Spring til indhold

Lov og vurdering i forbindelse med landzonetilladelse

Reglerne om landzonetilladelse.

Loven og vores vurderinger

Landzonebestemmelserne, jf. planloven, er til for at sikre, at byudviklingen sker der, hvor den er mest hensigtsmæssig, og hvor kommune- og lokalplaner giver mulighed for det. Udgangspunktet er, at landzonen friholdes for anden bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for landbrug, skovbrug og fiskeri.

 

Når vi vurderer din sag, vurderer vi, hvordan projektet vil påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. udsyn til landsbykirken, fortidsminder, særlige landskabsområder eller værdifulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder.

 

Hvis du får tilladelse, kan vi stille krav om, at projektet tilpasses områdets karakter. Det gælder f.eks. placeringen i landskabet, landsbyens miljø og byggestilen på stedet. Vi lægger også vægt på, hvad det vil betyde for trafikken, om adgangsforholdene er forsvarlige, og om projektet medfører øget trafik, det vil sige, vi foretager en holistisk, konkret vurdering i hver enkelt sag.

By- og Kulturforvaltningen