Spring til indhold

Konservative Folkeparti

Konservative Folkepartis budgettale.

Nu gælder det kerneydelserne!

Det går godt i Odense! Sjældent har vi haft så godt et udgangspunkt for budgetforhandlingerne som nu. Vi har de seneste år haft en sund og stabil økonomi. I de sidste budgetforlig har det været muligt at rette op på mange af de besparelser, som vi var tvunget til at gennemføre i 2002 og 2003.

 

I mange kommuner hører vi om, at de skal spare på centraler områder. Dét er vi glade for ikke sker i Odense, hvor servicen tværtimod nu bliver bedre år for år. Nu er tiden kommet til at rydde op i nogle af de tilbageværende gamle hængepartier. Dem vil jeg vende tilbage til.

 

Det nuværende udgangspunkt

I de sidste par år har byrådet igangsat en lang række beslutninger, som skal sikre, at Odense flytter sig helt væk fra at være, ”industribyen Odense, hvor ingenting sker”, til at blive ”den moderne storby, hvor tingene virkelig sker”. Vi har vedholdende fortsat de store beslutninger som blev truffet i sidste byrådsperiode på kulturområdet.

 

De store kulturinvesteringer er sket med penge fra salget af Elsam-aktierne, som et flertal i byrådet dengang prioriterede til en stor kultursatsning. Penge der hovedsagligt er blevet disponeret til byens centrum og dét er også vigtigt, fordi Odense skal have noget at byde på, og vores bykerne skal have faciliteterne til et højt og moderne aktivitetsniveau.

 

Men vi er også bevidste om, at der er mange mennesker der opfatter disse store byggerier som prestigeprojekter, der godt nok er flotte og vigtige, men som ikke giver den enkelte borger værdi i hverdagen. Derfor vil vi i de kommende politiske forhandlinger, både hvad angår budgettet for 2009 og provenuet fra fusionen af Odense Energi, prioritere vores velfærd og kerneydelser. Vi bliver mødt med store behov for investeringer på vores kerneområder inden for fritid/idræt, børn/unge samt ældre/handicappede.

 

Et andet varmt emne, hvor der i mange år har været snakket, men ikke handlet, er den faste forbindelse over Odense Kanal. I år vil vi nøjes med at glæde os over, at pengene nu er sat af og forbindelsen endelig er på vej, så yderligere snak om dét emne er afløst af handling. Det samme gælder renoveringen af Kongens Have, forandringen af Stige Ø, etableringen af en forstadspulje, sikre skoleveje og etableringen af Udviklingsforum Odense, der bidrager til at skabe de rigtige rammer for erhvervsudviklingen.

 

Vi kunne nævne meget mere! Udviklingen betyder, at mange nu gerne vil investere i Odense. Vi ser mange byggekraner i byen, et stort butikscenter er på vej på den gamle slagterigrund i centrum, boliger skyder frem, Rosengårdscentret udvider næsten hele tiden og får nu også naboskab af en længe ventet udbygning af Ikea. Det er alt sammen med at til skabe dynamik og fremdrift.

 

Vi har også gennemført betydelige forbedringer i vores velfærd i de to sidste budgetforlig. Det drejer sig f.eks. om flere hænder i ældreplejen, udvidelse af åbningstiderne i daginstitutionerne, bedre undervisningsmidler i folkeskolen, flere penge til psykiatriområdet, der er kommet flere penge til væresteder og til socialt udsatte. Jeg kunne nævne meget mere, men vil begrænse mig til de nævnte.

 

Der er desværre også nogle steder, hvor der ikke er sat penge af til den nødvendige drift. Det drejer sig f.eks. om Vollsmose Kulturhus, som vi gerne vil give en meningsfyldt drift. Sidstnævnte burde være finansieret i sidste byrådsperiode, men desværre blev kulturhuset i Vollsmose sat i gang af det daværende byråd, uden at der fulgte penge med til driften. Den slags budgetlægning bryder vi os ikke om og det skal helst ikke gentages fremover.

 

Investeringer i kerneydelserne – børnepasning, skoler og fritid

Så er det mere reelt hvis vores prognoser og budgetter overhales af en glædelig virkelighed, f.eks. når børnetallet stiger meget mere end forventet – og det gør det i Odense. Vi vil sikre pasningsgarantien, så der ikke opstår den mindste tvivl om, at man i Odense er sikker på at få passet sine børn. Derfor må og skal der findes penge til dagpasningsområdet, der aktuelt mangler 15 millioner kr. pga. stigende efterspørgsel. Af samme årsag har alt for mange dagplejere tit fem børn i stedet for fire, og det vil være en god ambition at få ændret på dét.

 

Men det er ikke nok. Det er nødvendigt at bygge flere vuggestuer og vi er parate til at sætte byggerierne i gang nu!

 

Vi vil prioritere vores kerneydelser og velfærd højest. Det betyder, at vi vil arbejde for en politisk aftale, hvor byrådet får rettet op på vores institutioner, skoler, idrætsanlæg inden for vores kerneydelser, og som har stor betydning for vores velfærd.

 

Siden 90’erne har der ligget planer rundt om på skolerne for deres vedligeholdelse. Nu 10 år senere, er der i bedste fald investeret i at opfylde kravene til lokaler, men den egentlige vedligeholdelse er i alt for mange år er blevet udskudt og udskudt.

 

Jeg var forleden på besøg på Spurvelundsskolen. Her kunne inspektøren nærmest pille en vinduesramme fra hinanden med den ene finger. Og vinduet måtte han ikke åbne, for så ville det falde helt ud. Toiletterne står som da de blev opført i 50’erne og midlertidige barakker der er 30 år gamle, står der stadigvæk - uden at have været forbedret. Men de er selvfølgelig også kun midlertidige!

 

Og det er så i det miljø, at vi bilder os selv ind at børnene skal lære, være kreative og passe godt på sig selv og tingene. Vores idrætshaller og daginstitutioner er desværre ikke i meget bedre stand. Så en ekstraordinær vedligeholdelse står meget højt på vores liste. Vi glæder os over medfinansiering fra regeringen, så pengene kommer til at række langt. Det er nødvendigt, for efterslæbet for fortidens synder på dette område er over 700 millioner kr.

 

Alle disse store investeringer vil i høj grad også være en del af forbedringerne af vores forstæder, hvor vi meget gerne ser en yderligere indsats der kan sikre at forstæderne bliver attraktive boligområder i fremtiden. Derfor ser vi gerne en forstadsplan for alle byområder, f.eks. opdelt efter de gamle sogne.

 

Med bevidstheden om de mange investeringer og forandringer, der i disse år er og vil blive gennemført i Odense, vil vi i år således koncentrere os mest om, at forbedre de kerneydelser vi tilbyder borgerne. Det handler selvfølgelig om at investere, men i høj grad også om, at vi ønsker at forbedre vores tilbud, på det vi politikere kalder ”de bløde værdier”, men som kan være ret hårdtslående for dem, det drejer sig om.

 

Børn/unge og uddannelse

Det er jo ingen hemmelighed at familien er et meget centralt punkt for os konservative, og derfor ser vi med stor bekymring på udviklingen i f.eks. antallet af tvangsfjernelser og på børn, som i det hele taget har en svær start i livet. Vi ønsker ikke at tvangsfjernede børn skal sendes til Nordjylland, men foretrækker at de kan blive så tæt på hjemmet, skole og kammerater som muligt.

 

Vi mener at forældrene skal tage ansvar for deres børn, men vi er også parate til at vores samfund griber ind med professionel hjælp og håndtering, så skaderne begrænses mest muligt, hvis det går galt. Eller endnu bedre, at vi forebygger og skaber de bedst mulige betingelser for børnene.

 

Helt konkret foreslår vi, at de positive resultater, der er opnået med pilotprojektet i Vollsmose med heldagsskoler, skal fastholdes. Ligeledes skal der anvendes de nødvendige ressourcer på en gennemførelse af børn og unge strategiens mål. Vi vil gerne at der afsættes en pulje, der kan hjælpe med, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Integration, arbejdsmarked, sundhed og social

Selvom der er fuld beskæftigelse, må vi heller ikke glemme at der er nogle som er langt fra arbejdsmarkedet. En del af dem kan vi godt gøre mere for. Vi vil derfor gerne udvide det, der hedder ”Projekt Sanderum”, der tager udgangspunkt i at lave en sundhedsprofil for borgeren, med efterfølgende igangsætning af en eventuel virksomhedspraktik.

 

En velfungerende integration af vores etniske medborgere er også en af vejene til at få flere i beskæftigelse. Derfor vil vi fastholde fokus på at hjælpe vores tilflyttere med, at de får en ordentlig tilknytning til det danske samfund og ikke mindst til arbejdsmarkedet.

 

Det er også vigtigt at vi får nedbragt antallet af sygedagpengesager, da en stigning her kan være ødelæggende for kommunens sunde økonomi. En effektiv sagsbehandling er selvsagt en af de lavthængende frugter. Men det handler også om respekt for de mennesker, som pga. sygdom for en tid er sat uden for arbejdsmarkedet. Og som uden tvivl, har behov for at komme tilbage til en normal hverdag så hurtigt som muligt. Hvis man er blevet syg bliver det ikke nemmere, hvis man oplever bare at være et nummer i rækken. Så dér skal vi være dygtige til at behandle borgerne med hurtighed og respekt for deres situation. Vi er godt klar over, at det ikke kan løses uden at ansætte flere sagsbehandlere i sygedagpengeafsnittet og det er vi også parate til.

 

Det kan godt være at vi ikke er dygtige nok – eller måske snare bevidste nok – om at behandle mennesker individuelt. Vi fødes som enestående individer, lever vort liv som enkeltpersoner og har et naturligt krav på, at omverdenen behandler os som sådan – også når det handler om den offentlige hjælp.

 

Vi er naturligvis helt på det rene med, at en total individuel behandling langt overstiger de ressourcer, vi har til rådighed, men for os handler det om den grundlæggende holdning, når mennesker har brug for hjælp. I det kommunale og hele det offentlige system er det meget lettere at håndtere, når vi putter folk i kasser, og det sker rigtig ofte. En ændring i den herskende grundholdning og tankegang, kan vi ikke gennemføre med et snuptag af mange indlysende årsager. Men vi ser gerne, at vi begynder at gøre os tanker om, hvordan vi kan blive bedre til at behandle borgerne individuelt og med større forståelse for den enkeltes behov.

 

Det gælder også på socialområdet, hvor vi gerne ser at der kommer fokus på brugen af Social IT, så behandlingen af samfundets svageste bliver mere sikker og f.eks. fejlmedicinering undgås. Det skal ikke forveksles med sundheds IT. Vi har vedtaget en sundhedspolitik og vi ønsker også i fremtiden at arbejde med odenseanernes sundhed, og ser blandt andet forebyggelse som et vigtigt element. Sundhedscenteret i Vollsmose har været et rigtig godt initiativ, i en bydel, hvor der stadig ikke er en praktiserende læge, og vi ønsker helt sikkert at sundhedscentret skal fortsætte.

 

Velfærd på ældreområdet

Det er vigtigt, at vi forstår behovene hos fremtidens ældre. Vi ser gerne, at der i ældreplejen tænkes langt frem og nu gør os flere erfaringer med ny teknologi. Det kan f.eks. være elektroniske hjælpemidler til rengøring, så vi kan bruge vores menneskelige ressourcer til omsorg, blandet andet den personlige pleje. Med udsigterne til at vi mennesker bliver endnu ældre i fremtiden, så er det nødvendigt at vi tør tage politisk stilling til, hvordan vi vil sikre den velfærd, som vi heldigvis har her i landet og som vi skal værne om.

 

I fremtiden kan vi ikke påregne at vi bare ansætter nogle flere, for det er langt fra sikkert, at der findes ledige hænder på arbejdsmarkedet.

 

Vi ønsker at gøre mere for de demente og vi vil derfor have igangsat en udredning for vores demente medborgere, både af deres sygdom og af forholdende for såvel de syge som for deres pårørende.

 

Vi ønsker også at rydde op i endnu en gammel sag, nemlig renoveringen af Skt. Klemens plejecenter.

 

Også på ældreområdet ønsker vi at leve op til vores ambition om at være den legende og sunde by. Derfor foreslår vi, at der indkøbes et antal to personers cykler, hvor man som pårørende kan tage sin gamle mor eller mormor med på en cykeltur ud i det fri. Det er både sundt og sjovt, og det giver masser af gode oplevelser at cykle.

 

Bæredygtighed og miljø

Og der skal netop sættes fokus på Odense som cykelby på Expo 2010. Vi vil gerne sikre, at Odense også i fremtiden er cykelby nr. 1 og vil gerne foreslå, at der laves pendlercykler mellem bus og arbejde, så det bliver muligt at kombinere cyklen med kollektiv trafik.

 

En legende og sund by forudsætter også et godt miljø. Og 2008 er året, hvor Odense for alvor markerer viljen til at være en af Danmarks mest bæredygtige kommuner. Vi har vedtaget en ny miljøpolitik og vi har underskrevet hele 2 internationale aftaler om bæredygtighed: Count Down 2010 og Ålborg Commitment. Vi vil sætte handling bag de flotte ord og ønsker derfor, at der sættes penge af til bæredygtighed og grøn byplanlægning.

 

Det passer helt i tråd med en af vores andre visioner, nemlig at fjerne en stor del af trafikken fra midtbyen med lukningen af Thomas B. Thriges Gade. Udover et bedre miljø med færre gennemkørende biler i centrum, er det et projekt, hvor man næsten kan tale om historisk bæredygtighed, i det vi igen får mulighed for at genskabe byens gamle centrum og hvor vi fjerner byens gamle ar, der i mange år har været talt så grimt om.

 

Det er et godt skridt i den rigtige retning, men det giver os jo ingen garanti for et godt miljø i Odense. Vi ønsker en god kollektiv trafik som et alternativ til den stigende biltrafik. En spændende tanke er at lave etablere en gratis shuttleservice med små el-busser rundt i centrum, som borgmesteren tidligere har foreslået.

 

Den kollektive trafik har overalt i landet trange kår for tiden. Vi har mistet millioner af passagerer i den lokale bytrafik i de seneste syv år. Hele byrådet vedtog en ambitiøs kollektiv trafikplan før jul, og uanset de indkøringsproblemer, der er med den i øjeblikket, gælder det om at se frem og investere i den kollektive trafik. Der blev ikke plads til en busforbindelse ud til Tietgenbyen sidste år – det vil vi gerne råde bod på i 2009. Tietgenbyen er et erhvervsområde i kraftig vækst og derfor må vi også tage ansvaret og etablere en fornuftig mulighed for at benytte kollektiv trafik på et tidspunkt, hvor flere og flere mennesker heldigvis får deres daglige gang i området.

 

Et sted hvor den kollektive trafik til gengæld er forstyrrende for en bæredygtig by, er den del af Vestergade, hvor busserne kører. Store, larmende busser midt i byens centrum sammen med gående og cyklister, hænger ikke sammen med et godt bymiljø. Vi vil gerne flytte busserne væk fra Vestergade og om til Filosofgangen, så vi kan få udvidet vores gå-gade område. Det tror vi Odense vil få stor glæde af.

 

Vi glæder os også over borgmesterens forslag om en letbane fra centrum og ud til universitetsområdet, hvor det kommende supersygehus er planlagt, og hvor forskerparken projekteres til at blive udbygget til 50 gange sin nuværende størrelse. En letbane vil booste den kollektive trafik i byen, på samme måde som IC3-togene gjorde det for DSB.

 

Tarup-Davinde området er et andet spændende eksempel på bæredygtighed. Her har vi et råstofområde der er omdannet til et spændende natur- og oplevelseslandskab som mange mennesker har glæde af at færdes i, og vi støtter gerne videreudviklingen af området. 

 

Disse ting er eksempler på, at vi mener bæredygtighed alvorligt og det stopper jo ikke her. Ønskesedlen er lang, men de nævnte ting er det, vi peger på at starte med, da de hænger sammen med den øvrige udvikling af vores by.

 

Bæredygtighed gælder for hele vort liv og også for måden, hvordan vi kommer herfra. Krematoriet på Assistens Kirkegården er meget nedslidt og trænger til renovering. Det må vi også tage fat på.

 

Kultur og turisme

Vi er som sagt i fuld gang med at gennemføre kulturstrategien, der blev vedtaget i sidste byrådsperiode. Det vil vi gerne supplere med at styrke den største turistattraktion i byen, Odense Zoo. Vi ser gerne at byrådet kan indgå i en finansieringsmodel, så Odense Zoo kan udvide med ”Science Zoo” som kan blive et ikon for ”lege er at leve”!

 

Herudover er det tid til at satse på indholdet i de nye eller nyrenoverede kulturinstitutioner. Vi ønsker at styrke puljen til kulturstøtte og vi ønsker at Odense Filmværksted får tilført den nødvendige driftskapital.

 

Tidens Samling har et stort ønske om at flytte til Kulturmaskinen og det vil vi gerne hjælpe dem med.

 

Afslutning

Vi vil fortsætte med at rydde op i de mange gamle sager, som af den ene eller anden årsag er blevet ved snakken. Derfor vi finde en løsning på det spændende projekt med ny cykelbane og tennisanlæg. Vi skylder en løsning til disse sportsgrene, så også de oplever, at i Odense bliver det ikke ved snakken. Nu handles der!

 

Jeg vil slutte af med et citat af Oluf Palme, Sveriges tidligere socialdemokratiske statsminister: ”Politik er at ville”!

 

Netop dét citat synes jeg passer flot til de kommende politiske forhandlinger. Vi står ikke alene over for at fastlægge byrådets økonomiske prioriteringer for de kommende år, men også foran prioriteringen af det store provenu, som fusionen af Odense Energi indbragte kommunen.

 

Vi glæder os til et godt forløb, hvor resultatet forhåbentlig ender med en politisk aftale, der målrettet fortsætter den gode udvikling i vores by og ikke mindst fremtidssikre velfærden og vores kerneydelser.

 

Med de ord glæder vi os til dagens politiske drøftelse af budgettet for 2009.

Borgmesterforvaltningen