Spring til indhold

Takster og betaling

Her kan du se de aktuelle takster for dagtilbudspladser og frokostordning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 1. januar 2024 træder lovgivningen om minimumsnormeringer i kraft.

 

Det betyder, at børnehusene i Odense Kommune tildeles ressourcer, der sikrer, at kommunen overholder lovgivningen.
Dette er samtidig medvirkende til, at taksterne for en vuggestueplads og en børnehaveplads stiger.

 

Den ændrede lovgivning skal sikre flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver – læs mere om Minimumsnormeringer her https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/aftale-om-minimumsnormeringer/minimumsnormeringer

 

I Odense Kommune er forældrebetalingen fortsat 25 % af bruttodriftsomkostningerne for en dagtilbudsplads.
Der tilbydes forsat økonomisk fripladstilskud – læs mere her: /borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/takster-tilskud-og-betaling/tilskud

 

I Odense Kommune betaler man børnehavetakst, fra man starter i børnehave. Man starter fortsat i børnehave den måned, hvor man fylder 2 år og 10 måneder.

 

 

 

 

 

 

Fuldtidspladser

 Takster kr. pr. måned 2023 2024
 Fuldtidspladser    
 Dagpleje 2.988  3.183
 Vuggestue 3.536  3.603
 Børnehave 2.022  2.225

 

Priser for skolefritidsordning (SFO og Forårs SFO)

 

Frokostordning

 

Takster kr. pr. måned   2023   2024
Frokostordning 652  682

 

Frokostordning findes kun i de børnehuse, hvor ordningen ikke er fravalgt.

 

Forældre på barsels- eller forældreorlov

 

Takster kr. pr. måned 2023 2024
Deltidspladser 30 timer    
Dagpleje 2.540 2.705
Vuggestue uden frokostordning 3.005 3.062
Børnehave uden frokostordning 1.719 1.891

 

Forældre med skæve arbejdstider

Deltidspladser, der kombineres med fleksibel pasningsordning - Kombinationstilbud.

 

Takster kr. pr. måned 2023  2024
Kombinationstilbud    
Dagpleje    
20 timer og derunder 2.241 2.387
30 timer og derunder 2.540 2.705
41 timer og derunder 2.838 3.024
Vuggestue uden frokostordning    
20 timer og derunder 2.652 2.702
30 timer og derunder 3.005 3.062
41 timer og derunder 3.359 3.423
Børnehave uden frokostordning    
20 timer og derunder 1.517 1.669
30 timer og derunder 1.719 1.891
41 timer og derunder 1.921 2.113

 

Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer.

 

Søskenderabat 

Har du mere end ét barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat under forudsætning af, at dine børn har samme adresse, og at dagtilbudspladsen betales af den samme forælder. Du betaler altid fuld pris for den dyreste plads, på øvrige pladser gives der 50% i rabat.

Søskenderabatten omfatter børn, der er indskrevet i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret børnehus og skolefritidsordning (SFO).

Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes ikke søskenderabat til private SFO'er.

Betaling


Opkrævningen sker månedsvis og bagud i 11 måneder årligt, da juli måned er betalingsfri. Det betyder, at du i starten af de 11 måneder modtager en regning for indeværende måned, med betalingsdato i slutningen af samme måned.

 

Eksempel: I august måned sendes en regning for august med betalingsdato i slutningen af august.  


Odense Kommune sender alle regninger via Digital Post, hvor du kan tilmelde dig betalingsservice. Du er selv ansvarlig for at holde øje med din Digitale Post og kontakte kommunen ved manglende modtagelse af opkrævning. Betaler du ikke regningen i tide, udsender vi en rykker med et gebyr på 250 kr.

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder, at der ikke sendes regninger i juli måned, medmindre du har tilkøbt sommerferiepasning for SFO, eller dit økonomiske fripladstilskud for maj måned bliver genberegnet.

Regulering af priser 

Priserne for dagtilbud i Odense Kommune reguleres hvert år i januar.

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen