Spring til indhold

Strandholtvej 34A

Landzonetilladelse Strandholtvej 34A.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 15. april 2024 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Ændring i arealets anvendelse på ejendommen Strandholtvej 34A

matrikelnr. 67, 68, 69, 70 samt del af 6z, Stige by, Lumby

 

Der gives tilladelse til at træne jagthunde på arealerne.

 

Reglerne om landzonetilladelser står i planlovens § 35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65512462.

 

Klage

Klagefristen udløber den 15. maj 2024.

 

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal sendes ind senest 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via den digitale klageportal, som kan findes her: Nævnenes Hus - Planklagenævnet

Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen