Spring til indhold

Ansøg om deltidsplads

Vi tilbyder deltidspladser til forældre på barselsorlov.

Forældre på barsels- eller forældreorlov

 

Dit barn kan være indskrevet på en 30 timers deltidsplads i sit dagtilbud i den periode, du afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven. Tilbuddet gør sig gældende i både børnehuse, dagplejen og specialbørnehaver, hvad enten de er kommunale, selvejende eller private.

 

Du ansøger om en deltidsplads ved at logge på selvbetjeningen med dit NemID.

 

En deltidsplads er fastlagt til 30 timer ugentligt, som frit kan placeres indenfor dagtilbuddets åbningstid. Dit barn skal ikke skifte til et andet dagtilbud.

 

Mens barnets plads er på nedsat tid, vil taksten være reduceret. Når orloven ophører, vil barnet igen få en fuldtidsplads til fuld takst.

 

 

 

 

Se de aktuelle takster for dagtilbud i Odense Kommune.

 

Det er en betingelse, at du som minimum skal afholde fravær syv timer om ugen, for at vi kan tilbyde dit barn en deltidsplads. Hvis dit fravær afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads.

 

Før du søger, skal du være opmærksom på at: 

  • Deltidspladsen tilbydes med start fra den 1. eller den 16. i en måned og ophører igen den 15. eller den sidste dag i en måned. Private tilbud er altid med start den 1. og ophør den sidste dag i en måned.
  • Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest to måneder før ønsket opstart på deltidspladsen. 
  • Forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør senest én måned før, afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører. For forældre i private tilbud er varslingsperioden to måneder.
  • Private tilbud kan have lokale takster og retningslinjer for anvendelsen af deltidspladserne i det respektive dagtilbud.

Børn- og Ungeforvaltningen