Spring til indhold

Søg tilskud til musikarrangementer

Planlægger du at afvikle et musikarrangement af en eller flere dages varighed, kan du søge Musikpuljen om tilskud fra denne ordning.

PHONO Festival 2015
PHONO15 - Foto: Emil Boje

Tilskud til musikarrangementer er en af Musikpuljens tre tilskudsordninger. Det er Odense Musikudvalg, der behandler ansøgningerne.

 

Hvad kan der søges om tilskud til?

Musikarrangementer i Odense Kommune med offentlig adgang.

Musikarrangementer kan både være enkeltstående koncerter, koncerter over flere dage, festivaler og andre arrangementer, hvor musik er den primære aktivitet.

Er musik ikke den primære aktivitet i dit projekt, kan du undersøge, om du i stedet kan søge tilskud fra Kulturpuljen.

Odense Kommunes puljer støtter ikke aktiviteter, der allerede er gennemført.

 

Hvem kan søge tilskud til musikarrangementer?

Musikforeninger, spillesteder og andre koncertarrangører inden for alle genrer.

I referaterne fra Musikudvalgets møder kan du se, hvem der tidligere har fået tilskud fra musikpuljen.

På Kulturkontaktens facebookside har vi siden 2016 samlet alle de events, som har fået tilskud. Listen bliver opdateret løbende.

 

Kommende ansøgningsfrister

 • 5. januar (til musikarrangementer i indeværende år)
 • 15. marts (til musikarrangementer i indeværende år)
 • 5. juni (til musikarrangementer i indeværende år)
 • 15. august (til musikarrangementer i indeværende år og  honorarstøtte, koncertrækker og musikfestivaler i næste år)
 • 15. oktober (til musikarrangementer i indeværende år og næste år)

 

Ansøgninger behandles på Odense Musikudvalgs følgende møde, som afholdes 2-4 uger efter ansøgningsfristen. For at du kan modtage tilskud, skal dit arrangement finde sted senere end dagen for musikudvalgets møde. Se musikudvalgets mødedatoer.

seks udvalgte torsdage om året kan du møde medlemmer af Odense Musikudvalg i Kulturkontakten, der giver musikfaglig sparring og rådgivning om budgetlægning, fundraising, relevante samarbejdspartnere og nytænkning af koncepter.  

  

 

Hvordan vurderes ansøgningen?

Odense Musikudvalg foretager en faglig vurdering af aktivitetens art, repertoire, omfang og kvalitet og lægger i bedømmelsen af ansøgningerne vægt på:

 • I hvilken grad arrangementet understøtter Odense Kommunes kulturpolitik.      
 • At musikaktiviteten er til gavn for Odenses musikliv 
 • At arrangementet er økonomisk bæredygtigt, herunder:
  • at der til arrangementet søges/modtages anden finansiering end fra Odense Kommune (f.eks. fonde, sponsorater og statstilskud).
  • at der er en fornuftig egenfinansiering f.eks. gennem entréindtægter
 • At der ved tilbagevendende arrangementer sker udvikling og fornyelse af arrangementet fra år til år.

Odense Musikudvalg vurderer desuden, om arrangementet er realiserbart i forhold til arrangørens engagement og kompetencer til at gennemføre arrangementet, og om aktiviteten er attraktiv, tilgængelig og appellerer til det odenseanske publikum.

 

Disse formål gives der ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der afholdes inden tre uger efter ansøgningsfristen.
 • Aktiviteter, hvor musik ikke vurderes at udgøre den primære aktivitet (se i stedet Kulturpuljen).
 • Studierejser, studieophold, uddannelse, kurser og stævner
 • Transportstøtte til eget orkester (søg i stedet statens tilskudsordning Transportstøtte til orkestre/ensembler)
 • Indspilning og udgivelser
 • Drifts- og etableringsudgifter herunder indkøb af instrumenter, teknisk udstyr og lign.
 • Aktiviteter, der kan henføres til en anden kommunal forvaltning
 • Kommercielle aktiviteter
 • Religiøse eller politiske arrangementer
 • Aktiviteter, hvor der ikke vurderes at være et reelt støttebehov.

Ansøgningsvejledning

Du søger ved at udfylde Musikpuljens webformular i ansøgningssystemet Podio. Du vil bl.a. blive bedt om at uddybe beskrivelse, formål, målgruppe og markedsføring og vedhæfte musikpuljens budget- og regnskabsskema som bilag. Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du starter med skemaet.

 

Når du har ansøgt

Du får svar på din ansøgning senest seks uger efter ansøgningsfristen.

Svaret på ansøgningen bliver sendt til e-mail adressen, der er oplyst i ansøgningen, og med Digital Post til den konto, som er tilknyttet det CVR-nummer/CPR-nummer, som er oplyst på ansøgningen.

Læs hvordan du opretter Digital Post til din forening/virksomhed.

Har I fået en bevilling, fremgår beløb og vilkår af bevillingsskrivelsen.

Tilskud gives enten som kontant tilskud eller som underskudsgaranti. Kontant tilskud udbetales forud for arrangementet. Underskudsgaranti udbetales efter arrangementet har fundet sted og under forudsætning af, at arrangementet kan dokumentere et underskud.

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

 

Krav til afrapportering

Efter arrangementets afslutning skal der afrapporteres for tilskuddets anvendelse til Odense Kommune. Afrapporteringen kan bl.a. indeholde regnskab, en kort skriftlig beretning, samlet publikumstal, links og fotos. De specifikke krav til afrapporteringen fremgår af bevillingsskrivelsen for det enkelte projekt.

Afrapporteringen skal indsendes gennem puljens digitale formular til afrapportering. Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du udfylder formularen.

Beretningen skal kort dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt. Vi er desuden glade for at høre om de erfaringer I har gjort jer, og om projektet har levet op til jeres forventninger.

Odense Kommune stiller krav om regnskab og underskrevet ledelseserklæring for tilskud over 25.000 kr. og kan desuden kræve at få fremsendt en revisionserklæring i forbindelse med tilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

 

Nyttige links

 

By- og Kulturforvaltningen