Spring til indhold

Ansøg om deltidsplads

Vi tilbyder deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov

Muligheden for deltidsplads gælder i den periode èn eller begge forældre afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven og har et barn i dagtilbud. 

Dit barn kan være indskrevet på en 30 timers deltidsplads i sit dagtilbud i den periode der afholdes barsel eller forældreorlov.

Det er en betingelse, at forældre som minimum skal afholde fravær svarende til syv timer om ugen, for at kunne tilbydes en deltidsplads. Hvis en forældres fravær afbrydes i en periode på mere en fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads.

Tilbuddet gør sig gældende i både børnehuse, dagpleje og specialbørnehaver, hvad enten de er kommunale, selvejende eller private.

En deltidsplads er fastlagt til 30 timer ugentligt, som frit kan placeres indenfor dagtilbuddets åbningstid. 

Når barnet er på en deltidsplads, vil der ske en reducering i egenbetalingen. Når deltidspladsen ophører, overgår barnet automatisk til en fultidsplads igen. 

 

Hvad skal jeg vedhæfte af dokumentation

Du skal vedhæfte dokumentation på, at du/I har fuldt eller delvist fravær efter barselsloven

  • Hvis du søger inden du har født, skal du vedhæfte en kopi af din vandrejournal, hvor terminsdatoen vil fremgå. 
  • Når der er indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller udbetalingsmyndighed, skal denne aftale vedhæftes til Pladsanvisningen, som dokumentation på orlovsperioden.

Er bevillingen givet ud fra oplysninger i din vandrejournal, er det vigtigt, at du eftersender dokumentation på aftalt barsel med arbejdsgiveren eller udbetalingsmyndighed, senest 8 uger efter fødsel. 

 

Hvad skal jeg være opmærksom på

  • Deltidspladsen tilbydes med start fra den 1. eller den 16. i en måned og ophører igen den 15. eller den sidste dag i en måned. Private tilbud er altid med start den 1. og ophør den sidste dag i en måned.
  • Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest to måneder før ønsket opstart på deltidspladsen.
  • Forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør senest én måned før, afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører. For forældre i private tilbud er varslingsperioden to måneder.
  • Private tilbud kan have lokale takster og retningslinjer for anvendelsen af deltidspladserne i det respektive dagtilbud.

 

Du ansøger om deltidsplads ved at logge på selvbetjeningen med MitID.

 

Se de aktuelle takster for dagtilbud i Odense Kommune.

Børn- og Ungeforvaltningen