Spring til indhold

Søg honorarstøtte

Musikforeninger og rytmiske spillesteder kan årligt søge tilskud til musikertariffer fra Musikpuljens honorarstøtteordning.

Jam Potpourri, Studenterhus Odense - Foto: Line Svindt Photography

Honorarstøtte er en af Musikpuljens tre tilskudsordninger. Det er Odense Musikudvalg, der behandler ansøgningerne.

 

Hvad er honorarstøtteordningen?

Honorarstøtte bevilges til rytmiske spillesteder og musikforeninger, der hvert år afvikler min. 10 rytmiske koncerter med entré. Ordningens formål er at yde 50 % kommunal medfinansiering til ansøgninger ved Statens Kunstfonds pulje til ”Honorarstøtte”.

Honorarstøtte gives som klip, hvor ét klip svarer til en halv tarif, der bruges til honorering af musikere ved de afholdte koncerter. For koncerter i 2024 har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik fastsat værdien af et honorarstøtteklip til 1.190 kr.

Bevillingen sker efter statens regler for puljen ”Honorarstøtte til rytmiske spillesteder”, som også skal søges af ansøgeren, hvis Odense Musikudvalg giver tilsagn til det.

 

Hvem kan søge?

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Odense Kommune.

referaterne fra Musikudvalgets møder kan du se, hvem der tidligere har fået tilskud fra musikpuljen.

På Kulturkontaktens facebookside kan du finde eksempler på events, som har fået tilskud fra Musikpuljen og Kulturpuljen. Listen bliver opdateret løbende.

 

Ansøgningsfrist

  • 15. august kl. 24:00 for ansøgninger om lokal medfinansiering fra Odense Musikudvalg
  • 2. oktober kl. 14:00 for ansøgninger til Statens Kunstfonds pulje til Honorarstøtte

Der søges om honorarstøtte til det efterfølgende kalenderår. Ansøgninger om honorarstøtte, som modtages efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning. 

 

Krav for at kunne modtage tilskud fra honorarstøtteordningen:

  • at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
  • at der er offentlig adgang til koncerterne, der alle afholdes i Odense Kommune
  • at der tages entré
  • at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til (mindst tariffen, som er 2.319,67 kr. i 1. kvartal og 2.403,17 kr. i 2.-4. kvartal 2023)
  • at der opnås minimum 50 % statslig medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 35.700 kr. (dvs. 30 klip)

 

Hvordan vurderes ansøgningen?

Odense Musikudvalg foretager en faglig vurdering af koncerternes art, repertoire, omfang og kvalitet og lægger i bedømmelsen af ansøgningerne vægt på:

  • I hvilken grad koncerterne understøtter Odense Kommunes kulturpolitik.      
  • At der sker udvikling og fornyelse af koncertprogrammet fra år til år.

Odense Musikudvalg vurderer desuden, om koncerterne er realiserbare i forhold til arrangørens engagement og kompetencer til at gennemføre koncerterne, og om aktiviteterne er attraktive, tilgængelige og appellerer til det odenseanske publikum.

 

Ansøgningsvejledning

Du søger ved at udfylde Musikpuljens webformular i ansøgningssystemet Podio. Du vil bl.a. blive bedt om at uddybe beskrivelse, formål, målgruppe og markedsføring, opliste det forventede repertoire i året (allerede aftalte koncerter samt ønskede koncertnavne) og vedhæfte musikpuljens budgetskema som bilag. Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du starter med skemaet.

 

Når du har ansøgt

Odense Musikudvalg behandler ansøgningerne på deres møder i september. Du kan forvente svar senest en uge derefter. Se mødedatoer for Odense Musikudvalg.

Svaret på ansøgningen bliver sendt til e-mail adressen, der er oplyst i ansøgningen, samt med Digital Post, hvis der er oplyst et CVR-nummer i ansøgningen.

Får I bevilget honorarstøtte, fremgår beløb, antal klip og vilkår af bevillingsskrivelsen.

Så snart I har modtaget brev med tilsagn eller afslag på honorarstøtte fra staten, skal I videresende kopi af brevet til stoettetilmusik@odense.dk.

Vær opmærksom på, at hvis honorarstøtten fra staten er mindre end den kommunale bevilling, nedjusteres honorarstøtten fra Musikpuljen automatisk til samme beløb.

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

Tilskud kan udbetales før modtagelse af afrapportering.

 

Krav til afrapportering

Senest 30. april i det efterfølgende år skal der afrapporteres for tilskuddets anvendelse til Odense Kommune. Afrapporteringen skal bl.a. indeholde regnskab, en kort skriftlig beretning, samlet publikumstal, links og evt. fotos, og den skal indsendes via puljens digitale formular til afrapportering.

Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du udfylder formularen.

Krav til regnskabet fremgår af Statens Kunstfonds hjemmeside om afrapportering for honorarstøtte.

Sammen med regnskabet vedhæftes en underskrevet ledelseserklæring (skabelon findes på bagerste side af bevillingsskrivelsen).

Beretningen skal kort dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt. Vi er desuden glade for at høre om de erfaringer, I har gjort jer, og om projektet har levet op til jeres forventninger.

Odense Kommune kan kræve at få fremsendt en revisionserklæring i forbindelse med tilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

 

Nyttige links

By- og Kulturforvaltningen