Spring til indhold

Liberal Alliance

Liberal Alliances budgettale.

Ordførertale for Liberal Alliance,Odense Byråd, Budget 2009 og overslagsårene

 

Indledning

Tak for alle de mange høringssvar og henvendelser fra mange sider. Viser at folk engagerer sig. Også tak til kommunens tillidsfolk for en konstruktiv debat om budgettet. Om nye veje at betræde i løsningerne, holdninger, samarbejde, tillid mm.. Og ikke mindst en spændende diskussion om medarbejder-og ledelsesprofil om bare 5 år! Hvad er det, man skal kunne for at magte opgaverne optimalt ?

 

2008 har bragt en del positive nyheder og udviklinger

 

- Aftalen om Th.B. Thrigesgade.

- Det videre arbejde med Børn-og Ungestrategien der knæsatte det gode tværfaglige samarbejde.

- Afholdelsen af x -Games, sportslegene for tidligere misbrugere.

- På Rosengårdskolen vil der snart blive åbnet verdens første kombinerede legeplads for børn med handicap-og børn uden handicap for offentligheden.

- Endnu en flot status på integrationsindsatsen, med undertitlen Det aktive medborgerskab.

Tallene viser en klar fremgang i beskæftigelsen, at mange tiltag lykkes i skolerne og at det nye fokus på hele sundhedsområdet ift de etniske grupper, fx via Sundhedscenteret i Vollsmose opnår fine resultater og national anerkendelse herfor.

 

        Havnen er inde i en god udvikling. Både som havnevirksomhed-men også som byudviklingsområde.

        Vandkulturhuset har der været bemærkelsesværdigt tavshed omkring.

Liberal Alliance har den helt klare holdning, at driften skal holdes langt væk fra kommunalt regi, måtte Vandkulturhuset blive en realitet.

 

        Det Nordatlantiske Hus på havnen er fortsat en rigtig god ide og vi håber at det lykkes med økonomien !-Såvel Island som Grønland har allerede givet positivt tilsagn om de første millioner.

 

Økonomiudvalget

Sundhedscenter Vollsmose har ydet en rigtig fin indsats i det forebyggende sundhedsarbejde, som nu er en kommunal kerneopgave. Næsten 4000 borgere har besøgt centret.

De to konsulenter der arbejder med misbrug blandt unge etniske borgere har rigtig godt fat og formår at åbne døre, kommunen ellers ikke ville være i stand til.

Hertil kommer at Sundhedscenter Vollsmose har fundraiset 4,2 millioner til et center mere i Bolbro/Højstrup hvor de praktiserende læger bakker op og ønsker samarbejde herom.

 

Liberal Alliance betragter det som afgørende vigtigt at Vollsmose Sundhedscenter sikres fortsat drift.- Næste problematik bliver at få centret forankret i rette forvaltning for at sikre og udvikle det faglige miljø.

 

Historiens Hus fik sidste år  bevilliget 400.000 ekstra til udvikle billeddatabase,hjemmeside og udstyr, der fx har muliggjort årets sommerudstilling.

Den bevilling ser vi gerne gjort permanent, så den positive udvikling kan fortsætte og vores historiske arv sikres.

 

Odense  skal have sin egen Odense Festuge !- Odense er kendt for sine mange festivaler og vi tror på at det vil være en god ide at samle nogle af aktiviteterne, udvide med nye fx et kunsthåndværkermarked.

 

By-og Kulturudvalget

Projekt “Ren By” er fortsat et aktuelt emne for Liberal Alliance.- Odense fremstår ikke særlig pæn og ren. Og der er en ubalance mellem alle de fine ord i vores vedtagne miljøpolitik og det faktum, at vi har en beskidt by.

 

Kulturhus Vollsmose er et rigtig godt initiativ-og bliver helt sikkert en attraktion for hele byen. Men intet hus uden drift !

 

Videreførelse af Læringscenter i Vollsmose bibliotek ser vi også positivt på. Det får fat i rigtig mange mennesker og er blevet nationalt foregangseksempel på området.

 

Tidens Samling  er enestående i Danmark. Chancen er der lige nu for at sikre dens forbliven i langt bedre lokaler i Kulturmaskinen.- Og understrege Kulturmaskinen som kulturens sted.

 

Carl Nielsen jubilæet nærmer sig -omend ikke med hastige skridt- men dog alligevel. Så forberedelserne til dette jubilæum er nødvendige i god tid.

 

Ældre- og handicapudvalget

Driftsmidler til de sidste 20 pladser botilbud til unge handicappede i Seden Syd

har der været talt længe om. Nu må vi slå de sidste søm i.

 

Plejecentrenes Cafeteriatilbud ønsker vi udvidet. Måltidet midt på dagen er den største sociale begivenhed for beboerne, pårørende og mange naboer.- Hvor tilbuddet eksisterer nu er det er stor succes.

 

Socialudvalget:

 

Odense har vist energi på hele udsatteområdet i 2008. Fx fik vi en rigtig spændende Fattigdomsundersøgelse. En undersøgelse der kan tages afsæt i når nu resultatet skal følges op.-Og det er en klar forventning fra alle ,der har deltaget og involveret sig i den, at det sker.

 

I Liberal Alliance har vi en erklæret målsætning om at forebygge social marginalisering.

-Derfor anbefaler vi  etablering af en Social Hotline , der skal ses som et supplement til Borgerservice Centrets nuværende funktioner og som skal kunne formidle kontakt i mere komplicerede situationer og i et vis omfang uden for arbejdstid. 

 

-En forløbskoordinator skal sikre en bedre tilgængelighed for sårbare og udsatte borgeres møde med det kommunale system, sin egen læge og ikke mindst en sammenhæng i de tilbud borgeren møder.

 

-Forbedret rådgivning til udsatte borgere der har svært ved overskue deres privatøkonomi gennem en åben og anonym rådgivnings-og vejledningsfunktion har vist sig at være gavnlig i andre byer fx Malmø.

 

-Endelig ønsker vi en forberedelse af en udsattestrategi der bl.a skal være med til at sikre vore værestedsfunktioner i Phanteonsgade og Nørregade gennem en fælles driftsoverenskomst, men samtidigt giver pejlemærker for innovation på hele udsatteområdet. Og måske etableringen af et tredje værested for at aflaste bymidten. Og hvor der tænkes nyt i værestedssammenhæng, tænkes i flere aktiviteter for brugerne, udvikler brugernes formåen.

 

Nedbringelse af ventelister til incestcenter Fyn og til Rehabilitering torturofre er meget påtrængende. Det er ganske enkelt ikke i orden med ventetid i måneder eller år på at få hjælp.

 

RCT er primært et regionalt behandlingstilbud, men i tilslutning til dele af behandlingen er etableret en værkstedsdel, som kræver kommunal medfinansiering. De ansøgte midler skal anvendes til etablering af bl.a. Fysioterapi, psykolog ,aktivering/værested for traumatiserede flygtninge/indvandrere.- Målet er også for disse borgere selvforsørgelse på arbejdsmarkedet. Men det kræver at sundheden hos disse mennesker styrkes markant.

 

På tværs af de to forvaltninger SAF og BUF er der et forslag om investering i børn-og Ungestrategien med fokus på bekæmpelse af misbrug blandt de unge mennesker. Et misbrug der betyder at de ikke fuldfører skolegang eller uddannelse og dermed når de bliver 18 år starter en voksentilværelse på kontanthjælp. -Forslaget er forebyggelse af social marginalisering og i det lange perspektiv også en stor besparelse for kommunen.

 

Strategiplan BSC -IT .- Det er nødvendigt at IT teknologi ift Borgerservice med selvbetjeningsløsninger, digitalisering af pasansøgning og elektronisk P-kort kommer up to date- jævnfør ænlægsønsket herom senere,- men også sikres drift.

 

Odense har rigtig god gavn af det af det frivillige sociale arbejde. Rigtig mange mennesker involverer sig og manifesterer det aktive medborgerskab. Odense Kommune samarbejder gerne med den frivillige sociale verden, der afholdes Frivillighedens dag , Brugernes Bazar mm.

 

Men ansøgningerne overskrider budgettet - så en ekstra million vil være en rigtig god håndsrækning til de mange aktive foreninger.

 

Børn og Unge udvalget

Fortsættelse af heldagsskolerne i Vollsmose vil være rigtig god pædagogik,god familiepolitik og igen god forebyggelse.-Skolerne har vist sig at få rigtig godt fat i børnene, familierne-og det lønner sig meget på længere sigt.

 

Alkoholmisbrug blandt unge danske er blandt de største i verden.

Forebyggelse her er faktisk afgørende for at forebygge misdannelser af unge menneskers hjerner, udstødning af uddannelsessystemet og senere arbejdsmarkedet.- En alkoholkoordinator mere er på udvalgets ønskeliste.

 

Årskort til svømmehaller er faktisk et udbredt ønske blandt mange brugere. I forlængelse af kommunens sundhedspolitik vil det være en god overvejelse værd.

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 Jeg tror de fleste kender til de kedelige kurver på sygedagpenge området Odense Kommune er storleverandør selv og der er behov for en yderligere indsats for at nedbringe sygefraværet. 

 

Både af hensyn til medarbejderne selv-og af hensyn til kommunens økonomi ved en professionel myndighedsudøvelse.

 

Skal Odense fastholde de gode resultater ift landsgennemsnittet skal der ansættes flere sagsbehandlere, der har som opgave at afklare borgere på sygedagpenge hurtigere og dermed mindske væksten i udgifterne

 

Med Projekt Sanderum,bygningsrenovering ønske r vi at sætte fokus på aktivering af de borgere ,der på trods af mange forskellige tilbud stadigt står tilbage langt væk fra arbejdsmarkedet. Borgerne her har brug for en ekstra håndsrækning,ekstra hjælp for at komme igennem.

 

Indsatsen tager udgangspunkt i udarbejdelse af en sundhedsprofil for borgeren. For alle borgere der gennemfører forløbet vil det være afklaret,hvorvidt den fremtidige indsats skal være behandling for misbrug,iværksættelse af arbejdsmarkedsrettet indsats

eller om der søges pension.

 

Anlægsønsker

 

Økonomiudvalget:

 

Digitalt borgercentrum og effektivisering af interne arbejdsgange .-Forbedring af hjemmeside, digitalisering af arbejdsgange kræver hele tiden ny teknologi.

 

By-og Kulturudvalget:

 

Møntergården til historisk hovedmuseum !- Gerne- flot bygning til det formål.

 

Nyt hovedbibliotek-forprojekt. Spændene perspektiv med at samle en biblioteksfunktion, borgerservice og uddannelse under samme tag. På området mellem banegård og havn.

 

Socialudvalget:

 

Strategiplan for BSC . Behov for investeringer i selvbetjeningsløsninger,digitalisering af pasansøgning og elektronisk P-kort system mm

 

Forprojektering nyt bibliotek plus BSC i fællesskab med By-og Kultur. Et bibliotek og BSC hører naturligt sammen ifht information og uddannelse.

 

Børn-og Ungeudvalget:

 

Korup Kultur og Idrætscenter er et flot projekt og vil klart være med til at løfte lokalområdet.-En løsning kunne være vedtagelsen af et maksimumbeløb, inden for hvilket opgaven skal løses. En slags bunden licitation.

 

Motorsportsanlægget i Højbjerg kan ikke vente længere.- Alle krav bliver opfyldt forbilledligt. Nu må vi slå til.

 

Tennissporten har stor tilslutning men ringe vilkår.-Tennissporten bør i det mindste være med, når fremtidige anlægsinvesteringer på sportens område drøftes.

 

Afslutning

Liberal Alliance ser frem til nogle konstruktive forhandlinger blandt byrådets partier.- At den sunde fornuft må råde således at der opnås en god balance mellem ønsker og muligheder.

Borgmesterforvaltningen