år fremover vil kunne få sig gode og udviklende oplevelser – godt i tråd med vores vision om, at lege er at leve.

 

Byrådet skal løfte kommunes store udfordringer

Fra visionen til en af de store grundlæggende udfordringer.

 

Kommunen og dette byråd står nemlig med en meget stor udfordring: Udgifterne til anbringelser og antallet af anbringelser er i lighed med rigtig mange andre steder i landet steget kraftigt.

 

På den positive side skal vi glæde os over at anbringelsesreformen og en kontinuerlig øget professionalisme hos vores personale gør, at vi i højere grad finder frem til de børn, der har behov for hjælp fra samfundet. Men det giver os også en betragtelig økonomisk udfordring, som hele byrådet i fællesskab må finde en løsning på.

 

Med andre ord: Byrådet skal finde ud af, hvordan vi i fællesskab finder penge til den helt nødvendige indsats overfor nogen af samfundet allersvageste, nemlig de udsatte børn og unge.

 

Hvis de nødvendige penge ikke findes, så betyder det, at budgettet for børn- og ungeområdet efterfølgende skal åbnes og der skal laves besparelser. Hvor meget, der skal spares på indsatser i forhold børn, unge og fritidsbrugere bestemmer byrådet med budgettet. Det afhænger nemlig af, hvor mange penge byrådet vælger at afsætte til de allersvageste børn og unge, der har brug for hjælp.

 

En anden fælles udfordring er fysiske rammer vi sætter for at løfte de tidligere amtsopgaver. På fortrinsvis ældre- og handicapområdet, men også børn- og ungeområdet er der fremlagt en investeringsplan, der skal gøre det bedre og billigere at løse opgaverne. Det er fornuftige planer, som kan bidrage til fornyelse i vores opgaveløsning og derfor også skal fremmes.

 

Byrådet har nu også i en del år haft et punkt på dagsordenen, der hedder seniorhus. En udfordring, der ikke rigtig kan finde sin afslutning. Venstre foreslår, at indholdet ændres, så det behov - vi hører - er størst indfries. Nemlig at finde et kontor med mødefaciliteter, hvor ældreorganisationerne kan koordinere og støtte den lokale indsats, et frivillighedens seniorsekretariat. På den måde understreges behovet for lokale indsatser, som bla. kommer de ældre til gode, der ikke længere er så mobile.

 

Tiltag skal være rettet mod borgeren - genkendelige og nærværende

Og så skal vi i byrådet sende et klart signal om, at vi ønsker et øget samarbejde med byens ældreorganisationer, når det handler om at understøtte det mellemmenneskelige samvær. Der skal sættes fokus på, hvordan de frivillige ældreorganisationer i højere grad får mulighed for at bidrage til øget livskvalitet hos vores ældre, f.eks. i forhold til at modvirke ensomhed eller i forbindelse med indlæggelse og udskrivning på sygehuse.

 

I det hele taget skal vi have sat yderligere fokus på den meget store indsats det frivillige og frivillige sociale foreningsliv yder. Et initiativ som frivillighedens dag er et positivt skridt på vejen. Men vi skal i yderligere dialog med de mange tusindvis af frivillige og deres foreninger om, hvordan vi kan gøre deres betingelser endnu mere attraktive.

 

Konkretisering af de politiske visioner, byrådet har vedtaget er en forudsætning for, at de ikke bare bliver fine papirer i skrivebordsskuffen. Derfor vil Venstre gerne sætte fokus på, at vi med konkrete borgernære tiltag bringer byrådets politikker ud til odenseanerne.

 

Vi har for nylig vedtaget en miljøpolitik for Odense Kommune, som naturligt vil sætte sit aftryk på kommende moderniseringer og vedligeholdelser. Men der er også behov for at tænke i konkretisering: At give borgerne i Odense og på Fyn muligheder for at orientere sig og øge miljøbevidstheden. Venstre foreslår derfor, at Odense Kommune i samarbejde med forsyningsvirksomhederne, Syddansk Universitet og det private erhvervsliv ser på en fornyelse af rådgivningsfunktionen for energivejledning, som i dag har til huse i banegårdscentret. Og at der samtidig indtænkes muligheder for at sætte fokus på forskning i vedvarende energi samt undervisning af børn og unge i bæredygtighed.

 

Miljøpolitik og kollektiv trafik er hinandens forudsætninger, når vi taler om at begrænse CO2-udledningen. Konkret peger Venstre på, at vi får løst udfordring omkring buskørslen til Tietgenbyen samt ruterne omkring Latinerkvarteret. Vi har et godt erhvervsudviklingsområde med Tietgenbyen; men hvis virksomheder skal kunne tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft og det skal ske på en miljøvenlig måde, er det nødvendigt, at vi sikrer en rimelig offentlig trafik til området.

 

- Og når talen falder på en god infrastruktur med offentlig transport. Vil vi heller ikke i år undlade at påpege, at vi i Venstre fortsat efterlyser en overordnet plan for, hvilke veje, der skal være private fællesveje og hvilke, der skal være kommunale. Vi mener fortsat, at der er behov for en anden måde at opfatte vores vejnet i Odense på. En vej, hvor der ligger en offentlig bygning eller hvor der er gennemkørsel kan for Venstre at se ikke være en privat fællesvej.

 

Byrådet har også vedtaget en idrætspolitik, som både går i spænd med og understøtter målene i sundheds-, senior-, handicap- og børn- og ungepolitikken. Også her er der behov for at byrådet konkretiserer visionerne ved en økonomisk håndsrækning. Der skal nemlig sættes øget fokus på aktiv fritid og idræt, herunder at hjælpe foreningerne med at fastholde og uddanne ledere, at understøtte foreningernes rummelighed og håndtere udfordringerne ved såvel elite- som breddeidræt. Det frivillige foreningsliv er en meget vigtig faktor for byens vision, om ”at lege er at leve” og bidrager i høj grad til borgernes mulighed for at øge livskvaliteten.

 

Fremtiden står på fornyelse

Vi er på rette spor i Odense. Byens vision ”At lege er at leve” skal være et pejlemærke for det vi gør i hverdagen.

 

Vi står i Odense overordnet set i den gode situation, at vi ikke som mange andre kommuner er presset i bund. Men der er i de kommende år behov for, at vi sætter fokus på de grundlæggende ydelser. Tiden er ikke til overbudspolitik – vi har en forpligtigelse til at være realistiske. De tider, hvor store pengebeløb tilflød kommunerne er forbi. Alene pga. befolkningssammensætningen i Danmark, hvor der kommer flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, er det nødvendigt at prioritere. Politik vil i de kommende år ikke handle om at fordele store mængder af nye penge, men om at omprioritere og nytænke. 

 

Det er nu vi som kommune skal gøre os klar til at møde fremtidens udfordringer. Forandringsvilje, kreativitet og fornyelse er helt centrale elementer.

 

For at vi fortsat har en god kommune skal vi sætte fokus på, at det vi gjorde i går ikke nødvendigvis er det rigtige til at løse morgendagens udfordringer. Vi skal med andre ord have skabt en positiv forandringskultur.

Borgmesterforvaltningen