Spring til indhold

Ansøgningsrunde om 3-årig tilskudsaftale

Kulturforeninger og -institutioner kan senest den 18. april 2022 søge om et 3-årigt tilskud fra Odense Kommune.

Photo: Emil Ryge Christoffersen, 2012

I 2022 ophører en række af Odense Kommunes tilskudsaftaler på kulturområdet. Odense Kommune afholder derfor en åben ansøgningsrunde for at tildele nye tre-årige tilskudsaftaler til at videreføre, videreudvikle og forankre kulturtilbud i Odense.

 

Formålet med tilskudsaftalerne, at

 • Videreføre og videreudvikle traditionsrige kulturtilbud i Odense (julemarked, sankthans, sommerkoncerter m.fl.)
  eller
  Videreudvikle og forankre nyskabende kulturtilbud i Odense,
 • Udmønte Odense Kommunes kulturpolitik: ”Med odenseanerne i centrum. Kunst- og kulturliv som storbygenerator” samt de supplerende anbefalinger til kulturpolitikken fra Task Force Unge 2021.

 

Aftaleperiode

Som udgangspunkt kan der søges om tilskud til den 3-årige aftaleperiode 1/1 2023 – 31/12 2025.

 

Såfremt det, der søges tilskud til, ikke i forvejen modtager kontant tilskud fra Kultursekretariatet, Odense Kommune i budgetåret 2022, kan der alternativt søges om tilskud til den 3-årige aftaleperiode 1/7 2022 – 30/6 2025.

 

Hvem kan søge

 • Foreninger og selvejende institutioner/fonde med et almennyttigt/kulturelt formål, som Odense Kommune lovligt kan støtte i henhold til gældende statsstøtte- og kommunalfuldmagtsregler.
 • Kommunale institutioner i Odense Kommune

Såfremt ansøger derudover har andre virksomhedshedsområder og aktiviteter, som Odense Kommune ikke lovligt kan støtte, vil et eventuelt tilskud blive øremærket helt specifikt til det lovlige støtteformål.

 

Med ansøgningen skal vedlægges ansøgers underskrevne vedtægter samt seneste regnskab.

 

Det er desuden et krav, at ansøger har eget CVR-nummer med tilknyttet NEM-konto.

 

Ansøgningsrunden giver også mulighed for, at både større og mindre aktører i kulturlivet kan gå sammen i partnerskaber for at samle kvalifikationer, erfaringer, lokaliteter og økonomi. I så fald gælder ovenstående krav til den juridiske enhed, som Odense Kommune skal udbetale det eventuelle tilskud til.

 

Støtteformål

Der kan søges om tilskud til lovlige kommunale støtteformål inden for kunst- og kulturområdet. De formål og aktiviteter, der søges tilskud til, skal have offentlig adgang og ligge geografisk inden for Odense Kommune.

Der kan ikke søges om tilskud til aktiviteter, som allerede er støttet i det pågældende år gennem Kultursekretariatets eksisterende aftaler om driftstilskud, aktivitetstilskud, indkøb eller puljetilskud.

Hvis ansøger allerede har en tilskudsaftale med Odense Kommune i et eller flere af de ansøgte år, skal det fremgå klart af ansøgning og budget, at det ansøgte tilskud er til formål og aktiviteter, som ikke kan rummes af den eksisterende aftale.

 

Vurderingskriterier

Ansøgninger vil blive vurderet ud fra følgende 3 kriterier:

 1. Ansøgningens evne til at understøtte Odense Kommunes fire kulturpolitiske indsatsområder samt sekundært at anvende anbefalinger fra Task Force Unge 2021. Læs nærmere på www.odense.dk/kulturpolitik
 2. Ansøgningens evne til at skabe solid egenfinansiering begrundet i tidligere modtagne fonds/statstilskud og sponsorater samt en realistisk og bæredygtig finansieringsplan.
 3. Ansøgningens evne til at sandsynliggøre, at ansøgers organisation har den tilstrækkelige økonomiske og administrative styring til at sikre en bæredygtig drift af kulturtilbuddet og et tilfredsstillende samarbejde med tilskudsydere, leverandører, frivillige og øvrige samarbejdspartnere.

 

Økonomi

 

2022 (2. halvår)

 2023

 2024

 2025

 Ramme til indgåelse af nye 3-årige aftaler  0,6 mio. kr.  1,7 mio. kr.  1,7 mio. kr.  1,7 mio. kr.

Odense Kommune forventer på baggrund af ovenstående ramme at indgå 3-årige tilskudsaftaler med 5-7 ansøgere.

Den økonomiske ramme har hidtil været anvendt til 3-årige tilskudsaftaler med Odense Live Fonden (Torsdagskoncerter), Den selvejende institution Eventyrligt Julemarked, NLPRO Aps (Sankthans på Engen), UngOdense (Fjordens Dag), Foreningen Fyns Militærhistoriske Museum, Foreningen DYNAMO (Nycirkus Festival) og Foreningen Studenterhus Odense (Spoken Word Festival).

Beløbsgrænser:

Af hensyn til Odense Kommunes specifikke budgetrammer kan der maksimalt ansøges om:

 • 500.000 kr. årligt til traditionsrige og historiske julemarkedsaktiviteter uden entré
 • 345.000 kr. årligt til musikoplevelser i byens parker uden entré
 • 150.000 kr. årligt til sankt hans-aktiviteter uden entré
 • 500.000 kr. årligt til øvrige kulturtilbud

Odense Kommune forbeholder sig ret til at give afslag på ansøgninger eller bevilge et mindre beløb end det ansøgte. Der er således ingen garanti for at modtage tilskud i ansøgningsrunden.

 

Sådan ansøger du

Ansøgningen skal indeholde:

 1. PDF-dokument med ansøgeroplysninger, ansøgt beløb, ansøgt aftaleperiode, projektbeskrivelse, tidsplan, finansieringsplan, organisationsplan inkl. ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt evt. referencer (max 10 sider)
 2. PDF-dokument med et detaljeret budget for aftalens første år, samt evt. budgetter for aftalens yderligere år (max 5 sider)
 3. Ansøgers underskrevne vedtægter, der er gældende på ansøgningstidspunktet
 4. Ansøgers seneste underskrevne årsregnskab
 5. Erklæring om, at ansøger forventer at have positiv egenkapital på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Ansøgningen skal indsendes til Odense Kommune med e-mail til stoettetilkulturen@odense.dk senest mandag d. 18. april 2022 kl. 23:59. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

 

Du vil modtage en automatisk kvitteringsmail fra adressen, når din mail er modtaget.

 

Alle indsendte dokumenter og bilag vil blive offentliggjort i forbindelse med By- og Kulturudvalgets behandling af ansøgningerne.

 

Mailteksten skal indeholde:

 1. Navn og CVR-nr. på ansøger
 2. Kontaktperson (navn, mail, telefonnummer)
 3. En oplistning af de vedhæftede filer til mailen
 4. Evt. en oplistning af, hvilke oplysninger i ansøgning og bilag, der ønskes undtaget for offentliggørelse, samt begrundelse for det.

Efter ansøgningsfristen laver By- og Kulturforvaltningen indstillinger til By- og Kulturudvalget, hvorefter By- og Kulturudvalget den 22. juni 2022 træffer en beslutning om valg af aftaler.

 

Har du spørgsmål i forhold til ansøgningsprocessen er du velkommen til at skrive til stoettetilkulturen@odense.dk. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form her på hjemmesiden, som opdateres løbende. Spørgsmål modtaget efter den 8. april 2022 kl. 12 tages ikke i betragtning.

 

Du kan også stille dine spørgsmål i Kulturkontakten, som er Odense Kommunes faste tilbud om rådgivning til kulturaktører. Kulturkontakten har åbent torsdage i lige uger kl. 15-17 i Kulturmaskinens bar-lokale med indgang fra Pantheonsgade. Se nærmere om åbningsdagene på Kulturkontaktens facebookside.

 

Hvis I får tildelt en 3-årig tilskudsaftale

Odense Kommune udsender et aftaleudkast sammen med tilsagnsbrevet. Aftalen udformes i henhold til den politiske beslutning og forhandles på plads mellem Kultursekretariatet og ansøger. Den endelige aftale underskrives af Odense Kommune og ansøgers ansvarlige ledelse inden aftalens påbegyndelse.

 

Aftalen vil indeholde formål, rammer og vilkår samt konkrete målsætninger for aftaleperioden og de enkelte år.

 

Tilskud udbetales årligt eller halvårligt forud.

 

I aftaleperioden fører Odense Kommune tilsyn med tilskuddet, hvilket blandt andet betyder, at der hvert år skal indsendes budget og årsregnskab til Odense Kommune samt opfølgning på de aftalte målsætninger.

 

Med en 3-årig tilskudsaftale følger desuden krav om, at aftale, vedtægt, regnskab og oplysninger om bestyrelse gøres offentligt tilgængelig på egen hjemmeside.

 

Supplerende aftale om brugsret til træhytter

Såfremt der indgås aftale om tilskud til julemarkedsaktiviteter, kan Odense Kommune desuden tildele et indirekte tilskud, som består i brugsret til 50 kommunalt ejede træhytter, der hidtil har været anvendt årligt til julemarked på og omkring Sortebrødre Torv.
Brugeren af hytterne har selv ansvar for opmagasinering, vedligehold, oliebehandling, op- og nedtagning og transport gennem hele aftaleperioden, og finansierer dette af eget budget samt ved evt. udlån til andre brugere efter aftale med Odense Kommune.

 

Tidsplan for ansøgningsproces

 • 8/4 2022 kl. 12:00: Frist for spørgsmål udløber
 • 18/4 2022 kl. 23:59: Ansøgningsfrist udløber
 • 19/4-30/5 2022: By- og Kulturforvaltningen vurderer de indkomne ansøgninger og skriver indstillinger til By- og Kulturudvalget.
 • 22/6 2022: Forvaltningen forelægger sag for By- og Kulturudvalget med indstilling om tildeling af tilskudsaftaler på baggrund af de indkomne ansøgninger.
 • 23/6 2022: By- og Kulturudvalgets afgørelse forventes at blive offentliggjort på Odense Kommunes hjemmeside.
 • Senest 24/6 2022: Alle ansøgere modtager tilsagns- eller afslagsbrev på e-mail og e-Boks.

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål 1: Skal der anvendes samme budgetskabelon, som anbefales til ansøgninger til Kulturpuljen?

 • Svar: Der er ikke krav til brug af Kulturpuljens budgetskabelon. Denne ansøgningsrunde er væsentlig anderledes end Kulturpuljen, og der er ikke andre formkrav til budget, end hvad der fremgår af ansøgningsvejledningen på hjemmesiden.

Spørgsmål 2: Kan man ansøge med sit CPR-nummer?

 • Svar: Det er ikke muligt at ansøge som privatperson.

Spørgsmål 3: Skal der medsendes dokumentation for oprettelse af NEM-konto til CVR-nummeret?

 • Svar: Det skal ikke dokumenteres i ansøgningen, at foreningen har tilknyttet NEM-konto til CVR-nummeret. Det er et generelt krav i Odense Kommune, at foreninger skal have NEM-konto for at kunne modtage offentligt tilskud.

Spørgsmål 4: Skal den ansøgende forening/institution have adresse i Odense Kommune?

 • Svar: Nej, det er ikke et krav. Et evt. tilskud vil dog i så fald blive øremærket til de formål og aktiviteter, der ligger geografisk inden for Odense Kommune.

Spørgsmål 5: Stiller Odense Kommune krav om, at en modtager af tilskud til julemarked også anvender de træhytter, som er beskrevet i afsnittet "Supplerende aftale om brugsret til træhytter"?

 • Svar: Nej, det er alene op til tilskudsmodtageren, om denne vil tage imod Odense Kommunes tilbud om brugsret til de nævnte træhytter.

Spørgsmål 6: Kan Odense Kommune anbefale at bruge parker til afholdelse af julemarked?

 • Svar: Odense Kommune opfordrer ikke til at bruge parker til afholdelse af julemarked.

Spørgsmål 7: Kan man som tilskudsmodtager overføre uforbrugt tilskud til det efterfølgende år, eller skal det tilbagebetales?

 • Svar: Det er normal praksis for By- og Kulturforvaltningens flerårige tilskudsaftaler på kulturområdet, at overskud og uforbrugt tilskud overføres til det efterfølgende år. Der stilles ikke krav om tilbagebetaling af uforbrugt tilskud inden for aftaleperioden. Tilskud, der overføres mellem årene, vil dog fortsat være øremærket til det formål, som det er givet til.

 

Indkomne ansøgninger

Ved ansøgningsfristen den 18. april 2022 modtog Odense Kommune 15 ansøgninger. Efterfølgende har en ansøger trukket sin ansøgning tilbage begrundet i økonomiske hensyn.

Af hensyn til åbenhed og gennemsigtighed i processen blev alle de indkomne ansøgninger lagt offentligt her på Odense Kommunes hjemmeside og var tilgængelige indtil den 27. september 2022.