Spring til indhold

Hvad kræver det at blive leverandør i Odense Kommune?

Odense Kommune ønsker at tage et social ansvar, understøtte jobskabelsen, bidrage til bæredygtighed og fremme den fair konkurrence. Kommunen ønsker derfor leverandører, der vægter dette højt. .

Socialt ansvar

Odense Kommune går forrest i kampen mod social dumping. Derfor kræver Odense Kommune blandt andet, at alle leverandører af tjenesteydelser skal forpligte sig til at give overenskomstmæssig løn og underlægge sig et kædeansvar over for underleverandører. Odense Kommunes arbejdsklausul.

Desuden kræver vi, at vores leverandører respekterer ILO-konventionerne og grundlæggende menneskerettigheder.

 

 

Beskæftigelse

Odense Kommune ønsker at understøtte jobskabelsen for personer, der har særlige udfordringer med at finde en plads på arbejdsmarkedet. Derfor vil der i visse kontrakter blive stillet krav om ansættelse af fx lærlinge eller langtidsledige, mens der i andre kontrakter vil blive forhandlet herom. 

Her kan du læse mere om Odense Kommunes lærlingeklausul:

Miljø

I de udbud, hvor det er relevant, indarbejdes derfor forskellige minimumskrav eller konkurrenceparametre, der relaterer sig til miljø og bæredygtighed.  

Når Odense Kommune er bygherre på renovering eller nybygning, stilles der en række miljøkrav, der sikrer, at hensynet til miljø og ressourcer iagttages både ved anlæg, drift og bortskaffelse.

For så vidt angår nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor Odense Kommune er byggeherre eller er den kontraktmæssige bruger, samt byggeri og byfornyelse, hvor Odense Kommune giver støtte, er der udarbejdet en vejledning, som du kan finde her.

 

Hvis du vil vide mere om Odense Kommunes forpligtelser på miljøområdet, kan du klikke videre her: 

 

Fair play

Odense Kommune ønsker at fremme en fair konkurrence, hvor virksomhederne byder på lige vilkår, og hvor virksomheder, der ikke overholder lovgivningen, ikke får lov at deltage.

 

Derfor vil leverandører, der har begået lovovertrædelser som fx hvidvask, bestikkelse eller svig med EU-midler, blive udelukket fra at deltage i Odense Kommunes udbud. Tilsvarende vil som udgangspunkt også leverandører, der fx har tilsidesat arbejds-, miljø- eller socialretlige forpligtelser, som har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, eller som tidligere har misligholdt offentlige kontrakter. 

Borgmesterforvaltningen