Spring til indhold

Søg tilskud til koncertrække og musikfestival

Afholder du koncerter eller musikfestivaler i Odense, har du mulighed for at søge tilskud via Musikpuljen og Statens Kunstfond.

Foto: Odense Symfoniorkester

Tilskud til koncertrækker og musikfestivaler er en af Musikpuljens tre tilskudsordninger. Det er Odense Musikudvalg, der behandler ansøgningerne.

 

Hvordan fungerer ordningen?

Ordningens formål er at yde lokal medfinansiering til ansøgninger ved Statens Kunstfonds pulje til ”Koncertvirksomhed og musikfestivaler”. Med ordningen kan I som arrangører i god tid inden årets begyndelse opnå en økonomisk ramme fra staten og kommunen til jeres koncerter, som I kan bygge videre på med fondsansøgninger, sponsorater, billetsalg eller anden finansiering. 

 

Hvem kan søge?

Musikforeninger, koncertforeninger, musikfestivaler og andre koncertarrangører inden for alle genrer. 

Koncerterne kan eksempelvis være fordelt over flere måneder eller indgå i en musikfestival over få dage.

 

Ansøgningsfrister:

Der kan søges om tilskud til koncertrækker og musikfestivaler i det efterfølgende kalenderår. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Odense Musikudvalgs ansøgningsfrist er placeret, så det er muligt for ansøgeren samtidigt at søge statens puljer, hvor der lægges vægt på lokal eller anden medfinansiering.

 

Krav for at kunne modtage tilskud til koncertrækker eller musikfestivaler:

 • at koncerterne har offentlig adgang
 • at de koncerter, der er ansøgt tilskud til, afholdes i Odense Kommune
 • at der søges tilskud fra statens pulje til "Koncertvirksomhed og musikfestivaler"
 • at der opnås statslig eller anden ekstern medfinansiering på mindst det samme beløb, som tildeles fra musikpuljen.

Hvordan vurderes ansøgningen?

Odense Musikudvalg foretager en faglig vurdering af koncerternes art, repertoire, omfang og kvalitet og lægger i bedømmelsen af ansøgningerne vægt på:
 • I hvilken grad koncertrækken understøtter Odense Kommunes kulturpolitik.      
 • At koncerterne er til gavn for Odenses musikliv
 • At koncerterne er økonomisk bæredygtige, herunder:
  • at der er en fornuftig egenfinansiering gennem entréindtægter, barsalg m.v.
  • at der til koncerterne søges/modtages anden ekstern medfinansiering (f.eks. fra fonde, puljer, sponsorater m.v.)
 • Antal koncerter og antal publikummer
 • At koncertarrangøren honorerer de medvirkende musikere på et professionelt niveau.
 • At der sker udvikling og fornyelse af koncertprogrammet fra år til år.

Odense Musikudvalg vurderer desuden, om projektet er realiserbart i forhold til arrangørens engagement og kompetencer til at gennemføre koncerterne, og om koncerterne er attraktive, tilgængelige og appellerer til det odenseanske publikum.

 

Ansøgningsvejledning

Du søger ved at udfylde Musikpuljens webformular i ansøgningssystemet Podio. Du vil bl.a. blive bedt om at uddybe beskrivelse, formål, målgruppe og markedsføring og vedhæfte musikpuljens budget- og regnskabsskema som bilag. Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du starter med skemaet.

 

Når du har ansøgt

Odense Musikudvalg behandler ansøgningerne på deres møder i september. Du kan forvente svar senest en uge derefter. Se mødedatoer for Odense Musikudvalg.

Svaret på ansøgningen bliver sendt til e-mail adressen, der er oplyst i ansøgningen, samt med Digital Post, hvis der er oplyst et CVR-nummer i ansøgningen. 

Får I bevilget tilskud, fremgår beløb og vilkår af bevillingsskrivelsen.

Vær opmærksom på, at Odense Musikudvalg er berettiget til at nedregulere beløbet, hvis medfinansiering fra andre parter end Odense Kommune bliver mindre end den kommunale bevilling.

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

 

Krav til afrapportering

Senest 3 måneder efter sidste koncert i koncertrækken skal der afrapporteres for tilskuddets anvendelse til Odense Kommune. Afrapporteringen skal bl.a. indeholde regnskab, en kort skriftlig beretning, samlet publikumstal, links og fotos, og den skal indsendes gennem puljens digitale formular til afrapportering.

Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du udfylder formularen.

Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med det budget, der blev fremsendt sammen med ansøgningen. Sammen med regnskabet vedhæftes underskrevet ledelseserklæring (skabelon findes på bagerste side af bevillingsskrivelsen).

Beretningen skal kort dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt. Vi er desuden glade for at høre om de erfaringer I har gjort jer, og om projektet har levet op til jeres forventninger.

Odense Kommune kan kræve at få fremsendt en revisionserklæring i forbindelse med tilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

 

Nyttige links

By- og Kulturforvaltningen