Spring til indhold

Enhedslisten

Enhedslistens budgettale.

Kommunerne i gabestok

 

Hvor er det kommunale selvstyre?

Enhedslisten kunne endnu en gang indlede dette budgetoplæg med at stille spørgsmålet: Hvor er det kommunale selvstyre?

Endnu en gang kan vi svare, at det har KL deponeret ved regeringen med det resultat, at der reelt ikke er selvstyre på det økonomiske område.

Nogle vil påstå, at Odense Kommune har selvstyre til at fastlægge egne budgetter. Det er direkte ukorrekt. Odense Byråds frihed er begrænset til at administrere regeringens og folketingsflertallets asociale politik.

 

Det fremgår tydeligt af dette års økonomiaftale mellem KL og regeringen.

 

Odense Byråd er meget tæt på denne aftale. Vi har i vores midte ikke mindre end to personer, der er medlemmer af KLs bestyrelse, og to, der er folketingsmedlemmer for regeringspartierne. Kort sagt er 14 % af dette Byråds medlemmer direkte part i kommuneaftalerne. De har det direkte ansvar for, at Byrådet ikke i frihed, under ansvar overfor byens indbyggere, kan vedtage et budget for 2009 ud fra byens behov.

 

Dummebøder

Dummebøder – var noget vi mente hørte hjemme i rockermiljøet. Men regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har åbenbart ladet sig inspirere af rockermiljøet, ligesom han i sin tid lod sig inspirere af Farum-modeller.

 

Den moderne form for dummebøder – bøder for ikke at overholde egne fastsatte regler – er, at hvis kommunerne ikke overholder den fastlagte serviceramme, er konsekvensen at kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet året efter, vel at mærke med det dobbelte.

 

Regeringen overlader intet til tilfældigheder. I år er der også restriktioner på kommunernes anlægsrammer. Det sker i en tid, hvor der virkelig er behov for renovering af skoler og daginstitutioner og byggebranchen har begyndende ledige som følge af krisen i økonomien.

 


Odense Kommunes økonomiske muligheder

 

Kassebeholdningen 

Odense Byråd har et paradoksproblem. Der mangler godt 50 mio. på børn- og ungeområdet og mindst 15 mio. på den kollektive trafik. Samlet mangler er der et finansieringsbehov på over 100 mio. for at fortsætte uændret service.

Der er kun finansieringsmuligheder for ca. 40 mio. i budgetoplægget.

Men det er ikke et udtryk for de økonomiske muligheder, der er i Odense. De er meget større. Årsagen er, at der i budgetoplægget er lagt op til at overholde regeringens drift- og anlægsrammer.

 

Odense Kommune har en god kassebeholdning, så der er mulighed for økonomisk opretning.

 

Som sagt risikerer vi at få dummebøder, hvis vi overskrider rammen.

 

Elsam- og energipengene

Et andet problem for Odenses økonomi er, at de forenede byrådspartier, alle undtagen Enhedslisten, har bundet sig til politisk-økonomiske aftaler. Ført i forbindelse med salget af ELSAM aktierne og senere ved salget af Odense Energi.

 

Prestige eller mangfoldighed

Enhedslisten er ikke bundet af disse aftaler, hvorfor vi konkret foreslår følgende:

 

·       Træk bundproppen ud af vandkulturhuset.

·       Brug pengene til forbedringer i skoler og daginstitutioner.

·       Få gennemført overdækningen af cykelbanen til gavn for breddeidrætten.

·       Igangsæt en modernisering og udvidelse af Svømmehallen på Klosterbakken.

 

Ved at fortsætte med at poste penge i Vandkulturhuset, er det ensbetydende med at investere penge i et bundløst mudderhul. I stedet kunne skabes varige forbedringer og nye tiltag til gavn for større dele af Odenses befolkning.

Odense kommune som arbejdsplads

 

Udlicitering

Igen i år skal der debatteres udlicitering i forbindelse med budgetlægningen. I år er det et enigt Børn- og Ungeudvalg, der kommer med forslag om tvungen udlicitering af skolernes rengøring. Et forslag, som skolerne massivt tager afstand fra. Forslaget bekræfter, hvor langt der er fra gulvet i folkeskolen og til udvalget.

 

Enhedslisten tager endnu engang afstand fra udlicitering af kommunale kerneopgaver. De løses BEDST af eget personale.

 

Forslag om udlicitering af skolerengøringen SKAL tages af bordet.

 

Helt galt går det ved at overdrage opgaver til firmaer, der ikke benytter eget personale, men overdrager opgaven til enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Firmaer, der kun er skabt for at undgå overenskomstmæssige ansættelsesforhold og for at udnytte skattelovgivningen til det yderste.

 

Uddannelse

Uddannelse er nøglen til udvikling af de kommunale arbejdspladser. Det er meget vigtigt, at der i personalepolitikken er de nødvendige muligheder for fortsat udvikling gennem efter- og videreuddannelse. Byrådet skal lytte til personalets klare udtalelser om øget uddannelse.

 

Odense Byråd skal sætte handling bag de mange ord i personalepolitikken, arbejdsmiljøstrategien, trivselsundersøgelsen, kompetenceudvikling, ved at der afsættes en pulje til personaleudvikling. En pulje, hvorfra der kan bevilges penge til projekter efter ansøgning gennem MED-udvalgene.

 

Mangfoldighed

Som det debatteres ved behandlingen af det årlige personaleregnskab, er det fortsat et problem at Odense Kommunes personalesammensætning ikke afspejler befolkningssammensætningen. Der mangler fortsat at blive ansat mange odenseanere med anden etnisk baggrund end dansk. For at nå målet, er det nødvendigt, at Odense Kommune stiller et øget antal uddannelsespladser til rådighed. Pladser der bl.a. kan benyttes til uddannelse af nydanskere.


Magtkoncentration

 

Endnu en gang er Odense Byråd blevet ramt af Borgmestersyge. Al magt til borgmesterforvaltningen. Vi oplever at væsentlige dele af sagsbehandlingen flyttes væk fra udvalg og dermed det offentlige rum, og ind i lukkede administrative enheder under borgmesterforvaltningen. Det nyeste eksempel er forslaget om at styringen af større anlægsopgaver flyttes fra By- og Kulturforvaltningen og ind i et udvalg under borgmesterforvaltning, hvor det også er tanken, at private virksomheder skal have mulighed for at øve direkte indflydelse på kommunens planlægning. Der snakkes meget om åbenhed, men udviklingen viser det stik modsatte.

 

Demokratiet – Borgerindflydelse

For Enhedslisten er det meget væsentligt, at der er den maksimale borgerindflydelse på de kommunale beslutninger. Der skal være åbenhed i alle led i beslutningsprocessen.

 

Enhedslisten ser gerne, at Odense fortsætter med at nedsætte rådgivende organer på en række nye områder, i lighed med Rådet for Socialt Udsatte. Gennem nedsættelse af disse råd får Byrådet nogle meget væsentlige sparringspartnere, som kan være med til at kvalificerer Byrådets beslutninger.

 

Borgerombudsmand

Men ikke alle problemstillinger kan løses gennem råd og nævn. Odense mangler en mulighed for, at den enkelte borger kan komme i kontakt med det kommunale system, når borgerne føler, at de er kørt fast i systemet med deres problemer.

 

Andre kommuner har gode resultater med at ansætte en Borgerombudsmand, også kaldet en Borgerrådgiver. For os er navnet ikke det væsentlige. Det handler om, at alle borgere får en retfærdig behandling af deres sag. I Købehavns kommune har henvendelser til Borgerrådgiveren betydet, at der er blevet foretaget ændringer i 65 % af alle henvendelser. Disse tørre tal bekræfter, at der er behov for en uvildig indgang til det kommunale system.

Den sunde kommune

 

Odense skulle gerne fremstå som en sund, grøn og bæredygtig kommune. For at dette ikke kun skal blive tomme ord, kræver det konkret handling.

 

Miljøpolitik  

For en måned siden vedtog Byrådet i enighed en flot miljøpolitik, med en tilhørende handlingsplan.

 

Miljøpolitikken stiller klare mål for hvad der skal opnås i 2015 og 2025. Konkrete mål, som Byrådet kan måles på. I Enhedslisten vil vi løbende sætte fokus på de mål, for derved at sikre, at Odense Kommune lever op til kravene om bæredygtighed og minimering af CO2-udledning.

 

Et par klare mål fra miljøpolitikken skal nævnes:

            2015: 40 % flere rejsende med den kollektive trafik.

            2025: 100 % flere rejsende med den kollektive trafik.

Det hænger ikke sammen med den ødelæggende politik der gennemføres af Fynbus, med det resultat, at passagererne flygter ud af busserne.

            2015: 50 % færre personer er belastet af trafikstøj.

            2025: 100 % færre personer er belastet af trafikstøj.

Det kræver en kraftig indsat overfor den tiltagende trafikmængde, der støjbelaster store dele af Odense Kommune.

            2015: 25 % flere cykelture.

            2025: 60 % flere cykelture.

For Enhedslisten er der igen tvivl. Der skal satses på kollektiv trafik og cyklisme. Fynbus har meddelt, at hvis dette Byråd ikke forøger tilskuddet med 25 mio. i 2009, vil det betyde, at hver 4. bus skal tages ud af drift. Det giver ikke flere rejsende til den kollektive trafik.

Odense skal investere kraftigt på området. Lukning af bymidten, Thomas B. Thrigesgade og letbaner er et skridt i den rigtige retning. Det samme gælder forslag om en ”Cityringbus”.

 

For at videreudvikle Odense som cykelby, skal der nye tiltag til. Hermed et par forslag:

 

·       Der indføres bycykler i lighed med andre byer.

·       Kommunen stiller cykler til rådighed for personalet.

 

Det er også vigtigt at fortsætte med at udbygge cykelstinettet. Konkret er der akut behov for cykelstier langs Ravnebjerggyden og Svendsagervej for at sikre en tryg skolevej.

 

For at nå målsætningen i miljøpolitikken skal der stilles klare krav til bygningernes energiforbrug.

 

Det første skridt kunne være, at Odense Rådhus blev bæredygtigt. Et Rådhus, der kan være et eksempel til efterligning. Et Rådhus med solopvarmning, Solceller, El-sparepærer overalt, Vandbesparende foranstaltninger overalt - også på toiletter, udnyttelse af regnvand. Økologisk mad i kantinen. Affaldssortering og kompostering. Kort sagt: Danmarks mest miljørigtige Rådhus.

 

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken har været et centralt område i denne byrådsperiode, efter at hele ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme er blevet kommunalt efter kommunalreformen.

 

Vi er ikke i tvivl om, at Sundhedscentret i Vollsmose har været en stor succes, som skal fortsætte. Der SKAL findes midler til en fortsættelse.

 

De gode erfaringer fra Vollsmose skal videreføres i andre bydele. I Bolbro er et sundhedscenter i støbeskeen via puljemidler. Vi er ikke i tvivl om, at andre bydele vil have fordel af et sundhedscenter. Der skal ikke være nogen tvivl om, at Enhedslisten gerne så, at almen praksis og specialfunktioner som fysioterapi og psykologer også blev del af sundhedscentrene. Derved kunne der skabes en sammenhængende sundhedsindsats.

 

Samtlige forvaltninger i kommunen skal tage ansvar for en sammenhængende sundhedspolitik i Odense.

 

Som det er vedtaget i miljøpolitikken, skal de kommunale bespisningsordninger alle bygge på økologiske produkter. Det være sig bespisninger i dagsinstitutioner og skole. Mad til vore ældre medborgere og alle kantiner i Odense Kommune.

 

At lege er at leve

At lege er at leve er det overordnede tema for Vision Odense.

 

Det forpligter overalt i kommunen.

 

I Enhedslisten vil vi sætte fokus på noget så banalt som kommunes legepladser. Dér hvor børn og meget gerne også voksnes legende aktiviteter kan tage deres udspring.

 

Vi vil påpege, at der er en skændsel, at Børnenes Jord i Skt. Jørgens Parken mildt sagt ligner noget, der har været forladt for årtier siden. Det skal der rettes op på. De øvrige kommunale legepladser skal renoveres og sikres vedligeholdelse, så de frister til leg og derned til fysiske aktiviteter.

 

Odense Kommune bør fortsætte med at opstille lukkede boldbaner der kan benytte til både fodbold, basket, håndbold og hockey.

 

Legepladser for voksne.

 

Rundt om i de kommunale parker, gerne i tilknyt til legepladserne, bør der opsætte fitnessredskaber, som frit kan anvendes af både voksne og børn. Disse udendørs fitnessredskaber har vist sig at blive flittigt benyttet og er dermed med til at fremme folkesundheden.

 


Den socialt ansvarlige og solidariske kommune.

 

Social- og handicappolitik

Der er nu gennemført en fattigdomsundersøgelse og nedsat et Råd for Socialt Udsatte. Kort sagt: Byrådet kender problemerne og har et organ, der kan anvise vejen til løsninger.

 

Nu skal der følges op på fattigdomsundersøgelsen.

 

Det gøres ikke ved at lukke Varmestuen i Nørregade. Varmestuen skal sikres det årlige tilskud på 635.000 kr. I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at der er behov for flere væresteder for socialt udsatte, hvorfor hele området skal reorganiseres og den økonomiske ramme betydelig udvides.

 

Opfølgningen på handicappolitikken skal udmøntes i udvalgene. Det kræver også økonomiske ressourcer, hvorfor vi foreslår at der afsættes en pulje til opfølgning på handicappolitikken.

 

I nogle andre kommune er der ansat en ”tilgængelighedskonsulent” der har til opgave at sikre, at ny- og ombygninger er handicapvenlige. Det koster kun en årsløn, men sparer kommunen og andre bygherrer for mange efterregninger på grund af manglende tilgængelighed.

 

Integration - Respekt

Fra flere sider har der gennem tiden været rejst tvivl om helhedsindsatsen i Vollsmose. I dag kan Byrådet med tilfredshed konstaterer, at det var en god og rigtig satsning.

 

I dag er der en næste total forståelse af, at også den bydel indeholder mange gode ressourcer, som det var opgaven at gøre synlige for hele byens befolkning.

 

Helhedsindsatsen er så stor en succes, at erfaringerne nu bruges i andre bydele og i andre byer i ind- og udland. Odense Byråd kan godt være stolte af, at vi ikke rystede på hånden, når helhedsindsatsen blev udsat for kritik.

 

Vi skal derfor heller ikke ryste på hånden, når der bliver brug for boligsociale indsatser i andre dele af Odense.

Kommunen, der ikke svigter de basale behov

 

Den daglige kamp mellem borgmesterkandidaterne, er en kamp om prestigeprojekter. For Enhedslisten er det meget mere væsentligt, at sikre Odenses borgeres basale behov, som også er kommunes kerneopgaver.

 

Børnepasning

Odense mangler en udbygningsplan for børnepasning. Den største mangel er på udbygningen af vuggestuepladser. Ved de sidste års budgetlægning har Enhedslisten stillet forslag om en udbygning på mindste en vuggestue årligt. På grund af den langsommelige planlægning er behovet nu, at der igangsættes nybygning af to vuggestuer i 2009.

 

Men der kan også for meget få midler skabes flere vuggestuepladser ved at sørge for, at eksisterende institutioner udvides til fleksible, integrerede institutioner med mulighed for gæstedagplejegrupper.

 

Daginstitutionsområdets personale har påpeget behovet for mere voksenkontakt i institutionerne. Der skal lyttes til disse meldinger. Kvalitet i opvæksten er forudsætningen for en god start.

 

Odense kommune SKAL overholde pladsgarantien, og det er også på tide, at vi genindfører søskendegarantien, der medfører, at søskende kan få plads i samme institution.

 

Folkeskolen

Enhedslisten er ikke med på forslaget om at flytte børn rundt mellem skoledistrikterne. Det løser ikke integrationen. Det er vigtigt at alle elever tilbydes undervisning i deres skoledistrikt. Derved skabes der sammenhæng i skole- og fritidsliv.

 

For at sikre, at børn af anden etnisk herkomst sikres en god start på uddannelse, skal Odense kommune igen tilbyde modersmålsundervisning. Det sikrer den bedste mulighed for indlæring, også af dansk, samtidig med at der sikres en god kvalitet i modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisning er i dag er overladt til det private initiativ med svingende indhold og kvalitet.

 

For at sikre en god start i daginstitutioner og skole med børn af anden etnisk herkomst vil det være godt, hvis der igen ansættes to-kulturelle medhjælpere, der kan stå for sprogstimulering på både dansk og modersmålet og være et naturligt bindeled mellem institutionen og forældrene.

 

Ud over det store efterslæb, der er på skolernes vedligeholdelse, er der behov for en helt ny skole i Odense centrum, konkret i tilknytning til havneudbygningen. I 2009 skal planerne om en ny skole tage sin begyndelse.

 

Forsøget med Heldagsskolen i Vollsmose skal videreføres. Det ser umiddelbart ud til, at heldagsskolen har flere gavnlige effekter, men vi skal ikke udvide heldagsskolen til andre skoler, før forsøget er endeligt evalueret.

 

Ældre- og Handicapområdet

Ældre- og handicapområdet er igen i år i fokusområde ved budgetlægningen. Forårets konflikt på det offentlige område viser tydeligt, at området har behov for et løft. Hvis det skal lykkedes at tiltrække de nødvendige hænder til området, skal der ske et kraftigt løft i de ansattes løn- og arbejdsforhold. Den uendelige snak om privatisering skal standses. I stedet skal arbejdspladserne udvikles i et samspil med de ansatte og deres organisationer.

 

Der skal etableres en kommunal vikarordning, så de store udgifter til private vikarbureauer spares.

 

De ældre har behov for sund og frisklavet kost, der dufter og smager af mad. Derfor skal cafeteriafunktionerne på plejecentrene genåbnes.

 

For Enhedslisten er det naturligt, at der sikres driftsmidler til de sidste 20 pladser i nyt botilbud til yngre handicappende i Seden Syd. Der skal løbende følges op på behovet for tilbud til handicappede, det gælder ikke mindst senhjerneskadede, der mangler specialiserede tilbud.

 


Kommunen der satser på bredden.

 

Idrætslivet

De frivillige idrætsforeninger har igen i år gjort Byrådet opmærksom på deres situation, med dårligt vedligeholdte bygninger og manglende faciliteter.

 

Igen har Hårby Skytte- og Gymnastikforeningen fremlagt et spændende projekt til trinvis udbygning af deres faciliteter. Det samme gælder Korup Kultur og Idrætscenter.

 

Cykelsporten har gjort opmærksomt på Byrådets tidligere tilsagn om overdækning af cykelbanen, der også vil skabe bedre faciliteter til atletik og tennis.

 

På den måde kunne vi blive ved.

 

Som tidligere nævnt, mener vi, at der skal satse på breddeidrætten. Hvilket ligger godt tråd med sundhedspolitikken.

 

Kulturlivet

På samme måde skal der i kulturpolitikken satses på vækstlagene. Etableringen af Kansas City beviser tydeligt, at det giver resultater at satse på vækstlagene.

 

Det er naturligt, at når et kulturelt initiativ har vokset sig stort, bliver der behov for bedre faciliteter. Et af de eksempler er Cirkus Flik-Flak. Cirkus Flik-Flak har fremsendt et spændende projekt til en ny cirkusbygning, som vi mener bør blive genstand for en konkret bearbejdning. Cirkus Flik-Flak har formået at opbygge et projekt der engagerer mange børn og voksne. Et projekt, der bør sikres en større kommunal opbakning.

 

Kulturhuset i Vollsmose er nu en realitet. Det der mangler er det økonomiske grundlag for huset, hvorfor der er vigtigt ved denne budgetbehandling, at Vollsmose kulturhus kommer på den kommunale finanslov.

 


Enhedslistens bud på budget 2009

 

Konkrete forslag

Som det fremgå af dette oplæg har Enhedslisten en række konkrete ændringsforslag til det fremlagte budget. Det er bl.a.

 

Drift:

 

·       Forslaget om udlicitering af skolerengøringen fjernes.

·       Ansæt en Borgerombudsmand.

·       Styrk den kollektive trafik.

·       Ansæt en tilgængelighedskonsulent.

·       Flere hænder i ældreplejen.

·       Genindfør modersmålsundervisningen.

·       Ansæt to-kulturelle medarbejdere i daginstitutioner og skoler.

·       Der afsættes en pulje til personaleudvikling.

·       Sundhedscentret i Vollsmose videreføres.

·       Varmestuen i Nørregade skal sikres gennem et årligt tilskud.

·       Drift af Vollsmose kulturhus.

·       Etablering af bycykler i Odense.

 

 

Anlæg:

 

·       Stop arbejdet med Vandkulturhuset.

·       Renover skoler og daginstitutioner.

·       Renover sportshaller og fritidsklubber.

·       Renover, moderniser og udvid Klosterbakkens svømmehal.

·       Overdækning af Cykelbanen påbegyndes.

·       Odense Rådhus som bæredygtigt rådhus.

·       Byg 2 vuggestuer i 2009.

·       Afsæt en projekteringsbevilling til et cirkushus til Cirkus Flik-Flak

·       Cykelstier langs Ravnebjerggyden og Svendsagervej.

·       Cykler til kommunes ansatte.

·       Renovering/fornyelsen af legepladser.

 

 

Finansiering:

 

Igen i år vil Enhedslisten fremlægge forslag til finansiering af vore forslag. Der skal ikke være tvivl om, at vores finansieringsmodel bryder med tidligere års politik på området, både lokalt og centralt.

 

·       Bryd servicerammen.

·       Overfør midler fra prestigeprojekter til drift.

·       Stop afviklingen af dækningsafgiften.

·       Kassebeholdningen anvendes også til serviceforbedringer.

 

 

 

Frem mod 2. behandlingen

Der er mange forventningen til de forhandlinger om budget 2009 der påbegyndes i morgen torsdag.

 

Rengøringspersonalet i folkeskolen forventer, at privatiseringen tages af bordet.

Den kollektive trafik skal til at fungere.

Der skal satses på børnepasning, folkeskolen og de ældres tryghed.

 

Vandkulturhuset skal opgives og i stedet skal der satses på bredden.

 

Et fornuftigt budget kræver,

- at byrådet frigør sig fra tidligere aftale om anvendelse af Elsam- og Energipenge.

- at byrådet frigør sig fra KL/Regeringsaftalen om kommunernes service- og anlægsrammer.

 

Det bliver spændende, om der skal igen skal gennemføres nedskæringer i millionklassen, i en kommune med en meget stor kassebeholdning, kun for at Odense Kommune skal være med til at sikre regeringens nedskæringspolitik og skattestop.

 

Enhedslisten går til forhandlingerne med det klare mål, at det gælder velfærd frem for prestigeprojekter.

Borgmesterforvaltningen