Spring til indhold

Ansøgningsrunde om 3-årig tilskudsaftale

Kulturforeninger og -institutioner kunne den 8. maj 2023 søge om et 3-årigt tilskud fra Odense Kommune.

DYNAMO-artister i aktion
Foto: Cosmin Cirstea

Ansøgningsrunden er afsluttet. Odense Kommune melder ud, når der igen åbnes for ansøgninger om 3-årige tilskudsaftaler.

HERUNDER KAN DU LÆSE ANSØGNINGSVEJLEDNINGEN FOR ANSØGNINGSRUNDEN, SOM BLEV AFHOLDT I 2023.

 

I 2023 ophører en række af Odense Kommunes tilskudsaftaler på kulturområdet. Odense Kommune afholder derfor en åben ansøgningsrunde for at tildele nye tre-årige tilskudsaftaler til at videreføre, videreudvikle og forankre kulturtilbud i Odense.

 

Formålet med tilskudsaftalerne, at

 • Videreføre og videreudvikle traditionsrige kulturtilbud i Odense 
  eller
  Videreudvikle og forankre nyskabende kulturtilbud i Odense,
 • Udmønte Odense Kommunes kulturpolitik: ”Odense - En international kulturby - Med vækstlaget og det lokale kulturliv som fundament” .

 

Aftaleperiode

Som udgangspunkt kan der søges om tilskud til den 3-årige aftaleperiode 1/1 2024 – 31/12 2026.

 

Hvem kan søge

 • Foreninger og selvejende institutioner/fonde med et almennyttigt/kulturelt formål, som Odense Kommune lovligt kan støtte i henhold til gældende statsstøtte- og kommunalfuldmagtsregler.

Såfremt ansøger derudover har andre virksomhedshedsområder og aktiviteter, som Odense Kommune ikke lovligt kan støtte, vil et eventuelt tilskud blive øremærket helt specifikt til det lovlige støtteformål.

 

Med ansøgningen skal vedlægges ansøgers underskrevne vedtægter samt seneste regnskab.

 

Det er desuden et krav, at ansøger har eget CVR-nummer med tilknyttet NEM-konto.

 

Ansøgningsrunden giver også mulighed for, at både større og mindre aktører i kulturlivet kan gå sammen i partnerskaber for at samle kvalifikationer, erfaringer, lokaliteter og økonomi. I så fald gælder ovenstående krav til den juridiske enhed, som Odense Kommune skal udbetale det eventuelle tilskud til.

 

Støtteformål

Der kan søges om tilskud til lovlige kommunale støtteformål inden for kunst- og kulturområdet. De formål og aktiviteter, der søges tilskud til, skal have offentlig adgang og ligge geografisk inden for Odense Kommune.

Der kan ikke søges om tilskud til aktiviteter, som allerede er støttet i det pågældende år gennem Kultursekretariatets eksisterende aftaler om driftstilskud, aktivitetstilskud, indkøb eller puljetilskud.

Hvis ansøger allerede har en tilskudsaftale med Odense Kommune i et eller flere af de ansøgte år, skal det fremgå klart af ansøgning og budget, at det ansøgte tilskud er til formål og aktiviteter, som ikke kan rummes af den eksisterende aftale.

 

Vurderingskriterier

Ansøgninger vil blive vurderet ud fra følgende 4 kriterier:

 1. Ansøgningens evne til at understøtte Odense Kommunes kulturpolitiske fokusområder
 2. Ansøgningens efterlevelse af Odense Kommunes kulturpolitiske værdier
 3. Ansøgningens evne til at skabe solid egenfinansiering begrundet i tidligere modtagne fonds/statstilskud og sponsorater samt en realistisk og bæredygtig finansieringsplan.
 4. Ansøgningens evne til at sandsynliggøre, at ansøgers organisation har den tilstrækkelige økonomiske og administrative styring til at sikre en bæredygtig drift af kulturtilbuddet og et tilfredsstillende samarbejde med tilskudsydere, leverandører, frivillige og øvrige samarbejdspartnere.

 

Økonomi

 

 2024

 2025

 2026

 Ramme til indgåelse af nye 3-årige aftaler  330.000 kr.  330.000 kr. 330.000 kr.

Odense Kommune forventer at ovenstående ramme vil blive fordelt på aftaler med 2-4 ansøgere. 

Den økonomiske ramme har hidtil været anvendt til 3-årige tilskudsaftaler med H.C. Andersen Festspillene, Kansas City, Besættelsesmuseum Fyn og Vægterens Venner.

 

Sådan ansøger du

Ansøgningen skal indeholde:

 1. PDF-dokument med ansøgeroplysninger, ansøgt beløb, ansøgt aftaleperiode, projektbeskrivelse, tidsplan, finansieringsplan, organisationsplan inkl. evt. ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt evt. referencer (max 5 sider)
 2. PDF-dokument med et detaljeret budget for aftalens første år, samt evt. budgetter for aftalens yderligere år
 3. Ansøgers underskrevne vedtægter, der er gældende på ansøgningstidspunktet
 4. Ansøgers seneste underskrevne årsregnskab
 5. Erklæring om, at ansøger forventer at have positiv egenkapital på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Ansøgningen skal indsendes til Odense Kommune med e-mail til stoettetilkulturen@odense.dk senest mandag d. 8. maj 2023 kl. 23:59. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

 

Du vil modtage en automatisk kvitteringsmail fra adressen, når din mail er modtaget.

 

Af hensyn til åbenhed og gennemsigtighed i processen vil alle indkomne ansøgninger blive lagt offentligt her på Odense Kommunes hjemmeside (nederst på siden) i forbindelse med By- og Kulturudvalgets behandling af ansøgningerne.

 

Mailteksten skal indeholde:

 1. Navn og CVR-nr. på ansøger
 2. Kontaktperson (navn, mail, telefonnummer)
 3. En oplistning af de vedhæftede filer til mailen
 4. Evt. en oplistning af, hvilke oplysninger i ansøgning og bilag, der ønskes undtaget for offentliggørelse, samt begrundelse for det.

Efter ansøgningsfristen laver By- og Kulturforvaltningen indstillinger til By- og Kulturudvalget, hvorefter By- og Kulturudvalget den 21. juni 2023 træffer en beslutning om valg af aftaler.

Har du spørgsmål i forhold til ansøgningsprocessen er du velkommen til at skrive til stoettetilkulturen@odense.dk.

Du kan også stille dine spørgsmål i Kulturkontakten, som er Odense Kommunes faste tilbud om rådgivning til kulturaktører. Kulturkontakten har åbent torsdage i lige uger kl. 15-17 i Studenterhus Odense, Amfipladsen 6. Se nærmere om åbningsdagene på Kulturkontaktens facebookside.

 

Hvis I får tildelt en 3-årig tilskudsaftale

Odense Kommune udsender et aftaleudkast sammen med tilsagnsbrevet. Aftalen udformes i henhold til den politiske beslutning og forhandles på plads mellem Kultursekretariatet og ansøger. Den endelige aftale underskrives af Odense Kommune og ansøgers ansvarlige ledelse inden aftalens påbegyndelse.

 

Aftalen vil indeholde formål, rammer og vilkår samt konkrete målsætninger for aftaleperioden og de enkelte år.

 

Tilskud udbetales årligt eller halvårligt forud.

 

I aftaleperioden fører Odense Kommune tilsyn med tilskuddet, hvilket blandt andet betyder, at der hvert år skal indsendes budget og årsregnskab til Odense Kommune samt opfølgning på de aftalte målsætninger.

 

Med en 3-årig tilskudsaftale følger desuden krav om, at aftale, vedtægt, regnskab og oplysninger om bestyrelse gøres offentligt tilgængelig på egen hjemmeside.

 

Tidsplan for ansøgningsproces

 • 8/5 2023 kl. 23:59: Ansøgningsfrist udløber
 • 9/5-1/6 2023: By- og Kulturforvaltningen vurderer de indkomne ansøgninger og skriver indstillinger til By- og Kulturudvalget.
 • 10/8 2023: Indkomne ansøgninger samt dagsorden til By- og Kulturudvalget offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside
 • 16/8 2023: By- og Kulturudvalget træffer afgørelse om tildeling af tilskudsaftaler.
 • 17/8 2023: By- og Kulturudvalgets afgørelse forventes at blive offentliggjort på Odense Kommunes hjemmeside.
 • Senest 18/8 2023: Alle ansøgere modtager tilsagns- eller afslagsbrev på e-mail og e-Boks.

Ansøgere, der modtager afslag, vil fortsat kunne ansøge om tilskud til 2024 fra Kulturpuljen ved ansøgningsfristen den 15. september eller Musikpuljen ved ansøgningsfristerne den 15. august eller 15. oktober.

 

Indkomne ansøgninger

Ved ansøgningsfristen 8. maj 2023 modtog Odense Kommune ansøgning fra 10 foreninger og institutioner.

Ansøgninger var offentliggjort her på siden fra den 9. august 2023 til den 31. oktober 2023.

By- og Kulturforvaltningen