Spring til indhold

Anvisning af plads i et dagtilbud

Her kan du læse mere om hvordan pladserne fordeles.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvor står mit barn på ventelisten?

På den digitale pladsanvisning vises barnets ventelistenummer. Ventelistenummeret beregnes ud fra en total venteliste, og kun med udgangspunkt i barnets anciennitet.

Derfor er der ikke tage hensyn til behovsdato, pasningsgaranti eller eventuel søskendefordel i det viste ventelistenummer.

Det kan også ske, at man rykker bagud på ventelisten. Det sker, fordi pladserne fordeles efter forskellige prioriteringer - for eksempel kan et barn/familie med særlige behov efter en individuelt vurdering, få tildelt en plads og komme før på ventelisten. 

 

 

I pladsanvisningen er der seks kategorier for tildeling af pladser. Inden for hver kategori tilbydes en ledig plads til det barn, der har den højeste anciennitet. Når alle børnene i første kategori er tilbudt en plads, anvises der videre fra den næste kategori og der tilbydes pladser ud fra anciennitetsprincippet. Ventelisten er dynamisk og pladsanvisningen tager altid i videst muligt omfang højde for alles ønsker til dagtilbud.

 

Pladserne fordeles efter følgende prioritering:

 1. Børn med særlige behov, der er udredt af anden faggruppe
 2. Børn med søskendefordel
 3. Upassede børn med højeste anciennitet – inden for eget anvisningsdistrikt.
 4. Upassede børn med højeste anciennitet – uden for eget anvisningsdistrikt. Det betyder, at dit barn rangerer lavere på ventelisten end børn der er bosat i anvisningsdistriktet – også selvom dit barn har højere anciennitet.
 5. Hensynet til børnesammensætningen i pasningstilbuddet.
 6. Børn med højest anciennitet, der allerede har en aldersvarende plads og som står på venteliste til pladsskifte*

  *Et barn der passes uden for eget anvisningsdistrikt, prioriteres højere end et barn der passes inden for eget anvisningsdistrikt. Dette uanset hvilket af de to børn, der har den højeste anciennitet.
  Fordelingen af pladser inden for de to kategorier "uden for eget anvisningsdistrikt" og "inden for eget anvisningsdistrikt" foregår forsat efter anciennitetsprincippet.

 

Søskendefordel

Hvis der er en ledig plads i det dagtilbud, hvor du i forvejen har et eller flere børn optaget, har du mulighed for at få overflyttet eller indskrevet endnu et barn i samme dagtilbud.

For at kunne gå ind under søskendefordelen, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Dine børn skal kunne gå samtidigt i dagtilbuddet i mindst 6 måneder.
 2. Dine børn skal have samme folkeregister adresse.

Du behøver ikke at gøre opmærksom på søskenderelationen ved opskrivning. Systemet registrerer det automatisk.

Børnesammensætning

I integrerede børnehuse kan der opstå situationer, hvor børnehuset ikke kan optage flere børn fra en specifik årgang i vuggestuegruppen, da der på sigt ikke vil være plads til oprykning i børnehavegruppen. I disse tilfælde kan Pladsanvisningen derfor være nødt til at se bort fra en bestemt årgang på opskrivningslisten.

 

Anciennitet 

Anciennitet er begrebet for den tid, hvor du har skrevet dit barn op. Ancienniteten tæller fra den dag, du skriver dit barn op til pasning. Jo tidligere du skriver dit barn op, jo bedre anciennitet får dit barn. Skriver du dit barn op inden for 1. levemåned får dit barn højest mulig anciennitet. I Odense Kommune er højst mulige anciennitet barnets 1 mdr. fødselsdag.

Ancienniteten styrer dit barns ventelisteplacering og dermed muligheden for at opnå dine pladsønsker.
Hvis du ændrer pladsønsker, følger dit barns anciennitet automatisk med.

 

Anvisningsdistrikt

Odense Kommune er inddelt i anvisningsdistrikter. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe med en plads i dit eget anvisningsdistrikt. Hvis det ikke er muligt, undersøger vi altid et alternativ i et af de andre anvisningsdistrikter, hvis du har valgt pasningsgaranti.

Du har fortrinsret til plads i dit eget anvisningsdistrikt foran familier, som ikke er bosiddende i distriktet. Søger du plads i et andet anvisningsdistrikt end dit eget, mister man ikke sin anciennitet, men du kan blive sprunget over på ventelisten til fordel familier, som har fortrinsretten i anvisningsdistriktet. Læs mere om anvisning af pladser ovenfor. 

Se her hvilket anvisningsdistrikt du tilhører

 

Børn- og Ungeforvaltningen