Spring til indhold

Pasning af egne børn

Fra dit barn er 24 uger og frem til skolestart, har du mulighed for at modtage et tilskud, hvis du selv passer dit barn.

Tilskud til pasning af egne børn ligestilles med en plads i et dagtilbud. 

Hvor meget kan jeg modtage i tilskud?

Tilskuddets størrelse afhænger af barnets alder.

Se det aktuelle tilskud for pasning af egne børn.

 

Hvordan søger jeg om tilskud?

Du søger om tilskud ved at udfylde ansøgning via selvbetjeningen.
For hurtigere sagsbehandling bedes du sende dokumentation for at du ikke har nogen indtægt eller dokumentation på, hvornår din nuværende indkomst stopper. Send dokumentationen til forældrebetalingen via digital post.

 

Hvad skal jeg vide om tilskuddet?

 • Tilskud til pasning af egne børn kan gives to gange pr. barn. Tilskuddet kan gives i minimum 8 uger og maximalt 1 år samlet.
 • Tilskuddet bevilges kun fremadrettet fra den dag, vi modtager ansøgningen.
 • Tilskuddet beskattes.
 • Tilskuddet bliver bagudbetalt.
 • Modtager du tilskud til pasning af et barn, og har du samtidigt et andet barn i f.eks. børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud.
 • Så længe du modtager tilskud, kan dit barn ikke samtidig have en anden plads.

Kan jeg modtage et tilskud?

 • Tilskuddet kan modtages fra dit barn er 24 uger gammelt.
 • For at få tilskud skal dit barn være skrevet op til et dagtilbud.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis du som forælder er lønmodtager eller modtager offentlig overførselsindkomst, fx dagpenge, orlovsydelse eller SU.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis du bor i et udsat boligområde og dit barn er mellem 1 år og under 3 år.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i EU sidestilles med ophold i Danmark. Opholdet skal dokumenteres med en bopælsattest.
 • Du skal opholde dig i Danmark for at være berettiget til tilskuddet.
 • Hvis dit barn har orlov fra et dagtilbud, kan du ikke modtage tilskud.
 • Der kan maksimalt udbetales tre tilskud pr. husstand.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.
 • Hvis tilskuddet til pasning af egne børn er lavere end kontanthjælpen, suppleres tilskuddet ikke op til kontanthjælpsniveauet.   
 • Du kan ikke få tilskud til pasning af egne børn, hvis din ægtefælle er på kontanthjælp og I har gensidig forsørgelsespligt.
 • Du kan ikke få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til dit barn taler for, at barnet skal optages i dagtilbud. Det sker med støtte fra dagtilbudslovens §4, stk. 2, eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge.   
 • Efter dagtilbudslovens §95 kan Odense Kommune bringe udbetalingen til ophør, hvis du bevidst unddrager dig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i Danmark.
 • Hvis dit barn har behov for særlig støtte efter dagtilbudslovens eller servicelovens regler, skal du kontakte Pladsanvisningen for at indskrive dit barn i et dagtilbud, og dermed opnå den bedst mulige støtte til barnet.
 • Odense Kommune kan beslutte ikke at yde tilskud til pasning af egne børn, hvis det vurderes at dit barn har et særligt behov, der ikke understøttes i hjemmet. jf. Dagtilbudslovens §84 og §91.

Hvad sker der, når tilskuddet ophører?

 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden fx på grund af nyt arbejde, accept af et pasningstilbud eller lignende, skal du kontakte forældrebetalingen.
 • Tilskuddet bortfalder automatisk, hvis du flytter til en anden kommune.
 • Når du ikke ønsker at modtage tilskud længere, kan dit barn tilbydes en plads i et dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler.
 • Tilskud udbetalt på et forkert oplyst grundlag, vil blive tilbageopkrævet, fx hvis du modtager løn samtidig med tilskuddet eller hvis du fraflytter kommunen.

Børn- og Ungeforvaltningen